مولفه‌های جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت حسن روحانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، واحد بین الملل کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، کیش، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

3 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

حفظ و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی از اصلی‌ترین مولفه‌های پایداری و کارآمدی هر نظام سیاسی محسوب می-شوند. مولفه‌های جغرافیای سیاسی مانند قومیت، تراکم و یا پراکندگی جمعیت، سطح توسعه اقتصادی، ویژگی هایی جغرافیایی محل سکونت، مرزنشینی، مذهب و... تاثیر زیادی بر سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در رابطه شهروندان و نظام سیاسی دارند. هدف پژوهش حاضر تبیین مولفه‌های جغرافیای سیاسی تاثیرگذار بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران به ویژه در دولت حسن روحانی است. سوال اصلی مقاله این است که چگونه مولفه‌های جغرافیای سیاسی سطح سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را در جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت حسن روحانی تحت تاثیر قرار داده است؟ روش این مقاله توصیفی- پیمایشی است. به ‌منظور گردآوری داده‌ها و اطلاعات میدانی از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده می‌شود. همچنین جهت تدوین مبانی نظری و ادبیات تحقیق از مطالعات و اطلاعات کتابخانه‌ای، اینترنت و سایر منابع فارسی و لاتین استفاده خواهد شد. جامعه آماری پژوهش کارکنان فرمانداری شهر تهران می باشند و حجم نمونه نیز 300 نفر است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. نتایج مقاله نشان می‌دهد که مولفه‌های شفافیت، کارآمدی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت، پاسخگویی، مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بسته به ویژگی‌های جغرافیای سیاسی مناطق جغرافیایی ایران بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران تاثیر دارند که جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری و آرای حسن روحانی نشان دهنده این ارتباط است.

کلیدواژه‌ها


References
Bakhtiari, Mehdi (2016), Social Trust and the Relationship of Some Social Factors with It: A Case Study of Qom City ", Quarterly Journal of Social Cultural Studies, Second Issue, p.68.
Jalalian, Asgara (2017), The Efficiency of the Islamic Consultative Assembly and Strategies for Its Promotion in Domestic Law, Rahbard Quarterly, 26 (82).
Heidari, Hassan, Rana Asghari, Roghayeh Ali Nejad (2015), A Study of the Effectiveness of Government on Inflation Rate in Selected Countries of MENA Region, Journal of Economic Research, Volume 15, Number 57, Issue 2.
Haidari, Nasrollah (2016), The Role and Position of Non-Governmental Organizations in Political Participation during the Presidencies of Khatami, Ahmadinejad and Rouhani, Quarterly Journal of Political Science, No. 36.
Khodaparast Mashhadi, M., (2011), A model for introducing and measuring mutual trust in organizations (studied by the municipality)University Jihad, 1390, p. 9.
Danaeifard, Hassan, Babashahi, Jabaz and Azar, Adel (2012), Transformation in national welfare, does good governance play an important role? Management Research in Iran, Volume 16, Number 4.
Danaeifard, Hassan; Babashahi, Jabaz and Azar, Adel (2012), Transformation in National Welfare, Does Good Governance Play an Important Role? Management Research in Iran, Volume 16, Number 4.
Danaeifard Hassan, Rajabzadeh Ali, Darvish Ali (2011), Explaining the proper moral-Islamic and service culture in promoting public accountability in public hospitals .. Journal of Medical Ethics and History, Volume 3, Number 4.
Danaeifard, Hassan (2008), Challenges of Public Management in Iran, Tehran, Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books (Position) Center for Research and Development of Humanities.
Danaeifard, Hassan and Alireza Hassanzadeh and Somayeh Nasr Elahi Alireza Hassanzadeh and Somayeh Nasr Elahi, (2014), An Analysis of Key Mechanisms to Strengthen Public Confidence in Government: A Citizenship Perspective, Journal of Strategic Policy Research »Spring 2014 Issue 8
Durrani, K, Rashidi, Z, (2008), A Study of Definitions, Concepts and How to Create Social Capital ‌ (with Emphasis on Social Trust) ‌, Cultural Engineering Monthly, Second Year, No. 68 67.
Zabihi, Mohammad Reza, Orfian, Hamid, Yarahmadi, Morteza, Kamali Rad, Ismail (2011), Governance and Social Responsibility (including a collection of articles in the field of public administration), Mashhad Vice Chancellor for Research, Islamic Azad University, Mashhad Branch, Sokhan Gostar Publications;
Zarei, Mohammad Hossein (2004), Good Governance, Sovereignty and Government in Iran. Journal of Legal Research.
Salehi Amiri, Seyed Reza (2008), Management and Social Capital, Research Letter No. 29, pp. 14-16.
Forouhar, Mohammad­(2015), Understanding the Nature, Importance and Consequences of Positiveness in Organizations, Second National Conference on Management and Accounting, Tehran.
Judge Tabatabai, Mahmoud; Nosrati, Nasrollah and Kazemi, Ali (2012), Evaluation of the model of good governance theory in explaining the situation of human development. Journal of Rural Development, Volume 4, Number 1.
Komijani, Akbar and Satin, Parvaneh (2008), The Impact of Good Governance on Economic Growth in Selected Countries of OPEC and OECD Economic Modeling, Volume 2, Number 2 (6).
Koohkan, Alireza (2009), Components of Islamic Social Capital; Despair Strategy, Vol 17.
Gorji Azandariani (2011), Islamic Consultative Assembly Election Law in Criticism. Quarterly Journal of Private Law Studies (Former Law Quarterly,) 40 (4), 333
Golabi, F. (2004), The role of social trust in development with emphasis on the performance and role of Islamic councils ‌ (Case study of East Azerbaijan province) Journal of Cultural Strategy, No. 3.
Moghimi, Seyed Mohammad; Leader; Amir Hossein and Eslami, Hasna (2007), Organizational Spirituality and Its Impact on Employee Creativity (Comparative Approach), Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, Second Year, vols. 3 and 4.
Heidari, Fatemeh (2010), Master Thesis, The Impact of the Islamic Revolution on the Promotion of Social Capital in the Islamic Republic of Iran, Central Tehran Branch.
Danaeifard, H. (2003), Designing and explaining the public trust model; Unpublished doctoral dissertation of Tarbiat Modares University, Tehran.
Mobasheri, Mohammad ‌ (2009), Social Capital and Its Impact on Public Policy, First Edition, Tehran, Research Institute for Cultural and Social Studies.
Pourian, Mohammad Taghieh (2013), Causes of political stability and instability in post-war Iran PhD Thesis in Political Science, Allameh Tabatabai University.
Shorji, Hafez (2016), The Developmental Approach of Governments in the Islamic Republic of Iran (1997-1997), PhD Thesis in Political Science, Allameh Tabatabai University
Belanger E. Nadeau R. (2005). “Political trust and the vote in multiparty elections”:The Canadian Case”; European Journal of Political Research 44.
Bubolz, M.M., “Family as Source, User, and Builder of Social Capital”, Journal of Socio -Economics, 2009, 30, p. 130 Whiteley, P. “Economic Growth and Social Capital”, Political Studies, 2000, Vol. 48, p. 443.
Dasgupta P.; “Trust as a commodity. In: Gambetta”, D. (ed.) Trust: Making andBreaking Co-operative Relations; Oxford: Basil Blackwell, 1988.
Fukuyama, F. 1999. The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. The Free Press. NewYork.
Havorsen, Kathleen E. A (2003) Assessing The Effects Of Public Participation. Public Administration Review, 63.
J Jalava, “From Norms to Trust: The Luhmanian Connections between Trust and System”, European Journal of Social Theory, 2003, Vol. 6, No. 2, pp. 185.
Keene, W. Bruce, R. Keeping the public trust, Public Administration Times, Vol. 24, No. 2, pp. 126-137, 2011.
Kennet Newton. “Trust, Social Capital, Civil Society and Democracy”, International Political Science Review, 2001, Vol. 22, No. 2, pp. 202.
Knack, s. and keefer, p. (2003), Does social capital Have an Economic Payoof: A cross country emprical investigation, in knack, s. (E d), Democracy Governance and Growth, Ann Arbor: The university of Michigan Press.
Larson Larsake. (2007). Public trust in the PR industry and its actors Journal of Communication Management Vol.00 No.3 pp.222-234.
Luhmann N. Trust and Power; Chichester, John Wiley & Sons, Inc, NewYork. 1979.
Luhmann N.; Trust and Power; Chichester, John Wiley & Sons, Inc, NewYork. 1979
March, J. G. &. J. P. Olsen (1989), "Redis covering institution" the organizational Basit of politics" New York: free press.
Nader R.; Public participation and the erosion of democracy; The Humanist,Vol.46, No.1, 2004.
Newton K.; “Social trust: individual and cross-national approaches”; PortugueseJournal of Social Science 3: 1, 2004
Nye J.S., Zelikow P.D.; Conclusions: Reflections, conjectures and puzzles;Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997
Ciborra,C (2005).InterpretingEGovernment&PevelopmentEfficiency,Transparency or Governance, Information technology, No. 18.
Ajaz, T. ; Ahmad, E. (2010). The effect of corruption and governance on tax revenues, The Pakistan Development Review, (405–417).
Fukuyma,Francis(2002).“SocialCapitalandDevelopment”:TheComingAgenda.SAReview.Vol.XXII(Winter-Spring),No. (1). 23-37.