تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهرها(نمونه مورد مطالعه شهر خرم دره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه پیام نور مرکز ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف از مطالعه حاضر تحلیلی بر نقش بازآفرینی شهری در توسعه پایدار شهر خرمدره می باشد. بازآفرینی دید جامع و یکپارچه ومجموعه اقداماتی است که به حل مسائل شهری بی انجامد، به طوی که بهبود دائمی در شرایط اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی بافتی که دستخوش تغییر شده را بوجود آورد. بازآفرینی از مهمترین استراتژی ها برای نشان دادن محرومیت و روال درون شهر ها ، فضاهای ناکارآمد و فرسوده همراه با مسائل و مشکلات در بافت های شهری وحرکت در مسیر توسعه پایدار است. توسعه پایدار شهری نیز مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلایی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است. بدین منظور مطالعه حاضر از روش تحقیق کمی و پیمایشی بهره برده شد.جامعه آماری شامل کلیه شهروندان شهر خرمدره (68000 )نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری از نوع طبقه بندی شده با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر تعیین شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد متغیر بازآفرینی شهری به عنوان متغیر مستقل دارای دو بُعد ابعاد محیطی با ابعاد چهارگانه (ساختار کالبد فضایی ، تراکم ، حمل و نقل و محیط زیست) (44/155)و ابعاد نهادی با ابعاد ( اجتماعی – فرهنگی ، اقتصادی)( 32/0) و باز آفرینی با (35/0) در متغیرتوسعه پایدار شهر خرمدره اثر گذار است.

کلیدواژه‌ها


References
Colantonio,A, Dixon,T. (2011). Urban Regeneration& Social Sustainability: Best Practice from European Cities, Wiley- Blackwell.
Farrokh Zonoozi.A. (2001). "The Necessity of Urban Renewal." Seven Cities Magazine. Second year, fourth issue.
Hoseyni,F.and Shariati,M,.2004.Training needs in sustainable agriculture advocates and Agriculture organization of semnan.j jahad,285(1),pp.25-31.
Hoseynkhani.naser (2009). Khorramdareh Green Window History,khoramdareh:Ardavand Publishers.
Lotfi,Sahand (2011). Urban Reconstruction Culture Culture: Reflections on Cultural Foundations and Reconstruction Action, Journal of Fine Arts-Architecture and Urban Planning, No. 45
Moin,Mohammad (2006). Pocket Persian culture, Collected by Azizullah Alizadeh,Rahe rishd Publishers, Third edition.
Momeniyan,Arezoo (2011). The role of urban design in the process of recreating historical contexts in the context of sustainable social development policy (Case study: Odlajan neighborhood in the historical context of Tehran), Master Thesis, Tarbiat Modares University.
Navabakhsh,M,Siyahpoosh,E. (2011). Fundamentals of Sustainable Urban Development, Tehran: Jameaeshenasan publishers.
Pourahmad,M. (2011). Urban Reconstruction Pyramid Using SWOT Model (Case Study: Historical Urban Texture of Babylon), Journal of Geography and Urban Planning, Zagros Perspective, Year 3.
Roberts, P. & Sykes, H. (2000). Urban Regeneration: Handbook, Londan. Sage Publications.
Tallon,A(2015). Urban Regeneration and Renewal, Critical Concepts in Urban Studies, Vol.1,Rourledge: London.
Zangi Abadi.Ali (2011). Extracting the indicators of identifying urban worn-out tissue using the geographic information system (Case study: Western area of ​​worn-out tissue of Jahrom city), Quarterly Journal of Human Geography Research,No 4.
Narges Ahmadifard (2015) Evaluation of the results of public participation in urban regeneration of urban fabric of Tehran's 12th district (case study: Sirus neighborhood) Scientific-Research Quarterly New Attitudes in Human Geography.
Panthea Abuzari; Yousef Ali Ziari 2019 Explaining the effects of urban improvement and renovation policies (Research Case: District 12 of Tehran Municipality) Scientific-Research Quarterly New Attitudes in Human Geography.