تاثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست در شهرهای ساحلی ( مطالعه موردی شهر محمود آباد )

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تاثیر عوامل مشارکت اجتماعی شهروندان و گردشگران به منظور حفاظت از محیط زیست در شهرهای ساحلی(مطالعه موردی شهر محمود آباد ) می باشد. پژوهش از نظر هدف توسعه‌ایی –کاربردی و به روش آمیخته انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت‌علمی رشته‌های محیط زیست، ابخیز داری، کشاورزی،جغرافیا، گردشگری، دانشگاه‌های محمود آباد، مدیران سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، کارفرمایان و پیمانکاران بودند.روش نمونه‌گیری در بخش کیفی، غیر تصادفی از نوع هدفمند و در دسترس بود. ابزار جمع‌آوری داده‌ها در بخش اول مصاحبه نیمه ساختاریافته حضوری تا رسیدن به مرحله اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه با 29 نفر (23آقا و 6 خانم)چهاربعد و 21گویه شناسایی گردید. بخش دوم گویه‌هادر اختیار اعضای گروه دلفی(8 نفر) در دو مرحله برای طراحی پرسشنامه قرار گرفت.در بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته‌ای در مقیاس پنج ارزشی لیکرت به‌صورت آنلاین در میان نمونه آماری(85 نفر) توزیع گردید.پایایی مدل اندازه‌گیری پژوهش ضرایب آلفای کرونباخ رفتار(769/0)، آگاهی و نگرش(755/0) ، اعتقادات دینی(914) و معاشرت(00/1) بدست آمد.نتایج نشان داد وضریب استانداربین (عوامل معاشرت بر مشارکت اجتماعی)199/0= β؛ و ضریب معناداری 691/13=t رابطه معنادار و در رتبه اول همچنینضریب استاندارد بین (عوامل آگاهی و نگرش برمشارکت اجتماعی) 302/0β= ؛ ضریب معناداری 048/13= t این رابطه معنادار و در رتبه دوم ، ضریب استاندارد بین (عوامل رفتار و مشارکت اجتماعی) 325/0= β؛ ضریب معناداری 364/12= t این رابطه معنادار ؛ در رتبه سوم وهمچنین ضریب استانداردبین (عوامل اعتقادات دینی بر مشارکت اجتماعی) 316/.= β؛ضریب معناداری 964/11= t رابطه معنادار ؛ و در رتبه سوم قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


References
Alice (2019) Participation training for urban environment for environmental protection through online polls Cities, Volume 85, February 2019, P P 38-50
Ahmadi, Fazlollah, Nasirian, Khadijeh and Abazari, Parvaneh. 2008. "Delphi Technique: A Tool in Research". Iranian Journal of Medical Education, 8 (1),pp 175-185[In Persian].
Abbaszadeh, Mohammad (2008) Investigating the Factors Affecting Citizen Participation in Urban Affairs (Case Study: Isfahan City), Supervisors: Dr Rasoul Rabbani and Dr Vahid Qasemi, PhD Thesis Sociology, University of Isfahan، [In Persian].
Dehzadeh, Fouzieh (2017) Environmental Education Needs of Undergraduate Undergraduate Students, Master of Science Degree in Educational Planning, Faculty of Humanities, School of Humanities and Social Sciences[In Persian].
R.Siano (2018) Citizen participation in monitoring phytoplankton seawater discolorations Marine Policy, In press, corrected proof, Available online 13 February 2018
RichardElelman (2018)The future of citizen engagement in cities—The council of citizen engagement in sustainable urban strategies (ConCensus) Futures, Volume 101, August 2018, P P 80-91
Rahimi Mahnaz.Hatami Nejad, Hamid (2017) Investigating the Role of Citizens' Participation in Sustainable Development. A Case Study of Tehran, First Conference of Geographical Sciences of Iran[In Persian].

Lahijanian, Akram al-Molok and Shi Beigi, Shadi (2014) Investigating Barriers to Citizens' Social Participation in Urban Environment Using SWOT Method and Providing Appropriate Solutions for Sustainable Environmental Improvement, Environmental Science and Technology, Volume 17, Number Four, Pages 147-164، [In Persian].
Khazri, Mohammad; Tarbati Moghaddam, Farhad and Nazari, Mohammad Reza2017. "Identifying the Areas of Economic Corruption in Government Bidding". Comparative Economics, Humanities and Cultural Studies Institute, 4 (2), pp. 24, 1، [In Persian].
Hassanpour, Akbar Abtahi, Seyyed Amir Reza Khoomi, Farshid (2017). Identifying and Prioritizing Green Employee Educational Needs Using ANP Network Analysis Process, Journal of Environmental Education and Sustainable Development, 6 (2),Pp 9-24، [In Persian].
Hemmati, Zahra; Shabiri, Seyed Mohammad. (2016) Survey of the status of environmental education in Iran and its comparison with other countries in the world. Human and Environmental Quarterly, 37, 81-61، [In Persian].
Fariadi, Shahrzad et al., 2008 Strategic Expansion of Ecological Sustainability for Increasing Resilience in Urban Environment "Case Study of Districts 1 and 3 of Tehran" Article, 11 Environmental Studies, Volume 32, Issue 1, Spring 685, p. 13، [In Persian].
Marshal, M.j. (2004), Citizen Participation and the neighborhood Contexet: A Newat theCorporoduction of Local Public Goods, Political Research Quarterly,VOL. 57,No.2,PP:231-244
Marasouzi (2016) Comparative Assessment of Urban Environmental Quality and Its Role in Promoting Citizen Participation in Regions 2 and 22 Metropolitan Tehran. Master's Degree in Geography and Urban Planning Tendency: Geography and Urban Planning Payame Noor University of Tehran South، [In Persian].
Moloudi, Technical, "ISO International Environmental Management Standards 2009" Tadbir, Kayhan Institute, No. 74, August, 1997 P 15، [In Persian].
Nazare, Javad and Mukhtari, Marzieh. 2009. "Factor analysis and its application in social sciences". Social Sciences, 14, pp. 36–25، [In Persian].
Oh mer, M. L (2007). Citizen participation in neighbourhoods organizationsin poor communities and relationship toneighbourhood and organizationalcollective efficacy, Journal of sociology and social Welfare, Vol, XXXIII,No1, pp 179-202.
Sanel,H.2011. Demogratic goverrance, Washington, world bankedition, Pp 423-321
samiee kasha, seyeda soheila and Gholamreza janbaz Ghobadi (2013): The role of citizenparticipation in sustainable development of urban areas (case study: Qaemshahr city),international Research journal of Applied and Basic sciences, vol, 6(7): P P 910-916
Guerra, A., Garcia, J., Lima, A., B.Barbosa, S., Luiz Heerdt, M. & Berchin, I.I. (2016). A proposal of a balanced scorecard for an environmental education program at universities. Journal of Cleaner Production, 1.
Salehi Sadegh and Ghaemi Aslah Zahra (2012) Investigating the Role of Environmental Education in Environmental Conservation Behaviors (Case Study of High School Girls in Babol), Journal of Environmental Education and Sustainable Development 1 (3), 79-67 [In Persian].
Ziari, Keramatollah, Nick Pay, Wahid, Hosseini, Ali, 2012 Measuring the Rate of Citizen Participation in Urban Management Based on the Model of Good Urban Governance Case Study: Shah Yasuj (, Housing Versosta Journal, No. 14-69، [In Persian].
Zahed Zahedani, Seyed Saeed, Zohri Bidgoli, Seyed Mohsen, 2012 Urban Management and Explaining Citizens' Social Participation in Municipalities, Urban Sociological Studies, Second Year, No. 5, pp. 72-101،
[In Persian].
Yaghafouri, Hossein and Tahmasebi, Ghobadoo Hatami, Davood (2016) The Role of Citizen Participation in Urban Affairs and its Related Factors (Case Study: Darreh Valley), Environmental Statistics Quarterly, Volume 10, Number 39, pp. 58-29، [In Persian].
Yaghfouri (2016) A Study on the Role of Management and Social Capital Indicators in Improving Citizen Participation in Urban Affairs (Case Study: Parsabad City of Moghan Regional Planning Quarterly, Volume 7, Number 27, pp141-122، [In Persian].