نگرشی فلسفی بر شناخت کنشگران زیست جهان (ارائه مدل هایی نو برای چگونه زیستن بوم های جغرافیایی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیای سیاسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

چکیده

نوشتار حاضر با نگرش فلسفی در پی ارائه مدل‌هایی نو برای چگونه زیستن ساکنان جهان است. به‌گونه‌ای که «شناخت کنشگران زیست جهان» و «چگونه زیستن» مسئله و هستة اصلی این نوشتار را می‌آفریند. لذا، پاسخ به این پرسش‌های ژرف بسیاری از کامیابی‌ها و ناکامی‌ها را در بوم‌های جغرافیایی نمایان خواهد ساخت. بر این بنیاد، پژوهش حاضر از نوع تحقیقات «بنیادی نظری» است و متناسب با راهبرد کیفی، از روش تحلیل محتوا بهره گرفته شده است. در نتیجه هدف از سکونت انسان در این جهان، پاسخ به مسئله چگونه زیستن است. به بیان دیگر چگونه زیستن، بستگی به کُنش‌های ارتباطی دارد که میان (جهان‌نشینان، جهان‌اندیشان، جهان‌گردانان و سازندگان جهان) در بوم‌های جغرافیایی شکل گرفته است و برآیند آن، به‌زیستن یا بدزیستن خواهد بود. در نهایت، آیندة زیست جهان و بشریت به دست بوم‌های جغرافیایی رقم زده خواهد شد که دستة سازندگان زیست جهانی را تشکیل داده‌اند. زیرا، به تنهایی یک گروه در کامیابی و ناکامی بوم‌های جغرافیایی نقش سازنده ندارند و از پیوند بین دسته‌ها، «اندیشه‌های نو» شکل خواهد گرفت که نتیجة آن، «به‌زیستن بوم‌های جغرافیایی» خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


References
Ale Ghafur, S. M, Roomi, F., Kazemi, E. (2018). Phenomenological Theoretical Facilities in Understanding Foreign Policy; Looking at IR. of Iran's Foreign Policy, Strategic Research Of Politics, Vol. 7, No. 26, pp. 71-96. [In Persian]
Arent, H. (2014). Between the past and the future: eight exercises in political thought, Translated by Saeid Moghadam, Nashre Dot. [In Persian]
Bashiriyeh, H. (1997). History of Political Thought in the Twentieth Century, Tehran: Nashr-e Ney. [In Persian]
Bayani, S. M, Roomi, F., Kazemi, E. (2015). "The biosphere or the system?" , "Bioworld and System?", Strategy Quarterly, Vol. 24, No. 77, pp. 191-216. [In Persian]
Bel, D. (2007). Husserl's Thoughts, Translated by Fereydoun Fatemi, Tehran: Nashr-e Markaz. [In Persian]
Boustani, M, Pouladi, k. (2017). Investigating elements of the public domain in Habermas' thought, Political Science Quarterly, Vol. 13, No. 38, pp. 21-42. [In Persian]
Castells, M. (2009). Communcation Power. UK: Oxford University.
Chalabi, M. (2011). Social analysis in the space of Kunesh, Tehran: Nashre Ney. [In Persian]
Craib, I. (2012). ‎Modern social theory: from parsons to Habermas, Translated by Abbas Mokhber, Nashre Agah. [In Persian]
Gaarder, J. (2009). Sophie's World. Translation by Mehrdad Baziyari. Tehran: Hermes Publications. [In Persian]
Ghezelsofla, M. T., Doostmohammadi, H. (2018). The association between linguistic turn and Habermas’s critical thoughts: Its application to Iranian public sphere, Sociology of Social Institutions Quarterly, Vol. 4, No. 10, pp. 263-292. [In Persian]
Ghorbani sepehr, A., Janparvar, M. (2018). Philosophical Approach to the Allocation or Aggregation of Geography, rid Regions Geographic Studies, vol. 8, No. 31, pp. 1-22. [In Persian]
Ghorbani Sepehr, A., Mottaghi, A. (2020). An Introduction to the Philosolhy of Geography, Tehran: Tehran University Jihad Organization Publications. [In Persian]
Ghorbani Sini, A., Rezaii, E. (2016). The Necessity of Proposing the Concept of Lifeworld in Husserl’s Phenomenology, Philosolhical Investigations Quarterly, Vol. 16, No. 29, pp. 169-194. [In Persian]
Habermas, J. (1996). Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Low and Democracy, translated by William Reng: Cambridge, MA: MIT Press.
Haghighat, S. S. (2016). Political science methodology. Fourth edition. Qom: Mofid University Press. [In Persian]
Hayavi, F. (2011). Interdisciplinary communication in the biological world of Husserl's phenomenology, Philosophical research Quarterly, Vol. 7, No. 19, pp. 103-135. [In Persian]
Hosseini Rudbari, S. M. (2002). Jurisprudence and Ethics, Journal of Instructors, Vol. 2, No. 4, pp. 121-131. [In Persian]
Husserl, E. (1970). The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology, An Introduction to Phenomenological Philosophy, Trans. David Carr. Evanston II, North Western University Press.
Husserl, E. (1978). The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology. Tr. David Carr, Fourth Printing, U.S.A: Northwestern University Press.
Husserl, E. (2000). Ideas Pertaining to a Pure Phenomenology and to A Phenomenological Philosophy, Volume III. Tr. Richard Rojcewicz and Andre Schuwer, Fifth Printed, U.S.A & U.K: Kluwer Academic Publishers.
Husserl, E. (2009). The crisis of European science and transcendental phenomenology, Translated by Gholamabbas Jamali, Nashre New Gam. [In Persian]
Johnson, P. (2008). Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach, Springer Science Business Media, LLC, New York.
Karimi, F., Hesampoor, S. (2018). A Comparative Study of the concept of "world life" in Some Iranian Stories from Modern to Postmodern Era, Research in Persian Language and Literature Quarterly, Vol. 18, No. 35, pp. 121-142. [In Persian]
Khamenehzadeh, H. (2017). An Introduction to the Concept of Privacy and How it is Realized in the House Life-World1 Comparative Study in Pre-modern and Modern Iranian Houses, Baghe Nazar Quarterly, Vol. 14, No. 49, pp. 33-44. [In Persian]
Khatami, M. (2012). Introduction to Contemporary Western Philosophy, Tehran: Science Publications. [In Persian]
Lee, R., et al. (2014). The Sage Handbook of Human Geography, Sage. London.
Nozari, H. A. (2002). Habermas readings, Sarcheshmeh Publication. [In Persian]
Puzzi, M. (2014). Jürgen Habermas, Translated by Ahmad Tadayon, Nashre Hermes. [In Persian]
Rajab Nejad, M. R. and et al (2013). Examining the concept and meaning of life and death and its various aspects in the Islamic lifestyle from the perspective of the Quran, Cultural and Student Deputy of The Ministry of Health and Medical Education Quarterly, Vol. 1, No. 3, pp. 51-61. [In Persian]
Rashidian, A. K. (2005). Husserl in the text of his works, Tehran: Nashre Ney. [In Persian]
Ritter's, G. (2010). ‎ Fundamentals of Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots, Translated by Shahnaz Mesmi Parast, Nashre Saless. [In Persian]
Scheibling, J. (2007). What is geography? Reflections on the fundamental issues of contemporary geography, Translation by Sirus Sahami. Mashhad: Mohageg Publications. [In Persian]
Shafiee, M. (2005). Communicative Action Theory (lifeworld and System) and Social-Political Critique, political Knowledge Quarterly, Vol. 1, No. 2, pp. 149-166. [In Persian]
Siyavashi, L. (2013). The problem of the biosphere in Husserl's phenomenology. Arid Regions, Recognized two philosophical quarterly, Vol. 6, No. 2, pp. 42-68. [In Persian]
Soja, Edward, (1990). Postmodern geographies, reassertion of space in critical social theory, Verso, second expression, London – Newyork, p 432.
Spielberg, H. (2012). Phenomenological movement, Translated by Massoud Olya, Minooye Kherad Publication. [In Persian]
The Theory of Communicative Action. (1984). Reason and the rationalization of society, trans by: thomas mccarthy. vol. 1. boston: beacon Press. (TCA).
The Theory of Communicative Action. (1987). Life world and system: a critque of functionalist reason, trans by: Thomas Mccarthy. vol. 2. Boston: Beacon Press.
Yazdanian, A., Dadashpoor, H. (2016). Consciousness and Agency, with Emphasis on Urban Public Space, rid Regions Geographic Studies, Vol. 7, No. 26, pp. 73-91. [In Persian]