رویکرد نو ظهور روستا – شهرها و نقش آنها درسازمان یابی و تعادل نظام فضایی سکونتگاهها (مطالعه موردی: استان ایلام)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 مدرس دانشگاه فنی و حرفه‌ایی ایلام، ایران.

چکیده

یکی از راهبردهای مهمی که در نیم قرن اخیر برای مقابله با عدم تعادل منطقه‌ای ناشی از رشد فزاینده ی شهرهای ‏بزرگ مورد توجه قرار گرفته است، تقویت شهرهای کوچک و میانی و روستا شهرها در نظام شبکه شهری است. بر این ‏اساس هدف اصلی این تحقیق بررسی و تحلیل اثرات کارکردی شکل گیری روستا - شهرها و نقش آن در توسعه و ‏تعادل نظام شبکه ی شهری در استان ایلام در طی نیم قرن اخیر (دوره 1355 تا 1395) است. پژوهش حاضر براساس ‏ماهیت و روش انجام تحقیق جزء تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از شیوه ی ‏تجزیه و تحلیل کمی با تکیه بر مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی شهری و منطقه ای استفاده شده است. نتایج این ‏پژوهش نشان می دهد که سهم فرآیند تبدیل روستا به شهر در افزایش خالص جمعیت شهری استان ایلام؛ رقمی ‏کمتر از20 درصد میزان افزایش کل بوده است. با وجود این روستاهای تبدیل شده به شهر توانسته اند در جذب و ‏نگهداشت جمعیت موفق عمل نموده و در کل تاثیر مثبتی در بسامان سازی فضایی جمعیت و تعدیل نظام سکونتگاهی ‏منطقه داشته باشند.‏

کلیدواژه‌ها


References
- Amy K. and Mark J. McDonn, (2005), Selecting Independent Measure to Quantity, Melbourne Urban-Rural Gradient, Lanurb. Plan. Journal Mahdibeigi, P 51.
- Barean, I, (2009), Introduction to urban planning, London, P 12-15.
- Consulting engineers come up. (2017) Comprehensive Plan of Planning of Ilam Province, Management and Planning Organization of Ilam Province. [In Persian].
- F, Baresky, (2009), urban planning in small towns and Rural Area, Routledge, London.P 88.   
- Habib · Farah (1992). Urban Hierarchy, Journal of Architecture and Urban Planning, Fourth Period, Issue (199 and 20). [In Persian].
- Hajipour · Khalil Zabrdast; Esfandiar (2005) Discussion, analysis and presentation of a model for the urban system of Khuzestan province, Journal of Fine Arts; (23): 6. [In Persian].
- Hinrey, N, (2007), small Towns and urban planning in developing country Urban studies, vol 33, N946, P 52.
- Hosseini ; Sayed Ali. Bahrami · Yousef (2013) The Effect of Spatial Use of the City on the Journey of Citizens Travel Study in Rasht, Journal of Applied Geographical Sciences, 13: (28). [In Persian].
- Izadi Kharameh; Hassan (2001) Conversion of village to city and its role in rural development of Fars province, Tarbiat Modares University, PhD thesis in rural geography and rural planning, Tehran, pp. 1, 232-229. [In Persian].
- Kileran, J, (2008), small towns, anew approach in developing countries, publication Ltd London, P 33-34.
- Mahdavi, Masoud and A. Alihosseini, (2010), Transforming large villages into small towns and studying their role in rural development through Network Analysis Methodology Rural district of Southern Behnam Arab (Javad Abad zone from the region of Varamin), Journal of Geography and Regional Planning Vol.3(6)158-168.
- Moeidfar · Saeed Akbari · Sadegh (2006) The village's encounters with the city and the impact of its development, urban study of Savojbolagh, Journal of Geographical Sciences, 6, (8,9): 96-75. [In Persian].
- Mohammadzadeh Titkanlu; Hamideh (2000) 93 - Participants and villagers of the country may. [In Persian].
- Papli Yazdi, Mohammad Hossein. Rajabi Senjardi, Hossein. (2003) Theories of the city and its surroundings, Samat Publications. [In Persian].
- Parizadi · Taher Qadermarzi; Hamed Parsa; Payam (2016) The Analytical Analysis of Boroujerd City in a Situation with the Urban Situation of the Country, Journal of Geographical Sciences, 16: (41). [In Persian].
- Program and Budget Organization of Ilam Province. (2017) Amayesh Province of East Ilam, East Consulting Engineers. Project Section: Analysis. [In Persian].
- Qarkhloo · Mehdi Omranzadeh · Behzad Akbarpour Saltkanrood · Mohammad (2008). Land Management and Urban Network Analysis of Ardabil Province, 1345 to 1385, Journal of Geographical Sciences (8): 6. [In Persian].
- Razzaqi, Ebrahim (1988) Iran's Economy, Tehran: Ney Publishing.
- Rezvani; Mohammad Reza Mansoorian · Hossein. Ahmadi; Fatemeh (2010) Promotion of villages to the city and its role in the quality of life of the residents of Firoozabad and Sahib urban study in Lorestan and Kurdistan provinces, Rural Research, (1): 66-33. [In Persian].
 - Richardson, H.W, (1977), City Size and National Spatial Strategies in Developing Countries, World Bank staff working paper.
- Sarai; Mohammad Hossein Eskandari Thani · Mohammad (2007) The Power of Large Villages to Small Cities and Its Role in Balancing the Theology of Rivash Kashmar, Geography and Development; (10): 172-169. [In Persian].
- Seifalahi; Mahmoud Shahabi; Siamak Salehi · Asghar (2008). 80% of the institutions approving the construction of the village to the city of the rural agricultural sector, the urban study of Ajieh at the foot of the Zayandeh River, the quarterly of the village and development (3). [In Persian].
- Shokooei, Hossein. (2007). New Perspectives on Urban Geography, Volume One, Samat, Eleventh Edition, Tehran. [In Persian].
- Small town and its position in third world, (2009). NewYork, UNCHC.
- Statistics Center of Iran, General Census of Population and Housing. (1986)
- Muzaffari; Gholam Ali Doosti; Innocent (6) Evaluation and Selection of Urban Urban Parks in Yazd Using Boolean Method and Delphi Method in Geographical Information Policy, Human Geographical Research, 44: (4). [In Persian].
- Tavana; Mohammad Hassan Hamkaran (2007) by referring to the city and its consequences in Talesh city, Journal of Geography and Development, (10): 109. [In Persian].
- Tavernieh, n, (2008), Paradigms of regional development and role of small centers Amesterdam, P 24-25.
- Technical; Zohreh (2009) Exclusive Services in Regional Development, Azarakhsh Publications, Tehran-Iran. [In Persian].
- Zarabi; Asghar Mousavi · Mir Najaf (2009). On the function of small cities in urban system and regional development (Yazd province), Journal of Geography and Environmental Planning, (34): 3. [In Persian].