تبیین نقش مهاجرتهای معکوس در توسعه اقتصادی-اجتماعی سکونتگاه های روستایی(مورد مطالعه روستاهای منطقه 19)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی، همبستگی و علی و باهدف تبیین نقش مهاجرت‌های معکوس در توسعه سکونتگاه‌های روستاییان منطقه19 صورت گرفته است. همچنین شناسایی مهمترین عوامل دخیل در مهاجرت‌های معکوس روستاییان هدف دیگر تحقیق به شمار می‏رود. سوال اصلی تحقیق آن است که بدانیم چه رابطه ای بین مهاجرت‌های معکوس و توسعه اقتصادی، اجتماعی سکونتگاه‌های روستایی وجود دارد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته می‌باشد که روایی آن با نظر کارشناسان مربوطه بصورت صوری مورد تأیید قرار گرفته، و برای تعیین پایایی پرسشنامه نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر با 78/0 بوده و در تحقیقات مربوط به علوم انسانی این مقدار رضایت‌بخش می‌باشد. حجم جامعه آماری پژوهش بر اساس مدل کوکران 384 نفر به صورت نمونه‌گیری تصادفی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای و تی مستقل و از نرم‌افزارهای spss و pls استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که نقش آفرینی مهاجرت‌های معکوس در توسعه سکونتگاه‌های روستایی از لحاظ ابعاد اقتصادی، اجتماعی خیلی زیاد می‌باشد. نتایج بررسی تفاوت نظرات دو گروه کارشناسان و مهاجران با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد سطح معنی داری برای مؤلفه‌های اقتصادی، اجتماعی کمتر از 05/0 و تفاوت معناداری بین میانگین نظرات کارشناسان و مهاجران در خصوص تاثیرگذاری مهاجرت معکوس بر توسعه اقتصادی و اجتماعی سکونتگاه های روستایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


References
Amani, Seyed Mehdi, (2001), General Demography of Iran, Tehran, University Humanities Textbooks Study (ed.)
Dustmann, C. & Yoram W., 2007, Return Migration: and Empirical Evidence Centre for Research and Analysis of Migration, of Economics, University College of London
Diane, Leila. Taher Khani, Mehdi. Rokneddin Eftekhari, Abdolreza (2007), Requesting Resettlement for Rural Immigrants, Case study of immigrants under cover of Imam Khomeini Relief Committee of Pakdasht city, Journal of Rural and Development, Vol. 11, No. 2, Summer
Eimani, Mohammad (1989), Immigration to Third World Countries, Journal of Literature, Faculty of Literature and Human Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Nom. 3 and 4, Winter 1
Gholami Baghhi, Saeed (2005), Evaluation of the Economic and Social Impacts of Rural Migration and Reverse Migration, (Case Study of Hamadan Migrants Return Plan in 2000-2002), Master's thesis under the guidance of Dr. Ebrahim Abbasi, University of Tehran.
Ghaffari, Farhad; Hashem Nico Meram and Sana Kanani Moghaddam, (2012), Identification and Evaluation of Economic Variables Affecting Reverse Migration Case Study of Tehran Metropolis, Urban Management Studies Quarterly, No. 9.
Ghasemi Ardahali, Ali and Ali Hosseini Rad (2008), Immigration flows of Iran during the years 1995-2005, Journal of Population Nos. 65 and 66, Tehran: Country Registration Agency.
Lahasaei Zadeh, Abdolali (1968), mmigration Theories, Shiraz: Navid Publications
Ghasemi, M., Javan, J., & Saberi, Z. (2014). [An Analysis of the Reverse Immigration Formation in Rural Areas of Binaloud Township (Persian)]. Journal of Arid Regions Geographic Studies, 4(16), 15-37.
Gordon F. De Jong & Marilou, C. & Legazpi, B., 1994, Occupational Status of Rural Out-Migrants and Return Migrants, Rural Sociology, Vol.59, PP. 693-707
Jialu,L.,2009,Human Capital, Returning Migration and Rural Entrepreneurship in China,Department of Economics, Indiana University, Wylie Hall, Bloomington, IN 47405,USA
Lucas, David & Mir, Powell (2002), An Income on Population Studies, Translated by Hossein Mahmoudian, University of Tehran Press
Mohajerani, Ali Asghar and Zahra Rousta (2014), A review of reverse migration and its impact on economic, social development and cultural and political change in villages of Tonekabon and Ramsar Townships in Mazandaran Province, Urban Sociological Studies.
Nagh Piravish, Consulting Engineers, (2007), Detailed Plan of Tehran's Nineteenth District
Okali, David; Okpara, Enoch; and Olawoye, Janice (2001), “Rural-urban interactions and livelihood strategies series: the case of Aba and its region, Southeastern Nigeria”. Working paper 4, International Institute for Environment and Development (IIED), Human Settlements Programme, London.
Phillips, Joal L. and Potter, Robert B. (2003), “Social dynamics of ‘foreignborn’ and ‘young’ returning nationals to the Caribbean: a review of the literature”, Geographical Paper. No. 167
Papoli Yazdi, M.H., & Ebrahimi, M.A. (2009). The theories of rural planning. (Fourth edition). Tehran. Samat. (In Persion)
Panahi, L. Leading, h,(1390) Investigating the effective factors On rural youth migration
Rabbni, Rassoul (2002), Urban sociology Isfahan University Publications and Organization ,first edition
Sajadpour, seyed mohammad kazem , (1384) , Conceptual and operational framework In International Migration Management , Case of Iran, , Journal of Geographical Research , Numbere 78
Sangi and Rafieian, (1392) Measurement of residential utility in urban interstate development using the model fuzzy logic decision- Case: District 19 of Tehran Municipality, Architecture and Urban Development of Armanshahr.
Sadeghpour, Mohammad Ali, (1991), An Analysis of the Agricultural Economy and the Causes of Migration, Mashhad Ferdowsi University
Zargar (1390). An Introduction to Understanding Iranian Rural Architecture , Sixth Edition, Tehran وShahid Beheshti University Press
Zahari, Mohammad (2011), An Analysis of the Spatial Interactions of the Tabriz Metropolitan Area and dwelling villagers with an emphasis on reverse migration and its influencing factors, Geographical Research Chapters Volume 25, Issue 3, Fall 1033, Series 132
Zhao, Y. (2002). Causes and consequences of return migration: recent evidence from China. Journal of Comparative Economics, 30(2),