نقش شهرک‌های صنعتی در توسعه شهرهای کوچک با نگاهی بر تأثیر شهرک صنعتی شمس‌آباد بر شهر حسن آبادفشافویه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یادگار امام (ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی، یکی از رویکردهای رایج صنعتی سازی در کشورهاست که به‌منظور تسهیل و تمرکز فعالیت‌ها با نگاهی بر حفظ محیط زیست و کاهش هزینه های تمام شده تولیدات صنعتی انجام میشود. شهرک های صنعتی، در کشور ما نیز ازآن به عنوان لوکوموتیو بخش صنعت نام برده می شود .احداث و توسعه این شهرک ها در حاشیه شهر های کوچک مانند شهر حسن آباد با در نظر گرفتن شرایط زیست محیطی آن می تواند در جهت کاهش بیکاری و بعبارتی به توسعه پایدار این شهر بیانجامد. شهرک صنعتی شمس آباد با برنامه توسعه در حد 3000 هکتار و بیش از 18 هزار شغل در مجاورت شهر حسن آباد قرار دارد این شهرک میتواند از پتانسل های اصلی و موثر جهت رشد و توسعه شهر حسن آباد باشد. پژوهش حاضر نقش شهرک صنعتی شمس آباد بر توسعه پایدار شهر حسن آباد، بخش فشافویه را بررسی میکند. روش پژوهش کتابخانه‌ای پیمایشی(پرسشنامه‌ای) است. نتایج نشان می‌دهد که ایجاد شهرک صنعتی شمس آباد بر مجموع شاخص‌های کیفیت زندگی در شهر حسن آباد و حومه مورد مطالعه می تواند اثر مطلوب داشته است و باعث افزایش اشتغال شده است. در این میان، شاخص اقتصادی، بیشترین تأثیر و شاخص کالبدی محیطی، کمترین تأثیر را از این شهرک پذیرفته است. در نهایت نتایج حاصل عوامل داخلی و خارجی نشان می دهد که راهبرد SO استراتژی غالب بر منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Abdollah Behsa and Sadat Saeideh zarabadi Zahra (2018),Evaluating the Function of Small Towns in Regional Development by Using Network Analysis Method (Case Study: Khormoj Town, Bushehr Province) , journal of geograghy and environmental studies, Vol 7, NO 25.
Bajrachary, Bishna Nanda (1995) , Prometing Small Towns For Rural Development: A View From Nepal , Asia – Pacific population Jurnal , Vol 10.
Barouqi, Farideh (2002), Investigating the Problems of Managing the Development of Industrial Estates, Journal of Municipalities, Fourth Year, No. 1.
Bechara.l. Magrini. A (2009), Eco- Industrial park Development in the Riodeganeiro- Brazil.ppt312.
City and Planning Consulting Engineers (2015), Detailed Plan of Hassanabad, Hassanabad Municipality
Dabiri Azadeh, Monavari, Masoud, Mahmood Shariat Seyeid and Farshchi Parvin (2014), Cumulative Environmental Effects Assessment of Nazar Abad County's Industrial Estates – Iran, journal of environmental science and technology, Vol 15.
Ebrahimzadeh, Issa, Tayebi najmah and SHafiei Yousef (2015), Functional Analysis of Economical Role of Small Towns on Rural Development Case study: Zahedshahr in Fasa Shibkouh district, geography and environmental planning, vol 1.
Esmaeil naseri, (2009), Investigating the Impact of the Role of Small Cities in Organizing Spatial Order (Case Study, Bowman City), Geography and Regional Planning, no 1.
Firouznia Ghadir and Rabbani Mohammad Reza (2013), Analysis of the industry’s role in the Evolution of settlements (Case study: Nazarabad), journal management system, Vol 1, NO 3.
George,O(2008), the role of small towns in Regional development and poverty reduction in Ghana, International Journal of urban and Regional Research, vol, 32, NO, 2.
Ghadiri Masoum Mojtaba, Rezvani Mohammad Reza and Mehdi Hajiloo(2015), Assessment about the Impacts of Industrial Parks on Life Quality in Nearby Rural Areas, Case Study: Sharif Industrial Park, Abhar City, human geoghraphy research quarterly, Vol, 47, No 2.
Gharnejad, Hassan (1992), Introduction to Industrial Geography, University Jihad of Isfahan
Google Earth Pro (2019)
Hashemi Nejad Sadat (2012), Investigating the Impact of Industrial Town Development and Development on Regional Development in Kheirabad, Arak, MA Thesis, Ministry of Science, Research and Technology, Allameh Tabatabai University, Faculty of Social Sciences.
Hedayatollah Nikkhah and Sajjad Behzadi(2016),Investigating the Impacts (Economic, Social and Environmental) of Industrial Installations in the Development Process, journal of Iranian social development studies, Vol 8, NO 4.
 Iran Statistics Center (2016).
Mohammadi Alireza, Ghafari Gilandeh Ata and nori spedeh (2017), Determine the Suitable Zones to Locating “Industry Clusters” by Multi-Criteria Decision Making (MCDM) in GIS Environment. Case Study: Wooden Industry Clusters in Ardabil Province, motaleat shahri, Vol 6, NO 23.
Mohammad-Reza Rezaei, Amir reza Khavarian garmsir (2015), Strategic Planning of Industrial Area Development Using SOAR Strategic Framework (Case study: Yazd City Industrial Area). Arid Regions Geographic Studies Vol, 5 , No, 18.
Nobakht Reza, Fathi Soroush and Karimian Habibollah (2015), The Effect of Industrial Towns on Socio-economic Development in Iran (Case of Study: Tribal Regions in Masjid Soleiman), journal of Iranian social development studies, Vol 7, No 1.
Nozari, Meeraj (2007), The effects of small towns in rural environmental samples: Byza’ city of Fars province, Shiraz University master's thesis
nurei hedaeiatlah, hoseineiabarei seidhasan, khademei hosein (2009), The Role of Small Cities in the Equilibration of Rural Settlement System of Yazd Province, geography and development, , Vol, 7, NO, 13.
Otiso K.M.,( 2003), State, voluntary and private sector partnerships for slum upgrading and basic service delivery in Nairobi city, Kenya Cities 20(4): 221–229.
Ruiz, M.C., Romero, E., Perez, M. Fernandez, J.(2012).Development And Application of A Multi –Criteteria Spatial Deci Sion Support System Planning Sustainable Industrial Area in Northem Spain, Automation In Construction.
Saadi, Sauna (2013), Assessing the Role of Industrial Cities in Developing Neighboring Cities with Sustainable Development Approach (Case Study: Alborz Industrial City), MSc Thesis, Islamic Azad University, Tehran Branch, Faculty of Art and Architecture, Assistant Professor, Sasanpour and Pursafavi.
Seyed Sina Rahnamaei; Dr.Hamid Saberi; Dr.Amir Gandomkar(2017), Assessment of Development Rate and Spatial Distribution of Industrial Cities in Urban Conurbation of Isfahan, Journal management sestem, Vol, 7, NO 24.
Shad, R, Ebadi, H, Mesgari, M, Vafai Nejad, A, (2009). Operational design and enforcement for the settlement of industry suburbs by the use of distinctive and genetics measure phase models, technical faculty publication, 63th edition, number 6, 417 – 429.
Talibian, Seyed Amir, Fazeli, Mohammad and Daghaghleh, Aqil (2008), Social Impact Analysis of Industrial Development in Assaluyeh Region, Social Science Letter, No. 33.
Zarbardasht, Esfandiar (2003), City Size, Publications of Iran Center for Urban Studies and Architecture.