حمایت از آزادی مذهب اقلیت روهینگیا در پرتو رویه کمیته حقوق بشر و اسناد نظام بین‌الملل حقوق بشر

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران.

2 استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران.(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران.

4 استادیار گروه الهیات و معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، ایران.

چکیده

سال‌هاست که خشونت‌های ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض می‌شود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادی‌ترین حقوق بشر است و حتی می‌توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت‌های دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به ‌منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می‌آید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی این جلوه‌ها را در رویۀ کمیته حقوق بشر و اسناد بین‌المللی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفه‌های آزادی مذهب می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


 
-        References
3-     -African Unity African Charter on Human and Peoples Rights, 1981,Organization of. American Convention on Human Rights (Pact of San Jose), 1969, Organizationof American States (OAS).
4-     Charter of the united nations, articles (1,13,55,76), 1945.
5-     laws and regulations on the creation and registration of religious association as these affect freedom of communities of religion, inT.Lindholm, w.c.Durham, and B.G.Tahzib-lib (eds).
6-     -Convention on the Rights of the Child, 1989, resolution 44/25, GeneralAssembly. Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and ofDiscrimination Based on Religion or Belief, General Assembly, 25 November1981.
7-     -Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religiousand Linguistic Minorities 1992, Resolution 47/135.
8-     -Emancipation, Said, Religious Freedom from the Perspective of International Law with a Look at the Islamic Approach, First Edition, Qom: Mofid University Press, 2010, p. 302. (In Persian).
9-     Evans, Malcolm (2009). "Manual on the Wearing of Religious Symbols in Public Area", council of Europe Publishing.
10-General Comment No.22: Article 18 (Freedom of Thought, Conscience orReligion), Human Rights Committee, 30 July 1993.
11-General Comment No.31, The Nature of the General Legal Obligation Imposedon States Parties to the Covenant on Civil and Political Rights, The HumanRightes Committee, 26 May 2004.
12-Hashemi Ardestani, Kamran, Minorities, Judicial Autonomy and the Principle of Non-Discrimination: A Comparative Study of the Conflicts of Civil Laws of States with the Laws on Personal Status of Minorities, Journal of Human Rights, Volume 4, Number 1, 2009.Cole, Durham (2007) . (In Persian).
13-International Covenant on Civil and Political Rights, 1966, Assembly, resolution2200A (XXI).
14-Parliamentary Assembly of the Council of Europe, resolution 1464, 4 October 2005.
15-The European Convention on Human Rights (ECHR) (formally the Conventionfor the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms), 1950, Councilof Europe. United Nations, Treaty Series, vol. 1202.
16-The European Convention on Human Rights (and its Five Protocols), www.hri.org/docs/ECHR50.html (Last visited June 2012).
17-Draft General Comment No. 34. Human Rights Comm. 100thSess, UN. Doc. CCPR. C.GC/34/CRP.5, (Nov. 25, 2010).
18-Maghami, Amir, Maki, Shadi Sadat, Effects of the Right to Freedom of Religion on the Practice of International Human Rights Organizations, Journal of Public Law Studies, Volume 48, Number 1, 1997. (In Persian).
19-Nezhni Manesh, Hibbullah, Firoozi, Zainab, Investigating Religious Freedom in Religious Geopolitics of Saudi Arabia with Emphasis on the United Nations-Protected Religious Rights Framework, New Attitudes in Human Geography, Volume 10, Number 2, 1997. (In Persian).
20-Rostaee, Alireza, Arashpour, Alireza, (a) Ethnic Cleansing of Myanmar Muslims; Crime Against Humanity or Genocide?, Criminal Law Research, Fourth Year, No. 15, Summer 2016. (In Persian)
21-Rostaee, Alireza, Arashpour, Alireza, (b) Legal Analysis of Violence Against Myanmar Muslims as a Crime of Genocide, Journal of Public Law Studies, Volume 47, Number 4, Winter 2016. (In Persian).
22-Soodmandi, Abdol Majid, Sharifi Tarazkohi, Hossein, The Expansion of the Right to Freedom of Religion and Belief in International Human Rights Documents, Comparative Law Research, Volume 16, Winter 2012, No. 4. (In Persian).
23-Shamsi, Ahmad Reza, European International Legal Obligations on Hijab Freedom, Journal of Foreign Policy, No. 1, 2011. (In Persian).
24-Temperman, Jeroen, Freedom of Expression and Religious Sensitivities in Pluralist Societies: Facing the Challenge of Extreme Speech, 3Brigham Young University Law Review (2011), p. 123.
25-Nejandi Manesh, Hibatullah, Firoozi, Zeinab (2018), A Study of Freedom of Religion in the Religious Geopolitics of Saudi Arabia with Emphasis on the Framework of Religious Rights supported by the United Nations. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 10 (2), 159-189.
26-Mir Abbasi, Seyed Baqer, Sighlani, Zeinab (2019), The decomposability and new forms of the newly established country from the perspective of geographical-political units in the field of international legal system. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 477-493.
27-Sedaghat, Seyed Makan, Sharifi Tarazkoohi, Hossein, Shams, Ahmad, Mansouri, Saeed (2020), Requirements for the Right to Development on Foreign Investment: A Case Study of Oil Contracts, Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Human Geography, 12 (2), 35 -48.
-        Internet resources
3-     https://www.mapsofworld.com
4-     https://www.pinterest.com
5-     http://www.geocurrents.info