بررسی توسعه درونی شهر و الگوی توسعه کالبدی با تأکید بر وضعیت مسکن شهری(مطالعه موردی شاهین‌شهر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشکده جغرافیا،دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 استاد جغرافیا وبرنامه‌ریزی شهری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

رشد شتابان جمعیت شهر نشین و هجوم جمعیت مهاجر در سال های اخیر به شهرهای بزرگ و لزوم پاسخ گویی به نیازهای جمعیت شهرنشین و نیز ارائه خدمات شهری ، ضرورت به کارگیری تمام توان‌ها و ظرفیت‌های موجود شهر را بیش از پیش نمایان می‌سازد. بنابراین لازم است تا به جای توسعه و رشد بی‌رویه شهر به صورت افقی ، از طریق پر کردن بافت موجود شهر به رشد و توسعه پایدار در شهر دست پیدا کرد. بنابراین در این پژوهش هدف، ارزیابی تأثبر ابعاد اقتصادی، اجتماعی ، دسترسی، زیست محیطی و کالبدی وضعیت مسکن شاهین شهر بر میزان زمین‌های بایر و رها شده و توسعه میان افزای شهری می‌باشد.این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر روش ، توصیفی – تحلیلی است. ابتدا شاخص ها و ابعاد مناسب موضوع در غالب پرسشنامه تهیه گردید و سپس در محیط SPSSمورد آزمون قرار گرفت. پس از آن نیز با استفاده از تکنیکSWOT نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدید ها مشخص شدند و به ارائه راهبردهای مناسب پرداخته شدکه نتایج حاصل از تکنیک سوات نشان داد که استراتژی غالب در پژوهش از نوع تدافعی با ضریب 03/8 می باشد. پس از آن نیز نواحی 5 گانه شاهین شهر با استفاده از تکنیکSAW رتبه بندی شدند که ناحیه فردوسی با امتیاز 23/0 رتبه اول و گلدیس با امتیاز 12/0 رتبه پنجم را به خود اخصاص داد. سپس نتایج حاصل از این تکنیک با استفاده از نرم افزارArc GIS نشان داده شد.

کلیدواژه‌ها


References
- Ahmadi, A; Ashour,M, Mohammadpour, H & S.(2010). An analysis of the spatial developmental pattern of Gorgan city using the Shannon and Hellendan entropy model, Urban Research and Planning,1-18. [In Persian]
- Arvin, M.; Pourahmad, A and Zanganeh Shahraki, S. (2018). Evaluation of vacant lands for infill
development by used of hybrid decision-making techniques and ARCGIS (case study: Ahvaz
city). Geographical Planning of Space, 7(26), 163-182. [In Persian]
- Ali Akbari, Ismaeil.(2018). Urban Enrichment Areas and Efficiency of the Infill Development Policy of the Tehran Metropolis, Journal of Urban Planning Geography, Vol. 5, No. 2, pp. 223-244. [In Persian]
- Alavi, S, Shakeri Mansour, E, Garousi, A.(2012). Spatial Analysis of Urban Creep Development in Babol City, Journal of Geography and Urban Planning, Zagros Outlook, Vol. 9, No. 32, Pages 65-88. [In Persian]
- Anthony , J.(2004). DO Start Growth Management Regulations Reduse Sprawl Urban Affairs Review , Vol. 39 , No. 3, pp. 376- 397.
- Arbury , J.( 2012 ). From Urban Sprawl to compact City – An analysis of urban growth management in Auckland , portal. javbury. net /thesis pdf.
- Consulting Engineers polshir, 1990. [In Persian]
 - Consulting Engineers polshir, 1991.[In Persian]
- Cooper , M.(2012). Urban infill & brownfields , redevelopment program , American planning ascociation , sustainable cities institute. Sustainable cities institute. org.
- Dadashpour, H, , Taghvaie,A & Ghane,N.(2015). Investigating the Capacity of Infill Development in Urban Enverment Spaces (Case Study of District 3 of Yazd 2 Region), Iranian Journal of Historical Studies, No. 15, pp. 63-77. [In Persian]
- Dowan , R ,.( 2005). Smart Growth: Why we discuss It More than we DOIT journal of the American planning association 71(4) , pp, 367-378.
- EPA (Enviroment Protecting Agency) ,.(1999). Parking Alternative: Making Way for Urban Infill & Brownfield Redevelopment , Wahington DC: Urban & Economic development division.
- Ghodsi &Nastaran.(2016). Identification of Infill Development of intermediate growth in inefficient areas of city centers (case study: Isfahan 1 region), Journal of Urban Planning and Research, Vol. 6, No. 20, pp. 51-68. [In Persian]
- Hosseinzadeh Delir, K & Safari,F. (2012). Effect of Smart Planning on Urban Space Planning, Geography and Urban Development, No. 1, Spring and Summer 2012, pp. 99-113. [In Persian]
- Lasmini Ambarwati , Robert Verhaeghe , Adam J. Pel , Bart Van Arem. (2014). Controlling Urban Sprawl With Integrated Approach of space Transport Development Strategies,Procedia Social & Behavioral Science,No.138,pp.679 – 694.
- Li,L. Sato, Y. Zhu, H.(2002).”Simulating soatial urban Expension Based on a physical process”, Landscaoe and Urban Planing , 164: pp. 67-7.
- Morzami, S, Sorur, R, Shariatpanahi, M.(2018). Factors Influencing Garages on Urban Infill Development Capacity of Ahwaz Metropolitan Area in the Sustainable Urban Development Indicators Using Structural Equation Analysis. Journal of New Attitudes in Human Geography. Vol.11. No. 2, pp. 328-339.. [In Persian]
- Rahimi, H, Behzad Far, M, Ziyari, K. (2019). Urban structure re-analysis and analysis with emphasis on sustainable development b. Using the AHP method.Journal of New Attitudes in Human Geography, Vol 6, No,1, pp.684-704.. [In Persian]
.- Rinne , J. ;Paloniemi , R ; Tuulentie , S. ; Kietavainen , A.(2015). “ Participation of second – home user in local planning & decision – making.
- PourAhmad, A, Mehdi, H, Ashoor, H and Mohammadpour, S. (2011). An analysis of the spatial extension pattern of Gorgan city using Shannon and Hellendron entropy models, Journal of Urban Planning and Research, Vol. 1, No.3, pp. 1-18.
- Pourmohammadi, M, Taghipour, A.(2012). Recycling of Urban Land Resources, Geography and Planning, Vol. 16, No. 42, pp. 56-88. [In Persian]
Shahin Shahr comprehensive development plan, 2013. [In Persian]
- Shokouhi, M, Eskandari Sani, M & Mohammad Abadi,J.(2017). Strategic Planning of Birjand City Based on City Development Strategy Approach by SWOT and QSPM Model, Journal of Promotion of Cultural and Social Studies, Vol. 11, No. 1. [In Persian]
- ShirKhani, Hosnieh (2012), Women's Citizenship Rights in Urban Public Spaces (Case Study of Shahin Shahr), MSc thesis, Islamic Azad University, Najafabad Branch. [In Persian]
- Solaymani,M; Tavalaei, S; zanganeh, A; Ahmadi,M.(2015). A Scattered Investigation of the Internal Capacities of Saghez City. Journal of A Review of New Attitudes in Human Geography, Vol.7, No.3,pp.123-144. [In Persian]
- Tavakoli Nia, J, Barahmandi & Shams Pooya,M.(2012). Urban Horizontally Dispersed Analysis (A Case Study of Tehran Metropolitan Area), Journal of Geography and Urban Planning, Zagros Outlook, Vol. 4, No. 13, p. 79-102. [In Persian]
- Van Acker , V. ; Goodwin , p. ; Witlox , F.(2016).“ Key research themes on travel behavior , life style , & sustainable urban mobility “.Int. J. Sustain. Transp. 10. pp. 25- 32.
- Zarabi, A et al.( 2011). Tourism Development Planning Using SWOT Model (Case Study of Noorabad Mamsani Town), Scientific Journal of Spatial Planning, Vol. 1, No. 2, pp. 1-24. [In Persian]
- Zia Tavana, M , Ghader Marzi, H.(2009). Land use change in Pira Shahri villages in the process of creep in the cities of Naysar and Hassan Abad villages, Human Geography Research, No. 68, pp. 119-135. [In Persian]