تحلیل روش‌های تامین منابع مالی شهرداری تبریز با تاکید بر درآمدهای پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

چکیده

دستیابی به الگوی پایدار مالی برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی شهر، از مهم ترین عوامل پایداری شهری است که امکان سرمایه گذاری در نظام زیر ساخت توسعه شهر را فراهم می‌کند. در این تحقیق با بررسی ارقام درآمدی شهرداری تبریز از سال 1392 تا 1396روند تحولات 5 ساله درآمدی این کلانشهر و مسیر حرکتی آن به سوی پایداری و یا ناپایداری مورد کنکاش قرار گرفته و جایگاه درآمدهای پایدار در سیستم مالیه شهرداری کلانشهر تبریز به منظور تدوین الگوی مناسب مدیریت درآمدی شهری مشخص گردیده است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی– تحلیلی می باشد. روش‌شناسی این تحقیق مبتنی بر رویکردهای کمی و ترکیبی از روش‌های اسنادی- کتابخانه‌ای می باشد. نتایج نشان داد که بیشترین مبلغ درآمدی پایدار برای سال 1394 و کمترین رقم برای سال 1392 ثبت شده و از سال 1394به بعد منابع درآمدی پایدار شهرداری کلانشهر تبریز سیر نزولی داشته است. علی الرغم کاهش منابع درآمدی ناپایدار کلانشهر تبریز در سال 1396 به نسبت سال 1392 در کل بودجه، میزان درآمد کلی این کلانشهر در بالاترین سال خود ( 1394) نسبت به سال 1396 افت داشته است. بخش قابل توجی از کاهش میزان درآمد ناپایدار کلانشهر تبریز به نسبت درآمد پایدار آن در نتیجه کاهش درآمد کلی شهر بوده و ارتباطی با مدیریت درآمدی پایدار آن ندارد. از 48 عامل مؤثر بر توسعه پایدار درآمدی شهرداری تبریز10عامل مورد اشاره در ادامه با بالاترین امتیاز تاثیر گذاری مستقیم شناسایی گردید: A3،A10،A7،A4،A5،A8،A6،A2،A1،A13.

کلیدواژه‌ها


 
References
Ahmad Ahmadpour; Et al. (2018) Smart City: Explaining the Necessities and Requirements of Tehran for Intelligence, Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, Volume and Number: Volume 10, Number 2 - Serial Number 38, Spring 1397, pp. 1-238[In Persian]
Azizpour.m& et al (2009); Sprawl Yazd and its impact on urban trips within the center and the periphery of the city, Journal of Geography and Planning, No. 30 Ss185-209. [In Persian]
Azizi, M.M. (2009), the density in urban planning principles and criteria of urban density, Tehran, Tehran University Press, first edition, 284 pages. [In Persian]
Atai, M. (2010); multi-criteria decision making, Shahrood University Press, Printing, anymore. [In Persian]
alalhesab.M & et al. (2011), the optimal structure of the city to reach around smart growth, sustainable development, the National Conference of Urban Development, higher education institutions and scholars, Isfahan, 1-12.
Badri, SA& et al. (2012), ranking the sustainability of rural areas based on Vaykvr: Case Study of Rural Fsa_ city of Fars province, Geography and Development, No. 26[In Persian]
.Chen, L.Y. & Wang, T.C. (2009) "Optimizing partners choice in IS/IT outsourcing projects: the strategic decision of fuzzy VIKOR". International Journal of production economics, 20(1), 233-
Chatterjee, P.,Vijay, M. & Athawale, S. (2009), "Selection of materials using compromise ranking and outranking methods". Materials and Design, 30(10), 4043-
Chrysochoou. M. (2012) “A GIS and indexing scheme to screen brownfields for area-wide redevelopment planning”. Landscape and Urban Planning, 105, 187–198.
Dempsey N. Revisiting the Compact City? In: The Compact City Revisited. Built Environment, Vol. 36. Alexandrine Press, Number 1, 2010.
Gorbani.R & et al. (2010). the strategy of smart urban growth and urban development strategies, Journal of Geography and Development, No. 12. Publication University of Sistan and Baluchestan[In Persian]
Husseinzadeh dalir, K.(1999); and the theory of dense urban development process, Tabriz Conference on Sustainable Development management in urban areas. [In Persian]
Hawkins. C. V. (2011) “Smart Growth Policy Choice: A Resource Dependency and Local Governance Explanation”. The Policy Studies Journal, 39(4), 682-697.
Jalalian IsaaG; Mousavi Mirnegan; Keshkevi Ali Bagheri, An Analysis of the Spatial Structure of Bushehr Province Cities in the Formulation of Strategic Planning, Journal of Human Geography Research, Volume 49, Issue 1, Spring 2012, Page 35-53[In Persian]
La Greca, P., L. Barbarossa, M. Ignaccolo, G.Inturri, and F. Martinico. (2011). theDensity Dilemma, A Proposal forIntroducing Smart Growth Principles in aSprawling Settlement with in CataniaMetropolitan Area, Cities 28, pp 527–535.
Litman, Todd (2011), Evaluating criticismof smart growth, Victoria transport policy. 73-Lock, D, (1995), Room for more within city limits? Town and country planning, vol. 64, No. 7, pp.173-176
Mokhtari, R & et al (2013), Analysis of smart urban growth patterns in fourteen areas of Isfahan on models of regional planning, studies and research-urban and regional, Issue nineteenth winter of 1392[In Persian]
Momeni, M. (2010), modern methods of operations research, publications believers. [In Persian]
Meshkini; Abolfazl Habibi Kiomars; 2010; Akram Thinking on Spatial Analysis of Urban Equipment and Application of Analytical Hierarchy Analysis Model in the GIS Environment (Case Study: Central Station Fire Fighting Stations, No. 4, Winter, p. 91-102) [In Persian]
Rahim. m & et al. (2013), analysis of smart urban growth, urban planning studies, the first year, the fourth number, winter, pages 98-71. [In Persian]
Rezaei Bojanjani; Reza et al. (2017) Analysis and evaluation of smart urban growth strategy in the four regions of Kerman, Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, Volume and Number: Volume 11, Number 3 - Serial Number 43, Summer 2017, Page[In Persian]
Rao, R. V. (2009) " A decision making methodology for material selection using an improved compromise ranking method", Journal of Materials and Design, 29(10),1949-1954Summer 1398, Page 1-444
Shams,m& et al (2009); physical development and its impact on land use changes in Malayer (85 -1365), Geo-Logistics Quarterly, Issue 7, Islamic Azad University Ahar[In Persian]
Vessey, M. Ali (2011); smart growth and development in the cities (the study of Sanandaj), a master's thesis Geography and Urban Planning of the University Award
Opricovic, S. & Tzeng, G.H. (2006), " Extended VIKOR method in comparison whit outranking method ", European Journal of Operational Research, 178(2), 514-529
UN, (2009) “World Urbanization Prospects: The 2005 Revision Population”. Database.http://www.un.org/esa/population/publications/WUP2005/2005wup htm
Yang, F., 2009, If ‘Smart’ is ‘Sustainable’? An Analysis of Smart Growth Policies and Its Successful Practices, A Thesis Submitted to the Graduate Faculty in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Community and Regional Planning, Iowa State University Ames
Zarabi Asghar; Saberi Hamid; Mohammadi Jamal; Heidari Hamid Reza, 2011; Spatial Analysis of Urban Urban Growth Indicators (Case Study: Isfahan Towns), Journal of Human Geography Researches, No. 3, Autumn 2011, Page 1- 18[In Persian]