بازآفرینی عملکردی باغ امام رضا(ع) با رویکرد فرهنگ، سلامت و اقتصاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران.

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری دانشگاه بین المللی امام رضا(ع)، مشهد، ایران.

چکیده

چکیده
امروزه ایجاد مجموعه های گذران اوقات فراغت با رویکرد فرهنگی، آموزشی، تفریحی و سلامت در بستری زیست محیطی به یک راهبرد مهم در مدیریت و برنامه ریزی کلانشهرهای جهان بدل شده مجموعه باغ امام رضا(ع) یکی از پهنه‌های موقوفات اکولوژیک آستان قدس رضوی در مشهد با مساحت 114 هکتار است که ‌می‌تواند ضمن حفظ عملکرد اصلی خود و به یک مرکز فرهنگی اجتماعی و سلامت محور و اقتصادی در خدمت نیازهای شهروندان باشد. روش انجام این پژوهش تحلیلی- توصیفی با رویکرد سنجش و ارزیابی است. ابزارهای تحلیلی این پژوهش نرم‌افزار Expert Choiceبرای سنجش وزن اثربخشی متغیرهای موثر در بازآفرینی باغ امام رضا(ع) بوده .تکنیک مورد استفاده برای انتخاب سناریوها و عملکردهای بهینه تکنیک تحلیل سلسله مراتبی (AHP) است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از بین 3 گزینه (آلترناتیو) بازآفرینی باغ امام رضا(ع) گزینه شماره1 (باغ فرهنگ و هنر با رویکرد مکمل اقتصاد سلامت) با امتیاز 0/347 از اولویت بالاتری برای بازآفرینی عملکردی قرار گرفت. نتیجه این بررسی مبتنی بر نیازسنجی و امکانسجی نشان می دهد که باغ امام رضا(ع) که در حال حاضر تنها به عنوان یک باغ مثمر در موقعیت استراتژیک مشهد که در حال حاضر صرفاً از محصولات باغی آن استفاده می شود از این ظرفیت منحصر به فرد برخوردار است که بتواندعلاوه بر امکان فراهم کردن محیطی برای فراغت، سرگرمی گروه های مختلف جامعه شهری و زائران و همچنین به مثابه پایگاهی برای تولید و عرضه محصولات هنری و فرهنگی، به عنوان مرکزی پویا در حوزه اقتصاد سلامت نیز نقش آفرین باشد.

کلیدواژه‌ها


 
Refrences
Alizade.(2019)Performance Improvement Strategies of Leisure Spaces in Sanandaj View Entertainment Complex.[in persian] aminzadeh,behnaz.(2019). Identification of urban centers using urban activities and functions  (research sample of urban centers of Tabriz metropolis) Bagh Nazar Scientific Research Journal  Volume 16, Number 70, April 2015, P.17-30).[in persian]
Alizadeh,k.(2003) effect of tourist peresence on environmental resources of tarigha section of mashhad,journal of geographical research,volume 35,no.1,pp.1-23.
Daneshdost,yaghob.1984.iranian garden. National University of Iran, Quarterly Journal of Works,  No. 18 and 19, pp. 208-220.[in Persian]
Darab ,diba.ansari, mojtaba.1995. Persian Garden, Proceedings of the First Congress on the History  of Architecture and Urban Planning of Iran, Tehran. Revival based on culture and leisure, introduction of a conceptual framework for reviving the declining areas of urban centers ",  authors Razieh Mousavi Khorshidi, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti  University, Marjan Sadat Nemati Mehr, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid  Beheshti University.[in Persian] .
Darabinezhad,mostafa.kavyani,ariya.2003 Examining today's parks in accordance with the  pattern of the Iranian garden and presenting this pattern in the system of new cities is a  case study of the Tehran Dialogue Park.[in Persian].
Falahat, mohammad sadegh. Kalami.maryam.2010 The effect of urban open spaces on the quality of citizens' leisure time ", Urban Management Quarterly, No. 22.[in Persian]..
Heydarnataj, v ,(2001)Study and compilation of criteria and criteria for garden and park design based  on the Iranian garden model, dissertation .[in Persian].
Hosseini, akram.mohammadzade akram2014. Investigating how to apply the Iranian garden model as a public-urban space is a way to revive the Iranian garden by using the technique of hierarchical analysis process ", Naghsh Jahan Monthly. Fourth Year, No. 3.[in Persian]
Kiani ,akbar.nasiri, eghbal2012 The public spaces of the city and their role in the mental health of  citizens from the perspective of urban planning »National Conference on Architecture,  Restoration, Urban Development and Sustainable Environment.[in Persian].
Lecht, John, (1998), "Pierre Bourdieu, Structuralist Thinker", Translator: Mohsen Hakimi, Culture  of Development, No. 35 and 36. .[in Persian].
Lynch1960The Image of the City", translated by Dr. Manouchehr Mazini, University of Tehran Press.
Moslehi ,Maryam.rafati, mahsa.ahmadi akram.2014 Investigating the Effects of Green Space on  Human Communities: Physical Activity, Physical Mental Health, and Accident Reduction Human and Environment Quarterly, No. 30.[in Persian]..
Mansorkiyayi , adeleh. Nemati parvane.2015 Recognition of Iranian Garden Patterns in  Contemporary Gardening ", International Conference on Civil Engineering, Architecture, Minister of Urban Development, Tabriz, Permanent Secretariat.[in Persian]..
Mansori ,seyed amir 2005 An Introduction to the Aesthetics of the Persian Garden Quarterly Bagh  Nazar, no3.[in Persian].
Pakzad.2007 "City TV: What Kevin Lynch Understands", New Journal Journal Article, No. 18  .[in Persian].
Soltanzade, hossein 1999 Continuation of the design of the Persian Garden in Taj Mahal "," Minister  of Cultural Research, Tehran, Fifth, National Cultural Heritage Organization, Tehran. [inPersian]..
Shahcheraghi, azade.2010. Campus Paradigms An Introduction to Recognizing and Recreating the  Iranian Garden ", Jahad Daneshgahi Publications, Tehran Branch.[in Persian].
Shahcheraghi, azadeh2010c ity Identity, Scientific-Research Quarterly No. 20, pp. 19-34.[in Persian].
Sheybani, Mahdi .zolfagharzade hasan.gotb zade fateme.2014The course of Iranian gardening over  time (contemporaryization of Iranian garden with the use of structural themes) », Urban  Planning of Imam Khomeini University.[in Persian].
Statistics of Mashhad city, 2006 and 2011.[in persian]
Sadat alavi Ashkezari,fateme. saber nezhad, zhale.bodaghpor,siamak. (2018) . Explaining the characteristics and components of socialization of social spaces in Tehran (a case study of social and public complexes of Abbasabad lands) Human geographic research volume16 ,issu70,p.17-30 .[in persian]
Velayati,saadollahi,2000 geographical researches Journalvolume 6,mashhad city. Article,p54
Internet resource
zone2mashhad.ir