سطح‌بندی فضایی شاخص‌های توسعه ارتباطات استان‌های ایران در دوره زمانی 1395- 1375

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

2 استادیار گروه طراحی شهری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

4 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

بررسی وضعیت مناطق از نظر دسترسی به شاخص‌های خدماتی این امکان را برای برنامه‌ریزان فراهم می‌کند تا هنگام طرح-ریزی برنامه‌ها و تخصیص اعتبارات، واقعیات را مد نظر قرار دهند و توسعه همسطح مناطق کشور را مورد توجه قرار دهند، به همین خاطر پژوهش حاضر برآن بوده است تا جایگاه هر یک از استان‌های ایران را از نظر برخورداری از شاخص‌های توسعه ارتباطات مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد. رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع کمی- تحلیلی است و متغیّرهای مورد بررسی 15 مورد و تکنیک‌های به کار گرفته شده تکنیک‌ سنجش سطح تمرکز، ضریب توزیع و ضریب ویلیامسون بوده است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که مدل‌های مذکور تمرکز شاخص‌های توسعه ارتباطات را در برخی از استان‌های کشور نشان می‌دهد. روند ضریب ویلیامسون برای پانزده شاخص ترکیبی ارتباطات در استان‌های کشور توزیع نامتعادل خدمات ارتباطی را نشان می‌دهد. مدل‌های سنجش تمرکززدایی نشان می‌دهند که در زمینه شاخص‌های فناوری به مرور زمان به سمت تمرکززدایی و توزیع اسپرال پیش می‌رویم و این از علائم عصر اطلاعات و تبدیل شدن به دهکده جهانی است.

کلیدواژه‌ها


References
Ardabili, Haleh (2003), Changing Values ​​and Development Process, Journal of Economic Research, Tehran.
Ezkia, Mostafa and Ghaffari, Gholamreza (2005), Sociology of Development, Kayhan Publishing, Fifth Edition, Tehran.
Akbari, Nematollah, Bidram, Rasoul and Nasr Esfahani, Reza (2007), Analysis of Toll Inequalities in Ten Areas of Isfahan Municipality (Spatial Econometric Approach), Quarterly Journal of Economic Research, No. 1.
Bashirieh, Hossein (1997), History of Political Thoughts in the Twentieth Century, John Rawls Political Philosophy, Journal of Political-Economic Information, Tehran.
Barakpour, Nasser (2003), Encyclopedia of Urban Management, Quarterly Journal of Urban Management, No. 15-16, Tehran.
Todaro, Michael (1999), Economic Development in the Third World, translated by Gholam Ali Farjadi, Program and Budget Organization, 8th edition, Tehran.
Jalali, Ali Akbar (2004), Electronic City, University of Science and Technology Publications, Second Edition, Tehran.
Hekmatonia, Hassan and Mousavi, Mir Najaf (2006), Application of the model in geography with emphasis on urban and regional planning, Alam Novin Publications, Yazd.
Hosseinzadeh Dalir, Karim (2000), District Planning, Samat Publications, Tehran, First Edition, Tehran.
Shokouei, Hossein (2006), New Perspectives on Urban Geography, Samat Publications, 10th Edition, Tehran.
Zargar, Mahmoud (2003), Principles and Concepts of Information Technology, Behineh Publications, Tehran.
Ziari, Keramatollah (2004), Schools, Theories and Models of Regional Planning and Planning, Yazd University Press, First Edition, Yazd.
Ziari, Keramatollah (2000), Assessing the degree of cultural development of the provinces of Iran, Social Sciences Quarterly, No. 16, Tehran.
Emadzadeh, Mostafa, Dalali Esfahani, Rahim and Saber, Dariush (2003), Ranking of cities in Isfahan province in terms of industrial indicators, Journal of the Faculty of Administrative Sciences and Economics, University of Isfahan, No. 2.
Fani, Zohreh (2003), Small towns Another approach in regional development, Publications of the Organization of Municipalities, Tehran.
Ghadiri Masoom, Mojtaba and Habibi, Kiomars (2004), Measuring and analyzing the levels of development of Golestan cities and towns, Social Sciences Letter, 23, Tehran.
Kalantari, Khalil (2001), Regional Planning and Development (Theories and Techniques), Khoshbin and Anvar Danesh Publications, Tehran.
Gilbert, Allen and Gagler, Joseph (1375), Cities, Poverty and Urban Development in the Third World, translated by Parviz Karimi Naseri, General Department of Public Relations and International, Tehran Municipality, Tehran.
Masoumi Eshkevari, Hassan (2006), Principles and bases of regional planning, Payam Publications, Tehran.
Marsousi, Nafiseh (2004), Development and Social Justice in Tehran, Quarterly Journal of Economic Research, No. 14, Tehran.
Mahdavi, Masoud and Taherkhani, Mehdi (2004), Application of Statistics in Geography, Qoms Publications, Tehran.
Vastiva, Gusta (1998), Development in a New Look at the Concepts of Development, translated by Farideh Farhi and Vahid Bozorgi, Markaz Publishing, Tehran.
Fuchs, C.( 2008), The implications of new Information and Communication Technologies for Sustainability, Enxiron Dev Sustain, Volume 10.
Hasan, N. R. (2006), New Approaches to Studying Information Technology: Escaping the Organizational Straightjacket, Informing Science Journal, Volume 9.
Martınez, J. (2009), the use of GIS and indicators to monitor intra-urban inequalities: A case study in Rosario, Argentina, Habitat International.
26-Moor, J. (2000), Learning cities, the global urban observatory, Habitat Debate, 6(1).
Kenny, C. (2002), Information and communication Technologies for Direct Poverty Alleviation: Costs and Benefits, Development Policy Review, Volume 20.
OECD (2002), Measuring the Information Economy, Paris.
Perroux, F. L. (1968), Economic du Vingtieme Siecle, Paris.
Perron, B. E. Taylor, H. O. Glass, J. E. and Margerum Leys, J. (2010), Information and communication Technology in social work, Advances in social work, Vol 11, No 1.
Pikas, C. K. (2006), the impact of Information and communication Technology on informal scholarly scientific communication: A literature review, University of Maryland College of Information Studies, Maryland.
Raghupathi, W. Jinhui Wu, S. Raghupathi, V.(2014), The Role of Information and communication Technology in Global Sustainability, Journal of management of Globle sustainability, Vol 2.
Scaramuzzi, e. (2002), e-government lesson and Approaches. At (www. New century. Com/info/lesson).
Secretariat, (2005), Information, Communication and Space Technology for Meeting Development Challenges, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Special Body on Least Developed and Landlocked Developing Countries, Seventh session,10-11.
Shinobu Yume Yamaguchi, Jun-ichi Takada, Nobuo Ooka, Yushi Kawaguchi, (2006), Application of Information and Communication Technology to Promote Sustainable Development A Case Study: Town of Luang Prabang, Lao PDR, 42nd ISoCaRP Congress.
Tongia, R. Subrahmanian, E. and Arunachalam, V. S. (2004), ICT for sustainable Development: Defining a Global Research Agenda, Indian Institute of Science, Bangalore.