بنیان‌های ژئوپلیتیکی روابط ایران با عراق نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

در این مقاله تلاش شده است مناسبات تهران با عراق جدید در سه حوزه متفاوت (مناسبات با شمال عراق، مناسبات با شیعیان و مناسبات با اهل تسنن) مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج نشان می‌دهد دولتمردان ایران سعی دارند از یک طرف طی توسعه مناسبات با شیعیان و دولت مرکزی با استفاده از عنصر مذهب و ایدئولوژی در سیاست خارجی، قدرت سیاسی و نظامی خود را به عنوان بازیگر اول ژئوپلیتیک شیعه در منطقه و جهان افزایش دهند و از سوی دیگر با توسعه مناسبات با اقلیم کردستان عراق طی تنظیم مناسبات دوجانبه و چندجانبه با اکراد، ترکیه در این حوزه سوپاپی برای امنیت ملی خود فراهم نمایند تا اولاً از میزان تهدیدات ناشی از این منطقه بر امنیت ملی ایران بکاهند و ثانیاً با حلقه وصل شدن بین اکراد و شیعیان و تعمیق روابط آنها میزان تأثیرگذاری ایران بر صحنه عراق و منطقه را افزایش دهند. نتایج نشان می‌دهد ایران در توسعه مناسبات با اهل تسنن به علت ماهیت ساختاری، استفاده از عنصر مذهب در سیاست خارجی، سابقه تاریخی چالش‌های مذهبی در منطقه و... به سان دو عرصه دیگر موفق نبوده است و از تحکیم پیوند‌های شیعی سنی در جهان اسلام بر محوریت منزلت ژئوپلیتیکی ایران به خصوص پس از تحولات سوریه طی سه سال گذشته موفقیت چندانی حاصل ننموده است.

کلیدواژه‌ها


References
Golverdi, Issa (2010), "Borders, Injuries and Functions". Quarterly Journal of Defense and Security Policy Policy, First Year, No. 2.
Adami, Ali (2010), Strategy of Looking to the East in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran Tehran: Political Studies.
Ahmadpour, Zahra and Lashgari Tafreshi, Ehsan (2010), "Iran's Geopolitical Challenges in Exploiting Its Interests in the Caspian". Central Eurasian Studies, Third Year, No. 6, pp. 18-1.
Ahmadpour, Zahra and Lashkari Tafreshi, Ehsan (2010), Geopolitics of the Caspian Sea. Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces.
Akhbari, Mohammad (2017), Geopolitical Opportunities in Foreign Policy Relations between the Islamic Republic of Iran and the Middle East (Case Study of Iraq from 2010-2017), Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 10 (1), 45-60.
Akhbari, Mohammad and Nami, Mohammad Hassan (2009), Geography of Borders with Emphasis on Iran's Borders. Tehran: Geographical Organization of the Armed Forces.
Alizadeh, Imran and Bardbar Tahergorabi, Mehrdad (2007), "A Study of Russia's Policies in the Persian Gulf (During and After the Cold War)". Report, year 17, number 189.
Arshadi, Ali Yar and Taybi, Sobhan (2007), "A Study of the Legal Regime of the Sea or the Caspian Sea with Emphasis on the Legal Positions of Coastal States". Voter Justice, Nos. 6 and 7.
Azami, Hadi (2006), Geopolitical Weight and Regional Power System (Case Study: Southwest Asia). Geopolitical Quarterly, Year 2, Issues 3 and 4.
Babajani, Mostafa (2011). "Iran and Russia during the Tsarist Period". Iras, No. 32.
Dehghani Firoozabadi, Jalal (2010), Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Deverty, James and Faltzgraf, Robert (1993), Contradictory Theories in International Relations. Translated by Vahid Bozorgi and Alireza Tayeb. Tehran: Qoms Publications.
Ezzati, Ezatullah (2001), Geopolitics. Tehran: Samat Publications.
Ezzati, Ezatullah and Ahmadi Silooh, Jamaleh (2010), "Spatial Analysis of the Ethnic Crisis in the Middle East; A Case Study of Iranian Kurds". Journal of Human Geography, Second Year, Second Issue.
Fallah, Rahmatullah (2010), "Israel's Strategies in Eurasia with an Emphasis on Central Asia and the Caucasus." Tehran: Andishe Sazan Noor.
Ghasemi, Reza, Faraji Rad, Abdolreza, Ezzati, Ezatollah (2017), the context of tension in the political geography of the seas due to rising sea levels with emphasis on the geopolitics of Iraq in the Persian Gulf. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 9 (2), 91-106.
Ghasemi, Reza, Faraji Rad, Abdolreza, Ezzati, Ezatullah (2017), The regional effects of Iraq's geopolitical structure with emphasis on Iran. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 9 (4), 173-194.
Ghorbani Nejad, Rybaz (2015), A Study and Analysis of the Structural Characteristics of the State of Iraqi Kurdistan. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11 (4), 282-261.
Hafeznia, Mohammad Reza (2002), Political Geography of Iran. Tehran: Samat Publications.
Hafeznia, Mohammad Reza (2006), Geopolitical Principles and Concepts. Mashhad: Papli Publications.
Hafeznia, Mohammad Reza and Qalibaf, Mohammad Baqara (2001), "Strategy for Spatial Distribution of Political Power in Iran through the Development of Local Institutions". Journal of Geographical Research, Volume 16, Number 2 (Series 61).
Haghpanah, Jafar (2011), "Identity, Ethnicity and Foreign Policy in the Middle East". Quarterly Journal of Politics, Volume 41, Number 1.
Haji Yousefi, Amir Mohammad (2009), "Shiite Crescent; Opportunities and Threats for the Islamic Republic of Iran, Arabs and the United States", Quarterly Journal of Political Science, Year 5, Issue 1.
Haji Yousefi, Amir Mohammad (2009), "Shiite Crescent; Opportunities and Threats for the Islamic Republic of Iran, the Arabs and the United States." Quarterly Journal of Political Science, Fifth Year, First Issue.
Hersij, Hussein and others. (2009). "Iran's soft power geopolitics". Journal of Political Science, Fourth Year, No. 2.
Hojjat Shamami, Reza (2009), "Nabako; from word to deed". Iras, No. 25. p. 24-22.
Hosseini, Ahmad (2016), "Strategic Cooperation between Iran and Russia: Requirements and Necessities". Available on the Iranian Diplomacy website.
Jamshidi, Habibollah, Mahkouieh, Hojjat, Goodarzi, Mahnaz, Mo'meni, Mehdi (2018), A study of the consequences of Iran's membership in the regional security system in Central Asia with emphasis on the Shanghai Cooperation Organization. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11 (1), 196-215.
Karami, Jahangir (2009), "Iran and Russia: Eastern Alliance or Southern Threat?" International Journal of Foreign Relations. Year 2, No. 3, pp. 199-171.
Karami, Jahangir (2009), "Russia's National Identity and Politics Abroad". Journal of Central Asian and Caucasian Studies, Vol. 12, No. 44, pp. 62-35.
Karami, Mojtaba (2011), "Crisis of population decline and family situation in Russia today". Iras, No. 35, pp. 48-42.
Karimipour, Yadollah (2000), An Introduction to Iran and Neighbors (Sources of Tensions and Threats). Tehran: Tarbiat Moallem Publications.
Karimipour, Yadollah and Mohammadi, Hamidreza (2009), Geopolitics of Regionalism and National Divisions. Tehran: Select Publishing.
Khalili, Mohsen (2011), "The Concept of Realm in the Constitution of the Islamic Republic of Iran: Geographical Border / Ideological Infinity". Strategy Quarterly, Volume 20, Number 58.
Khosrow, Seyed Mohammad Sadegh, Ezzati, Ezatollah, Sarvar, Rahim (2018), The Impact of Iran-Russia Military Cooperation on the Geopolitical Developments in Iran. Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Human Geography, 10 (3), 75-89.
Kolaei, Elaheh (1997). Politics and government in the Russian Federation. Tehran: Ministry of Foreign Affairs Printing and Publishing Institute.
Mohammadipour, Saeed, Akhbari, Mohammad, Hamzeh, Farhad (2019), presenting the regional convergence pattern between Iran, Iraq and Turkey with emphasis on the geopolitical structure of the region. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11 (4), 434-424.
Mojtahedzadeh, Pirooz and Rashidinejad, Ahmad (2010), "Geopolitical Analysis of Russia's Foreign Policy in Relation to Iran's Nuclear Program". Journal of Geopolitics, Year 7, Issue 2, pp. 36-1.
Mojtahedzadeh, Piroozeh (2010), Iran's Border Policies and International Borders. Translation: Hamid Reza Malek Mohammadi. Tehran: Samat Publications.
Mokhtari Hashi, Hosseinieh (2008), "Study of Hydropolitical Status of Iran". Journal of Law and Political Science, Mazandaran University, Volume 3, Number 10.
Mottaqi, Afshin (2016), Comparative Analysis of Sense of Security in Border Territories (Case Study; Iranian Kurdistan and Iraqi Kurdistan), Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 8 (4), 29-42.
Nadrian, Mahmoud, Romina, Ebrahim, Pishgahi Fard, Zahra (2017), Explaining the Impact of Vital Space on Regional Security (Case Study of Iraq), Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 9 (4), 237-254.
Nami, Mohammad Hassan and Ahmadi Dehkai, Fariborz (2012), "A Study of the Governance Challenges of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and the Strait of Hormuz". Proceedings of the 5th Congress of the Iranian Geopolitical Association, Volume 2, Rasht (Islamic Azad University), Iran.
Noah, Abdolreza et al. (2010), "Pathology of ethnic issues in Iran, a case study: Arabs living in Ahvaz". Quarterly Journal of Cultural Research, Volume 3, Number 3, p. 47 - 69.
Nouri, Alireza (2007), "Energy Superpower Strategy in Russian Foreign Policy". Iras, No. 19, pp. 31-27.
Pourhossein, Fatemeh, Akhbari, Mohammad (2009), Explaining the Geopolitical Impacts of ISIL's Thought and Political Action to Establish a Country and Ideological Government in the Middle East. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11 (2), 31-52.
Qalibaf, Mohammad Baqer and Pourmousavi, Seyed Mousa (2008), "Geopolitics and Foreign Policy". Geographical Research, No. 66.
Qasabzadeh, Majid (2012), Iran's Geoeconomic Position in the Greater Middle East Region. Volume II, Rasht (Islamic Azad University). Iran.
Sadr Mousavi, Mirstar (2007), "Assessing the Status of Tourism Facilities in East Azerbaijan Province from the Perspective of Tourists". Geographical Research, Volume 39, Number 61.
Safari, Mehdi (2005), Political Structure and Developments in the Russian Federation and Relations with the Islamic Republic of Iran. Tehran: Ministry of Foreign Affairs Publications.
Saghaian, Ali (2014), "Iran and Russia"; from normal relations to strategic interaction. Available on Fars News website.
Sajjadpour, Kazemeh (1993), Geopolitics and Iran's Foreign Policy: Continuity and Change. Proceedings of the First Scientific Congress of the Iranian Geopolitical Association. Azad University, Tehran, Iran.
Torabi, Yousef (2009), "Policies of the Islamic Republic in Social Diversity Management". Quarterly Journal of Political Science, Fifth Year, First Issue.
Zayn al-Abedin, Yousef (2010), Geopolitics (Idea-Application). Rasht: Islamic Azad University Press, Rasht Branch.
Internet resources
https://www.worldometers.info
https://en.wikipedia.org
https://www.mapanddata.com
https://www.britannica.com
https://www.ezilon.com