بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی «حق بر توسعه پایدار» برای حفاظت از محیط زیست ایران

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسنده

استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات وعلومانسانی دانشگاه پیام نور، تهران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بازشناسایی جنبه‌های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار برای حفاظت از محیط زیست کشور است. این تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است که با استفاده از پرسشنامه محقق‌ساخته انجام گرفته است. به منظور افزایش دقت و صحت داده‌ها، نمونه آماری نیز منطبق با جامعه آماری (44 نفر) انتخاب گردید. نمونه‌گیری به روش هدفمند انجام شده است. پایایی پرسشنامه‌ها از روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (0.92) استفاده شد که مقدار آن با استفاده از نرم‌افزار اس. پی. اس تعیین گردید. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نوع تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم‌افزار اسمارت پلاس2 بوده است. مقدار شاخص ضریب بارتلت بالاتر از 0.769 بوده است، که نشانگر همبستگی‌های مناسب داده‌ها برای تحلیل عاملی است. جنبه‌های محیط زیستی حق بر توسعه پایدار از دیدگاه حقوق بین‌الملل محیط زیست را می‌توان در 4 عامل کلی (آموزش، توانمندسازی، تعهدات و تلاش‌ها) و 12 شاخص مرتبط با آنها طبقه‌بندی نمود. ضریب کیفیت کلی مدل برابر با 0.80 بوده که می‌توان نتیجه گرفت که مدل از مطلوبیت بالایی برخوردار است. در حال حاضر، شاخص فراهم کردن آب بهداشتی بیش از سایرین، در اولویت قرار دارد و آموزش حقوق بشر کمترین میزان اهمیت را دارا است. در حالی که براساس وضعیت ایده‌آل؛ تعهدات دولت‌ها باید دارای بالاترین وزن باشد. لازمه دستیابی به توسعه پایدار محیط زیستی، رعایت و لحاظ نمودن این جنبه‌ها در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای و ملی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Abedi, Z., Riahi M., Salehi, S. 2015. Economic Analysis of Environmental Crimes in its Implementation and Problems, J.Env. Sci. Tech., Vol 16, No.4, autumn 2015. (Persian). https://www.sid.ir/FileServer/JF/69213936313
Amirarjomand, A., 1995, Environmental Protection and International Solidarity; Journal of Legal Research, Shahid Beheshti University, No. 15. (Persian). http://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/article_56163.html
Boutkin, D., Clare, E. 2003. Understanding the Environment of the Living Planet, Translated by: Abdolhossein Wahhabzadeh, Mashhad: Mashhad Academic Press Publications. (Persian). https://www.adinehbook.com/gp/product/9643240681
Dabiri, F., Zarei, S., Mousavi Madani, N. 2019. A look at some of the international environmental approaches to environmental protection. Human and Environment, 17(1). (Persian). http://he.srbiau.ac.ir/article_13266.html
Dabiri, F., Poorhashemi, S.A., Khalatbari, Y., Zarei, S., 2016, Formation and Development of "Future Generation Rights" Concept in International Environmental Law, J.Env. Sci. Tech., Vol 18, No.3, autumn 2016. (Persian). https://www.sid.ir/FileServer/JF/69213950313
Danesh Nari H, Moradfar A., 2016, Criminology of the Boom World: A New Approach to International Criminology Studies. International Policy Study Journal 2016; 21(1): 51-74. (Persian). https://onlinelibrary.wiley.com/toc/15410072/2016/44/1
DOE. 2020. Department of Environment, Protected Areas Report. https://www.doe.ir/Portal/home/?646304/
Fornell, C., Larcker, D. 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18 (3), 39-50. DOI: 10.2307/3151312, https://www.jstor.org/stable/3151312
Hasanpour, M., Moosavi Bojnordi, S.M., Ebnetorab, M. 2019. The application of the harmless rule in the protection of the environment and architecture in order to provide A model for Islamic and Iranian urban planning, Scientific Research Quarterly- New attitudes in human geography,
Vol. 12 (1), No. 45, 251-276 pp.
Hatami Nejad, H., Ghorbani, R., Asghari,T. 2015. Healthy cities and urban environment, Third National Conference on Environment, Energy and Biosafety, Tehran. (Persian). https://www.civilica.com/Paper-ECONF03-ECONF03_161.html
Heydarzadeh, E. Mozafarizadeh, S., 2014, Prevention of environmental offenses, Journal of Biological Ethics, Vol 3, No 7, 163-192 pp. https://www.sid.ir/FileServer/JF/4014713920705
Hosseini, S.H., Daneshfard, K., Memarzadeh Tehran, G.R., Bahmanpour, H. 2019. Validation of Networking Approach in Environmental Policy in IRAN to Decrease Environmental Pollution by Factor Analysis Method, Anthropogenic Pollution Journal, Vol 3 (2), 2019: 1-9, DOI: 10.22034/ap.2019.668486
Hosseini, S.M., Monshizadeh, R., Razavian, M.T., Morid Sadat, P. 2019. Advanced sustainable energy training for rural settlements with an approach
Entrepreneurship) Case Study: Kiarostan, Chaharmahal and Bakhtiari, Scientific Research Quarterly, New attitudes in human geography,
Vol. 12 (1), No. 45, 41-62 pp. http://geography.journals.iau-garmsar.ac.ir/article_670343.html
Jafari, A. 2009. The Role of Internet Network in Development of Human Rights Education, M.S.A Thesis, Payamenoor University, Tehran. (Persian). http://www.iranlibs.ir/dL/search/default.aspx?Term=79799&Field=0&DTC=34
Khoshnoodifar, M., Momeni, M. 2016. Investigating the Importance of Environmental Education in Teachers, Third National Conference on Environment, Energy and Biosafety, Tehran. (Persian). https://www.civilica.com/Paper-ECONF03-ECONF03_221.html
Mehdizadeh, J. 2012. City and Landscape: The Role of Urban Upholstery in Urban Environmental Quality, Urban Planning, - No: 37-38. (Persian). http://noo.rs/hTjua
Mirkamali, A., Hajivand, A., 2017, Analyzing the Prevention of Environmental Crimes in the light of the United Nations Guidelines based on the Ethical Principle of Prevention of Harm, Bioethics Journal, Winter 2017; 7(26): 61-75. (Persian). https://www.sid.ir/FileServer/JF/4014713962605
Moeinian, A.R., Rahimi, M.M., Ahmadi, F., Peyvandi, R. 2019. Investigation of natural disasters from the perspective of international law; A case study of Iran, Scientific Research Quarterly- New attitudes in human geography, Vol. 12 (1), No. 45, 457-475 pp.
Moghtader, M. 2018. Governments' Commitments on Environmental Issues and Their Impact on the European Court of Human Rights, M.S.A., Allameh Tabataba'i University, Tehran. (Persian). https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/844311
Rouhani, A., Taybi Sani, S.M., Bahmanpour, H. 2017. Spatial assessment and environmental sustainability assessment of Shemiranat sports complexes in Tehran in relation to air pollution zoning: In order to sustainable development and environmental protection, Journal of Geography (Regional Planning), Year 8, No. 1, 236-215.
Sharifi Tarazkohi, H. 2013. Backgrounds, Dimensions and Consequences of Citizenship Law, Tehran, Maid Publishing, Vol: 1. (Persian). http://www.mizan-law.ir/Book/Details/659
Sharifi Tarazkohi, H. 2011. Proceedings of the Conference on Government and Economic, Social and Cultural Rights Guarantees, Tehran, University of Tehran. (Persian). https://vista.ir/book/496865
Taghavi, L., Tayebi, S. 2012. Global Challenges of International Environmental Law (Climate Change, Threat to International Peace and Security), International Journal of Police International Studies, Third Year No. 11, 168-172. (Persian). http://noo.rs/KEx20
Talebpour, S. 2006. Human Rights Education and the Right to Sustainable Development, Thesis, Shahid Beheshti University, Tehran. (Persian). https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/81503
Tayebi, S., Malek Asl, P., Helali, L. 2015. Explaining the Environmental Security Component as an International Perspective, Third National Conference on Environment, Energy and Biosafety, Tehran. (Persian). https://www.civilica.com/Paper-ECONF03-ECONF03_125.html
Tayebi, S., Zarabi, M. 2019. Environmental Diplomacy and Climate Change; A Constructive Strategy and a Reducing Approach. Human and Environment, 16(4). (Persian). http://he.srbiau.ac.ir/article_13669.html
UNCED. 1992. Earth Summit, United Nations Conference on Environment and Development, 3-14 June 1992), visited at www.un.org/esa/sustdev/documents/agenda21/English/agenda21doc.htm, 2008-09-21
UNESCO. 2008. Education for a Sustainable Future, visited at: www.unesco.org/env/documents/2003/cep.2003.13.add.1.e.pdf, 9-8-2008.