نقش ضوابط ومقررات بر روند شکل گیری منظرشهری در محلات منطقه 8 تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاداسلامی –تهران-ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحد تهران مرکزی- دانشگاه آزاداسلامی–تهران-ایران)نویسنده مسول)

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحد اسلامشهر- دانشگاه آزاداسلامی–تهران-ایران.

4 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، واحد یادگارامام(ره) شهر ری- دانشگاه آزاداسلامی–شهر ری-ایران.

چکیده

امروزه ضوابط و مقررات بعنوان یک ابزار ویک معیار در کنار پارامترهای اقلیمی واقتصادی و..... درالگو دهی چشم اندازهای شهری بقدری مهم وموثر هستند که همواره مورد توجه برنامه ریزان ومدیران شهری قرارگرفته است . بعبارتی در سایه قانون مداری است که شکل ایده آلی از فضای شهری در ابعاد مختلف خلق می شود و قدر مسلم است در صورتی که به نحو کارآمد به مرحله اجرا درآید، زیباترین سیماومنظرازیک سکونت گاه بشری را به عینیت به تصویر خواهد کشید.در این پژوهش به بررسی نقش ضوابط ومقررات بر روند شکل گیری منظر شهری در محلات منطقه 8 تهران پرداخته شده است. نوع پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی واز نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از روش اسنادی وپیمایشی (با استفاده از تکنیک پرسشنامه)به جمع آوری اطلاعات پرداخته شده است. برای پایایی پرسشنامه از روش کرونباخ استفاده شده که مقدار آن8/0 می باشد بر اساس آمار بدست آمده از تعداد کل جامعه آماری که 87 نفر است 12 نفرکارشناس شهرداری وبقیه متخصصان وخبرگان موضوع پژوهش بودند، داده های آماری با استفاده ازنرم افزارهای آماری lisrelوspss وبا تکنیک دلفی مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شد و نتایج حاصل از آزمون فرضیات نشان داد که بین کارآمدی ضوابط و مقررات ومنظرشهری رابطه معنی داری وجود دارد وازطرفی کارآمدی ضوابط و مقررات قابلیت پیش بینی بعدهای عینی وذهنی منظر شهری را دارد واما کارآمدی ضوابط و مقررات و منظرشهری در سطح مطلوبی قرار ندارند و این آشفتگی موجود در سیما ومنظر شهری محلات ،ریشه در تاریخ شهرنشینی این منطقه دارد.

کلیدواژه‌ها


References
Tabibian, Manouchehr. (1998). Excerpts from Urban Landscape, translation. Tehran University Press. (in Persian)
Bell, Simon (2007). Perspective, pattern, perception and process. Behnaz Aminzadeh, translator, Tehran. Tehran University Press. (in Persian)
Pakzad, Jahanshah (2006). Theoretical foundations and process of urban design. Tehran. Shahidi Publications. (in Persian)
Hosseini, Baqer, Razzaqi Asl, Sina (2008). Movement and time in the urban landscape. International Journal of Engineering Sciences, University of Science and Technology. (in Persian)
Salehi, Ismail (2008). Features of Safe Urban Space, Tehran. Urban Planning and Architecture Research Center. (in Persian)
Zarabian, Farnaz, Mon'am, Mohammad Reza (1389). Investigating the amount and factors affecting the sense of place. Municipalities. (in Persian)
Great Society, Muhammad. (1990). Land acquisition by the government and municipalities. The first edition of Muslim Publications. (in Persian)
Samadi Ghoshchi, Zida.... (1998). Construction violations in the Iranian legal system. The first edition of Jungle Publications. (in Persian)
Karimi, Mohammad Reza (1373). Article 100 Commission. Master's thesis. Shahid Beheshti College.
Mazini, Manouchehr. (1994). Articles about the city and urban planning. Tehran University Press.
Mfarahi, Hossein and Khaliq, Abbas Ali. (1376). Ownership and urban design. The first edition of Moselle Publications. (in Persian)
Executive rules and regulations of Tehran master plan. (1999). Publications of Processing and Planning Company (affiliated to Tehran Municipality). (in Persian)
Rahmani, Mohammad. (1379). Land rules and regulations. Third line publications.
Alexander, K. and others. (1994). A new urban design grid. Translated by MM Tash, Tehran: Housing Builders of Khorasan. (in Persian)
Iman, M.T. (1997). Principles of methodologies in scientific research. Proceedings of the Methodology and Research Techniques, Tehran. University of Tehran. (in Persian)
Pirbabaei, Mohammad Taghi, Hashempour, Parisa ‌, Bagheri, Peymanzadeh (2019), Explaining Spatial Justice from the Perspective of Preparing Health Services in Urban Spaces and Uses for the Elderly (Case Study: District 15 of Tehran), Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Geography Human, 12 (1), 345-362. (in Persian)
Eskandari Thani, Mohammad, Fallah, Mahboubeh (2009), Explaining the Necessity of Dynamic Resilience in Land Use Planning Approaches to Regional Flexibility (Sample Study: South Khorasan Province), Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Human Geography, 11 ( 2), 71-82. (in Persian)
Panam, Reza, Rajabi, Azita, Ezatpanah, Bakhtiar (2018), Passive Defense Review in District 4 of the Municipality, Tehran. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11 (1), 359-375. (in Persian)
Moradkhani, Ayub, Nikghadam, Niloufar, Tahabaz, Mansoureh (2018), Effective Indicators on Energy Consumption of Housing Models in Neighborhood Scale with Emphasis on Energy Efficiency (Case Study: Sanandaj City), Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Human Geography, 11 ( 1), 358-399. (in Persian)
Sherbatian, Yaghoub (2018), A Study of Climate, Architecture and Culture of Masouleh with an Approach to Indigenous Architecture from the Perspective of Urban Anthropology. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 10 (3), 47-59. (in Persian)
Carmona,M.Heieath,T.and Tiesdell,s. (2008).public places-Urban Spaces,Architectural Press,ox- ford,No.27,pp:58-71.
Golkar,K. (2008).Urban Design form Brith through to Maturity.Journal of soffeh,No.pp:36:8-23.
Norberg-schulz,C. (1981).Genuis Loci,Rizzoli,New Yok No.12.pp:57-63.
Lang.j. (2008). Book Reviews:public and private space in the city.Journal of urban Design8(3):297-8.
Lawson,B. (2006).The language of space.
Leccese.M and k. McCormick (eds). (2005).Charter of the New Urbanism.New York Mc-Grow Hill.
Le Courbusier (2005).The City of Tomorrow and its Planning. USA: Donver publication.
Lennertz,B. (2005).The Charrette as an Agent for Change.USA: New Urbanism publication.
Mason, j. (20027).Qualitative Researching. London, California, New Delhi: Sage publications.