ارزیابی پایداری روستاهای حوزه‌ نفوذ شهرهای میانه اندام بااستفاده از روش AHP مطالعه موردی : شهر سقز

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی.

چکیده

ارزیابی و توسعه پایدارعمدتا دو رکن جدایی ناپذیر قلمداد می شوند که با همکاری هم درحل مشکلات اجتماعی، اقتصادی و منابع مهم که بخش زیادی از سکونت گاه های شهری و روستایی جهان را درگیر کرده اند ، از اثربخشی بسیار زیادی برخوردار هستند توسعه پایداربه مفهوم حرکت بر محور انسان-محیط است و توسعه امکانات اقتصادی با توجه به ملاحظات محیطی و عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد شهرهای میانی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی که در آن قرار می‌گیرند و با پذیرش کارکردهایی که از جنبه‌های مختلف سازمانی- نهادی ، خدماتی ، جمعیتی ، زیست ‌محیطی، مدیریت‌ سرزمین ، اجتماعی، اقتصادی و فضایی برعهده می‌گیرند اهمیت و جایگاه ویژه‌ای را در سلسله ‌مراتب سکونت‌گاهی داشته و به عنوان پل ارتباطی بین شهرهای بزرگ و سکونت گاه‌های رده پایین و تسهیل‌کننده جریان‌ های مختلف عمل می‌کنند پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پایداری روستاهای حوزه نفوذ شهر میانی سقز از سه بعد اقتصادی ، اجتماعی، و محیطی با توجه به شاخص های مطرح شده می پردازد.شهر میانی سقز به دو حوزه نفوذ مستقیم و حوزه نفوذ غیر مستقیم تقسیم شده است که با توجه به هر حوزه ، با استفاده از روش تصادفی اعداد روستاهای نمونه انتخاب شده با توجه به ابعاد ذکر شده مورد ارزیابی قرار می‌گیرندروش تحقیق در این پژوهش دو روش، آزمون t-testو مدل ahpاستفاده شده است که درادامه با طرح سولات و فرضیات تحقیق و در نهایت آزمون و تحلیل نتایج مشخص شد روستاهای واقع در حوزه نفوذ در سطح متوسطی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


References
Taqvaee, Massoud and Reza Mokhtari Malek Abadi (2004) Urban Management in Medium Cities, Journal of Municipalities, No. 61.
Hatami Nejad, Hossein. Pourhossein, Hamid. Mohammadpour, Saber. Manouchehri Miandoab, Ayub, 2011, Performance Analysis. Space of the central city of Marand in the city of Marand, Human Geographical Research, No. 78.
Shokooi, Hossein and Ashraf Sadat Bagheri (1998) Functioning of Middle Cities in Regional Development: The Case of Najafabad and Khomeini Shahr, Modares Magazine, No. 8.
Sarami, Hossein (2006) Center for the Relationship between City and Village Geographical Research Quarterly No. 77 Article No. 649.
Farahani, Hossein 2006 Sustainability Assessment in Rural Areas with Emphasis on Social and Economic Factors, Case Study of Tafresh County, PhD Thesis, University of Tehran, Faculty of Geography, Tehran Human Geography Department, Farhangabadiha 2006.
Karim, Mohammad Hossein, Hashemi, Abolhassan, 2009, A survey of villagers on the challenges of sustainable rural development: a case study of Saruq village, Arak city, Rural Quarterly and Development, Vol. 12, No. 2, pp. 178-155.
Statistics Center of Iran 1365-1375-1385-1390.
Mohammadi Khabazan, Majid (1991) Population characteristics of medium cities, Program and Budget Organization, Journal of Architecture and Urban Planning, No. 11 and 12
Yari, Aristotle et al., 2011, Assessment and Sustainability Assessment of Rural Areas of Tehran, Rural Research, Second Year, No. 4, pp. 89-122.-Bond.R integrated impact assessment for sustainable development world development vol 29.no62001p101
Hackenberg, R. A., (1982) Diffuse Urbanization and The Resource Intermediate Frontier, (Paper for Expert Group Meeting on The Role of Small and Intermediate Cities in Development U.N), Center for Rage, Dev. t Nagoya.
-Ward nail (2000) the nature of rural development toward sustainable integratrd policy in europ IEEP p50