طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری و تدوین نقشه راه (مورد مطالعه: استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکترای تخصصی مدیریت، گروه مدیریت، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار مدیرت دولتی، گروه مدیریت، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد خوراسگان (اصفهان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

مطابق با گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال 2019، ایران از نظر رقابت‌پذیری گردشگری در وضعیت مناسبی قرار ندارد. آمارهای موجود نیز رقم سالیانه قابل ملاحظه‌ای از گردشگر خارجی بازدیدکننده را نشان نمی‌دهد. از طرفی، امروزه منابع انسانی و داشتن نگاهی استراتژیک به آن، یکی از عوامل کلیدی موفقیت در استفاده از گردشگری به‌عنوان عامل توسعه اقتصادی پایدار در هر منطقه است. هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل استراتژی محور توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری استان اصفهان و تدوین نقشه راه پیاده‌سازی آن است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توسعه‌ای، از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی و از نظر طرح تحقیق، آمیخته اکتشافی است. در مرحله اول تحقیق کلیه پژوهش‌های منتشر شده مرتبط با موضوع تحقیق با استفاده از روش فراترکیب تحلیل گردید که حاصل آن شناسایی و دسته‌بندی 9 استراتژی توسعه منابع انسانی بود. سپس با نظرخواهی از 10 خبره و تحلیل آنها با استفاده از روش مدلسازی ساختاری- تفسیری، این استراتژی‌ها سطح‌بندی و روابط بین آن‌ها تعیین شد. نتایج نشان داد در پایین‌ترین سطح، استراتژی «طراحی مدل شایستگی‌های مشاغل گردشگری» و «طراحی نظام اطلاعات منابع انسانی» بیشترین تاثیر را بر دیگر استراتژی‌ها داشته و در بالاترین سطح استراتژی «تعریف و اعطای جوایز تعالی» دارای بیشترین وابستگی بود. در نهایت، با بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی شهودی، استراتژی‌ها اولویت‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد استراتژی‌های طراحی مدل شایستگی‌های مشاغل، ارائه آموزش‌های همگانی و تخصیص یارانه‌ها و ارائه تخفیف دوره‌های آموزشی به ترتیب مهمترین استراتژی‌های توسعه منابع انسانی صنعت گردشگری در استان اصفهان محسوب می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


References
Abdullah, L., Najib, L. 2014. A new preference scale of intuitionistic fuzzy analytic hierarchy process in multi-criteria decision making problems. Journal International Fuzzy System, 26: 1039–1049.
Armstrong, M. 2008. Strategic human resource management: a guide to action, Kogan Page Limited.
Armstrong, M. 2010. Armstrong’s essential human resource management practice: a guide to people management, Kogan Page Limited.
Atanassov, K. 1986. Intuitionistic fuzzy sets. Fuzzy Sets and Systems, 20: 87–96.
Barron, P. 2008. Education and talent management: implications for the hospitality industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 20 (7): 730 – 742.
Baum, T. 2016. Human resource issues in international tourism. Elsevier.
Boran, F.E, Genç, S, Kurt, M., Akay, D. 2009. A multi-criteria intuitionistic fuzzy group decision making for supplier selection with TOPSIS method. Expert Systems with Applications, 36: 11363-11368.
Cappelli, P, 2015. Why We Love to Hate HR and What HR Can Do About It, Harvard Business Review. Available online at: http://www. hbr.org
Day, J., Karani, A., Adler, H., Nicely, A. M. (2013). Corporate Social Responsibility and College Recruiting in the Hospitality Industry, Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 12 (1), 71-90
DeCenzo, D.A., & Robbins, S.P. 2005. Fundamentals of Human Resource Management, John Wiley & Sons.
Gibson, P. 2017. Talent Management in the Hospitality and Tourism Context. in Horner. S (eds), Talent Management in Hospitality and Tourism: 17-31.
Grobler, P. A., Diedericks, H. 2009. Talent management: An empirical study of selected South African hotel groups. Southern African Business Review, 13 (3): 1-27.
Ishmael-Robertson, C. A. (2018). What are the key advances in human resource development that tourism in Guyana needs by 2025?, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 10 (5), 605-610.
Ismagilova. G., Safiullin. L., Gafurov, I. 2015. Using historical heritage as a factor in tourism development. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 188: 157 – 162.
Jazani, N., Taheri, N., Ebili. 2011. Human Resource Development Strategies with the DevelopmentApproach of Staff. Strategic Management Studies, 2: 15-29.
Johnson, K. R., Bartlett, K. R. (2013). The role of tourism in national human resource development: A Jamaican perspective, Human Resource Development International, 16 (2), 205-219.
Katunian, A. (2019). Sustainability as a new approach for the human resource development in tourism sector, Public Policy and Administration, 18 (4), 405-417.
Khadivar, A., Azar, A., Mojibian, F. 2017. Product pricing in two-echelon supply chain using game theory in intuitionistic fuzzy environment. Industrial Management Studies, 14(43): 1-25.
Khanalizadeh, R., Kordnaiej, A., Fani, A. S., Moshabaki, A. 2011. Study of the relationship between organizational learning and empowerment. Journal of Transformation Management, 3: 20-45.
Khodaei, Z., Kalantari Khalilabadi, H. 2012. Tourism development with emphasis on the role of workforce training. Urban Management Studies, 4(12): 47—59.
Lashley, C. 2017. The Concept of Hospitableness. In edited book of Horner. S (2017). Talent Management in Hospitality and Tourism, Good fellow Publishers Limited: 52-68.
Liu, H.W., Wang, G.J. 2007. Multi-criteria decision-making methods based on intuitionistic fuzzy sets. European Journal of Operational Research, 179: 220–233.
Loo, C., Kwon, K. 1995. Importance of secondary impact of foreign tourism receipts on the South Korean economy. Journal of travel research, 34(2): 50-54
Mahmoudi, A., Naeimi Majd, M. 2016. The place of tourism and hospitality education in the name of higher education in Iran (read: Students working in the tourism and hotel industry in Tehran), hotel management and hosting studies, 1(2): 57-73.
Ministry of Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism of the Islamic Republic of Iran.2018. Statistical Yearbook of 1397 Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization, available at https://www.mcth.ir/.
Mohammadi, M., Habibi, L. 2017. Human Resource Development of the Hospitality Industry with Employee Talent Management Approach. Hospitality Studies and Hosting, 1(2): 45-56.
Mohotti, C., Jayawardena, C., Teare, R. (2013). Responding to the tourism industry training and human resource challenges in Sri Lanka, Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 5 (5), 456-463.
Nzonzo, J.C., Chipfuva, T. 2013. Managing Talent in the Tourism and Hospitality Sector: A Conceptual View Point. International Journal of Academic Research in Accounting. Finance and Management Sciences, 3 (2): 92-97.
Oh, C.O. 2004. The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy. Tourism management, 26(1): 39-44
Pulido-Fernández, J. I., Casado-Montilla, J., Carrillo-Hidalgo, I. 2019. Introducing olive-oil tourism as a special interest tourism. Heliyon, 5(12): 1-8.
Sandelowski, M., Barroso, J., Voils, C.I. 2007. Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health, 30(1): 99-111.
Sarem, A. S., Danaeifard, H., Gholipour, A., Fani, A. S. 2017. HRD Matrix: Understanding the Duality of Structure and Agency in Human Resource Development. Journal of Public Administration, 9(1): 137-168.
Shamsoddini, A., Derakhshan, E., Karimi, B. 2017.The effect of empowerment of human resources in tourism development (Case Study: Kohgiluyeh & Boyer-Ahmad province), Journal of Regional Planning, 24: 89-100.
Sohrabi Yurtchi, B., Aazami, A., Yazdani, H. R. 2011. The Pathology of the Research of Islamic Management based on Meta-Analysis. Journal of Public Administration Perspective, 2(6): 9-24.
Suleiman. J. S. H., Mohamed, B. 2011. Factors Impact on Religious Tourism Market: The Case of the Palestinian Territories. International Journal of Business and Management, 6 (7): 254-260.
Walmsley, A. 2017. Talent Management and Youth Employment. In edited book of Horner, S, (2017): Talent Management in Hospitality and Tourism, Good fellow Publishers Limited: 117-133.
Weru, J., Iravo, M.A., Sakwa, M. 2014. The Relationship between Training and Development on Performance of State Owned Corporations. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(9): 57-75.
World Travel and Tourism Council. 2020. Iran: 2019 Annual Research: Key Highlights, available at https://www.wttc.org/economic-impact/country-analysis/country-data/.
Wu, J., Huang, H.B., Cao, Q.W. 2013. Research on AHP with interval-valued intuitionistic fuzzy sets and its application in multi-criteria decision making problems. Applied Mathematical Modelling, 37: 9898-9906.
Wu, J.Z., Zhang, Q. 2010. Multicriteria decision making method based on intuitionistic fuzzy weighted entropy. Expert Systems with Applications, 38(1): 916-922
Ying, Y., Mursitama, T. N., Abbas, B. S. (2018). Innovation of human resources development by m-learning to support cross-border tourism event in Natuna, ACM International Conference Proceeding Series, 26 May 2018, 16-21.
Zarei Matin, H., Seyedjavadein, S.R., Rahimpour, A., Bagheri, M. 2012. Explaining I.R. of Iran’s Tourism Industry Challenges. Strategic Management Thought. 6(1): 73-106.
Zhang, T., Kandampully, J., & Choi, H.Y. (2014). The role of employee wellness programme in the hospitality industry: a review of concepts, research and practice. Research in Hospitality Management, 4 (1-2): 45-54.
Ziaei, M. 2004. Education and human resource condition in tourism segment (Emphasis upon Tehran province). Tourism Studies, 6: 19-37.