تبیین مولفه های معنابخش در بازارهای سنتی- تاریخی(نمونه موردی:بازارهای سنتی سنندج و سلیمانیه)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 گروه معماری و شهرسازی واحد سنندج و دانشجوی دکترا واحد کرمانشاه.

2 گروه معماری و شهرسازی، عضو هیات علمی دانشگاه.

3 گروه معماری، دانشگاه پلی تکنیک سلیمانیه.

چکیده

هدف از این مقاله، ارائه الگویی جهت شناسایی مؤلفه‌های اصلی تأثیرگذار بر معنا بخشی در راستای جذب گردشگر، با مطالعه موردی بازارهای سنتی و تاریخی سنندجی و آصف سنندج و بازار قیصری نقیب سلیمانیه، می‌باشد. برای این منظور از روش تحقیق کیفی – کمی، استفاده شده است. در بخش کیفی تحقیق مصاحبه با نمونه‌ای شامل 16 خِبره انجام شده است و به روش کدگذاری باز، محوری 105 و در نهایت انتخابی، واژه‌های کلیدی شناسایی گردید؛ که منتج به پرسشنامه‌ای 74 سؤالی در هشت مؤلفه «عملکردی – اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی– ادراکی، فنی- کالبدی، معماری، سیاسی و مرمت- باززنده سازی» شده است. در بخش کمی تحقیق، پرسشنامه در دو نسخه فارسی و کردی، به وسیله نمونه‌های کمکی 20 نفر از مراجعه‌کنندگان به بازارها و با استفاده از روایی محتوا و پایایی ضریب آلفای کرونباخ، استاندارد شده است. تعداد 190 پرسشنامه فارسی در بین افراد حاضر در بازار سنندج و 40 نسخه کردی از پرسشنامه در بازار سلیمانیه، توزیع شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملیِ تأییدی، مدل نهایی مبتنی بر مؤلفه‌ها «عملکردی – اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، عاطفی– ادراکی، فنی- کالبدی، معماری، سیاسی و مرمت- باززنده سازی» تأیید گردید. بر اساس نتایج آزمون T مستقل، بازار سلیمانیه از نظر مؤلفه‌های «عاطفی- ادراکی، فنی – کالبدی و فرهنگی»، به طور معنی‌داری نسبت به بازار سنندج از وضعیت بهتری برخوردار بود در حالی که در مؤلفه‌های «اجتماعی، معماری و مؤلفه‌ی نیاز به امر مرمت – احیاء»، بازار سنندج در شرایط بهتری قرار دارد. همچنین در مؤلفه‌های سیاسی و مرمت- احیا تفاوت معنی‌دار نیست. (05/0P>)

کلیدواژه‌ها


References
Akbarzadeh, Fariba, Dehbashi, Mehdi, Shangzari, Jafar, 2014, Comparative study and analysis of death and its relationship with the meaning of life from the perspective of Rumi and Heidegger, Journal of Comparative Theology, 5 (11): 1-20 (in Persian(
Akbari, Ali, Flamaki, Mohammad Mansour, (2016). Investigating the position of "sensory perceptions" and "feeling" in the phenomenology of constructed space, Iranian Journal of Anthropological Research, 6 (1): 21-7. (In Persian(
Pourjafar, Mohammad Reza, Pourjafar, Ali (2011). The role of social capital in the economic situation of traditional Iranian markets, urban management, 9, 221-203. (In Persian(
Pourmand, Hassan Ali, Mahmoudinejad, Hadi, Ranj Azmaei, Azari Mohammad, (2010), The Concept of Place and Image of the Mind and Its Levels in Urban Planning from the Perspective of Christine Norberg Schultz with a Phenomenological Approach, Urban Management Quarterly, 8 (26): 92-79. (in Persian(
Pirnia, Mohammad Karim, Edited by: Memarian, Gholam Hossein, Introduction to Islamic Architecture of Iran (2010). Familiarity with Islamic architecture of Iran. Soroush Danesh, Tehran. (In Persian(
Young Forouzandeh, Ali, Motalebi, Qasem, (2011). The concept of sense of belonging to the place and its constituent factors, city identity, 5 (8): 37-27 (in Persian(
Chandler, Daniel, (1394). Fundamentals of Semiotics, translated by Mehdi Parsa, fifth edition, Tehran, Surah Publishing Company (in Persian(
Dehkhoda, Ali Akbar (2003), Dictionary, Electronic Edition, Tehran, Tehran University Press and Dehkhoda Dictionary Institute (in Persian(
Razavi, Mohammad Reza; Soleimani, Sara, (2005). In Search of Urban Identity in Sanandaj, Ministry of Housing and Urban Development, 2010-2001 (in Persian(
Raeisi, Mohammad Manan, (2016). Semantics of text / architecture based on Islamic teachings,, 86-54 (in Persian(
Saedpanah, Hamid, Asli, Veria, (2015), Revival and Restoration of Historical Textures of Traditional Markets Case Study: Sanandaj Bazaar, International Conference on Civil Architecture and Urbanism at the Beginning of the Third Millennium, Tehran. (in Persian(
Safaei Movahed, Saeed, and Mohabbat, Hedyeh, (2012). Philosophical Hermeneutics and Curriculum, Educational Innovation, 11 (41), 135-113. (In Persian(
Talaei, Avideh, Habib, Farah, and Mokhtabad Amiri, Seyed Mostafa (1397). Development of conceptual model of Iranian market market semiotics, chronological research, 3 (45), 158-129. (In Persian(
Tahmasebi, Arsalan, Alizadeh, Hooshmand, Aslani, Parviz, (1397), A Case Study of the Components of Forming the Semantic-Perceptual Quality of the Environment ((In Persian(
Abbasi, Zahra, Farah, Habib, Mokhtabad Amrai, Seyed Mostafa (2015). Analysis of Environmental Ideas Affecting the Meaning Component in the Traditional Iranian Market, Case Study: Comparative Comparison of Kashan Traditional Market and Kashan Safavid Commercial Complex, Urban Management, (40), 176-159 (in Persian(
Farsi Mohammadipour, Alireza, Talebi, Manib, 2015, Study of Sanandaj Traditional Market Phenomenon from the Perspective of Phenomenology, Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities, 29, 61-27. (In Persian(
Fatemi Adel (2015), Adaptation of structural equation model with the help of laser software, Tehran, cashmere. (in Persian(
Fatemi, Elham; Roshan, Atefeh; and Mohammadi Kamangar, Irene, (2014). Recognizing and revitalizing the market context by emphasizing the educational nature and development of tourism (a case study of Sanandaj Bazaar), the first international conference on urban development (in Persian(
Falahat, Mohammad Sadegh, Noji, Samira, 2012, The Nature of Signs and Its Role in Improving the Sense of Architectural Space, Journal of Fine Arts, Architecture and Urban Planning, (25), 25-17. (In Persian(
Flamaki, Mohammad Mansour, (2004), Reconstruction of Historical Buildings and Cities, Fifth, Tehran, Tehran University Press. (In Persian(
Flamaki, Mohammad Mansour, (2005). Siri in Experiences of Urban Restoration "From Venice to Shiraz", 2, Tehran: Fazr Publishing. (In Persian(
Flamaki, Mohammad Mansour, 2005. Urban Renovation and Improvement, Edition 2, Tehran: Samat. (In Persian(
Flamaki, Mohammad Mansour, (1390). Theoretical roots and tendencies of architecture, Chahar Chahar, Tehran: Fazr Publishing
Agriculture, Shahu, (2005). Urban design on Enghelab Street in Sanandaj. University of Tehran. (in Persian(
Norberg-Schultz, Christian, (2003). Architecture, Meaning and Place, translated by Vida Nowruz Borazjani, Jan Jahan Publications, Tehran. (in Persian(
Norberg-Schultz, Christian, (2014). Meaning in Western Architecture, translated by Mehrdad Qayyumi Bidhandi, fifth edition, Academy of Arts Publications, Tehran. (in Persian(
Norberg Schultz, Christian, Translator: Vida Nowruz Borazjani, Parham Naghsh, Year of Publication, 2014, First (in Persian(
Newman, Oscar (2008), The book of creation of defensible spaces, T: Rawaqi, Faezeh, Saber, Kaveh, Heleh Publications. (In Persian(
Husserl, Edmund (2002), Descartes' Reflections, An Introduction to Phenomenology, translated by Abdolkarim Rashidian, Ney Publishing, Tehran (in Persian(
Bakhshi, Mina (2016), Investigating Erosion Reason, Planning, and Executive Actions In Improvement and Recreation of Urban Worn out Textures. European Online Journal of Natural and Social Sciences, Proceedings, 4(3(s)), 581-588.
Brolin, B.C, (1980), Architecture in Context: Fitting new building, whit old. New York: Van Nostrand Reinhold.
Cantacuzino, S, (1998), Assessing quality: the pertinent criteria for designing buildings in historic setting. In Warren, J, Worthington, J, & Taylor, S, (Eds), Context: New buildings in Historic setting. York, Architectural Press.
Canter, David, (1977). The Psychology of place, London: Architectural Press.
Lang, J, (1994). Urban Design. The American Experience New York: Van Nostrand Reinhold. Consideration. International Journal of Qualitative Methods,2(3),21-35.
Laverty, S. M. (2003). Hermeneutic phenomenology and phenomenology: A Comparison of historical and methodological
Lynch, kevin, (1993), The Image of the city. Cambridge, Mass, MIT press.
Pourzargar, Mohammad Reza, (2016)Regeneration and Restoration of old Texture with a Perspective to Protect the Identity of Housing, Case study Joybareh Locality in Isfahan, Bagh-e nazar, 12(37), 41-52.
Wang, Xue,& Aoki, Nobuo, (2019),Paradox between neoliberal urban redevelopment, heritage conservation, and community needs: Case study of a historic neighbourhood in Tianjin, China citiites, (85), 156-169.
Wolf, K. L. (2010). Crime and Fear-A Literature Review. Green Cities: Good Health. College of the Environment, University of Washington.
Ziari,Yusof Ali, Sattari, Mohammad Hossein & Samadi, Mohammad Hossein (2015), Identification and intervention of Urban worn out texture with a focuse on physical features: a case of Marivan town. Journal of Science and Today’s World, 4(5), 149-154.
Talen, Emily, (2014), Housing Demolition during Urban Renewal city and community, 13(3).