تاثیر شبکه اجتماعی توئیتر بر مشارکت سیاسی کاربران شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار وعضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی ع،واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران.

چکیده

گرایش به شبکه های اجتماعی در سراسر دنیا تحول شگرفی در نظام اجتماعی کشورهای جهان ایجاد کرده‌ است. این شبکه‌ها برای کاربرانی که علاقه به اشتراک‌گذاری اندیشه‌ها و فعالیت‌های خود با دیگران را دارند، محیطی برای ارتباط‌گیری، ارتباط سازی، مشارکت و تشکیل کادر و گروه ایجاد کرده است. به اشتراک گذاری مباحث سیاسی نیز یکی از مهمترین فعالیت‌ها در شبکه‌های اجتماعی علی الخصوص توئیتر است. مشارکت سیاسی در واقع فعالیت شهروندان به منظور تأثیر گذاشتن بر فرآیند تصمیم‌گیری و تصمیم سازی سیاسی دولت‌ها است و ساز و کار پیچیده‌ای است که از طریق آن می‌توان به رشد سرمایه اجتماعی، کنترل قدرت، سازمان‌دهی پهنه وسیعی از مردم جامعه و مسئولیت‌پذیری حکومت امیدوار بود. از این رو امکانات و توانایی شبکه‌های اجتماعی و بستری که فراهم می‌کند می تواند در مشارکت سیاسی تاثیر گذار باشد. در مقاله حاضر به بررسی نقش شبکه‌ توئیتر در مشارکت سیاسی کاربران شهر تهران با استفاده از سه متغیر میانجی اعتماد سیاسی، دانش سیاسی و کارآیی سیاسی پرداخته شده است. جامعه‌ی مورد بررسی کاربران توئیتر شهر تهران و دارای 10 هزار دنبال کننده هستند. تعداد 320 نفر به عنوان نمونه ازطریق فرمول کوکران انتخاب شدند. روش تحقیق پیمایشی و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که میزان استفاده از توئیتر بر مشارکت سیاسی کاربران با میانجی‎گری اعتماد سیاسی و میزان استفاده از توئیتر بر مشارکت سیاسی کاربران با میانجی گری دانش سیاسی موثر است. همچنین میزان استفاده از توئیتر بر مشارکت سیاسی کاربران با میانجی‌گری کارآیی سیاسی موثر نیست.

کلیدواژه‌ها


References

Abdolahian, H., Haghgoie, A. (2010). Explain the relationship between Internet users and political participation in IranIranian Journal of Sociology, 10(4), 1-41. [In Persian]
Adlipour, S., Ghassemi, V., Ghasabi, R., Taheri, N. (2015). Investigating the Effect of Using Facebook Social Network on Political Trust and Participation of the Youth, 15(28), 191-212. [In Persian]
Ameli, S.R (2009), Virtual Research, Tehran: Research Center of Cultural and Social Studies. [In Persian]
Ameli, S.R (2017), Theories and basic concepts of e-government, Tehran: Amir Kabir Publications. [In Persian]
Bashirieh, H (1998), Civil Society and Political Development in Iran. Tehran: Novin Press. [In Persian]
Balkin, J. M. (2004). Digital speech and democratic culture: A theory of freedom of expression for the information society. NYUL rev., 79, 1.
Bel, D (2007), The coming of post-industrial society, translated by Mohammad Shakeri, Tehran، ny Publication. [In Persian]
Boyd, danah m., Nicole B. Ellison, (2007) Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication,210-230
Castells, M (2014),Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age, translated by Mojtaba Gholipour, Tehran: Markaz publications. [In Persian]
Castells, M (2011), The Information Age: Economy, Society and Culture, translated by Ahad Aligholian & Afshin Khakbaz, Tehran: Tarhe no pubilcations. [In Persian]
Castells, M (2011), Rise of network society, translated by Ahad Aligholian & Afshin Khakbaz, Tehran: Tarhe no pubilcations. [In Persian]
Citrin & Luks, 2001; Hetherington & Husser, 2012; Miller,1974; Wilkes, 2011).
Corrigall-Brown, C., & Wilkes, R. (2014). Media exposure and the engaged citizen: How the media shape political participation. The Social Science Journal, 51(3), 408-421
Fathi, S, Mokhtarpour, M (2017), Estimation model of the impact of social trust dimensions on local and regional development, the point of view of the residents of the 22 districts of Tehran, Journal of New Attitudes in Human Geography,10(1), 67-91. [In Persian]
Ebrahimi, Sh, Najafi, D, Mahmoud Oghli, R, Sadeghi Naghdali, Z (2013). Review of Relationship between Social Networks and Political Activities among Students at Isfahan University, Rahbord Journal, 22(66), 263.
Milbrath, L, Goel, L (2007), Political participation: how and why do people get involved in politics, translated by Seyed Rahim abolhasani, Mizan publications. [In Persian]
Oftadeh, J (2015), Analysis of social networks, Tehran: Saniehpress. [In Persian]
Pirannejad, A, Ebadi, N (2012). Political capital and internet: Examining the amount of political capital and the effect of internet usage on it. Iranian journal of management sciences, 7(28), 1-26. [In Persian]
Rahbarghazi, M.R, Masoudnia, H, Sadeghi naghdali, Z, Poureh, A.H (2016) The Impact of Virtual Social Network on Inclination to the Electoral Participation and Political Orientation (Case Study: College Students in Isfahan) Quarterly Journal of Communication Research, Vol. 23, No.2 (86), 125-145. [In Persian]
Rush, M (1998), Politics and society: an introduction to political sociology, translated by Manouchehr Sabouri, Tehran: Samt publications. [In Persian]
Severin, W, Tankard (2001), Communication theories: origins, methods, and uses in the mass media, translated by Alireza Dehghan, Tehran: Teharn university publications. [In Persian]
Saleki, M, Mirsardoo, T, Fathi, S, The impact of the new mass media on the defeat of the first al-Ikhwān al-Muslimūn government in Egypt, Journal of New Attitudes in Human Geography, 11(1), 301-316. [In Persian]
Williams, Kate and Durrance, Joan C. Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community Informatics, The Journal of Community Informatics, Vol 4, No 3
Zare, Z, Amirahmadi, R (2019), Comparison of the effectiveness of creating urban spaces for women in Tehran, Journal of New Attitudes in Human Geography,11(3), 291-302. [In Persian]