مطالعه جامعه شناختی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت های محلی(شوراهای اسلامی شهر و روستا - شهرداری و دهیاری)

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جامعه شناسی ،گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد علو م وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار جامعه شناسی ،گروه علوم اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده                                                                 

ابعاد مدیریت محلی و گستردگی این ابعاد، توجه به کارآمدی سازمان‌های عمومی در سطح محلی را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر به مطالعه جامعه‌شناختی تأثیر مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت‌های محلی در شهرستان دماوند می‌پردازد. چارچوب نظری این پژوهش با استفاده از نظریه، نظریه‌پردازانی مانند پاتنام، پاکستون، کلمن، مورهد و گریفن و فوکویاما طراحی شد. روش پژوهش از نوع تلفیقی است که در بخش کمی پیمایشی و از نوع توصیفی، تبیینی و در بخش کیفی از مصاحبه متمرکز استفاده شد. جامعه آماری در بخش کمی افراد 18 سال به بالا ساکن در شهرستان دماوند است که حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 382 نفر به دست آمد و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و تصادفی اطلاعات جمع‌آوری شد و در بخش مصاحبه نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند تا اشباع نظری، مصاحبه با صاحب‌نظران و متخصصین انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته و تکنیک مصاحبه است که پرسشنامه دارای اعتبار محتوایی صوری و مقدار آلفای کرونباخ حدود 0.809 برآورد گردید. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری آماره‌های توصیفی و استنباطی با کمک نرم‌افزار­spss23  انجام شد. در روش کیفی دسته‌بندی اطلاعات انجام شد. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که بین مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحقیق همبستگی متوسطی وجود دارد. میزان تأثیرگذاری مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی بر عملکرد مدیریت‌های محلی 52 درصد است. متغیر مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی هم به‌طور مستقیم و هم غیرمستقیم بر متغیر وابسته­(عملکرد مدیریت‌های محلی) تأثیرگذار است. بیشترین تأثیر متغیر روابط متقابل اجتماعی و در مرتبه بعدی مشارکت و اعتماد اجتماعی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


References
Biro, Allen (1987), Social Science Culture, translated by Mohammad Baqer Sarukhani, Tehran, Kayhan Publications
Ozkia, Mostafa and Gholamreza Ghaffari (2004), Sociology of Development, Third Edition, Tehran, Ney Publishing
Ozkia, Mostafa (2003), Applied Research Methods, Tehran, Kayhan Publications
Baker, Terzal (1999), How to conduct social research, translated by Houshang Naebi, Tehran: Ney Publishing.
Baby, Earl (No date), Research Methods in Social Sciences 1 and 2, translated by Reza Fazel, first edition, Tehran, Samat Publications
Tajbakhsh, Kian (2005), Social Capital, Trust, Democracy, Development, translated by Afshin Khakbaz and Hassan Pouyan, Tehran: Shirazeh Publishing.
Dawas, DE (No Date), Survey in Social Research, Translator: Houshang Naebi, Seventh Edition, Tehran, Ney Publishing.
Cultural Research Office (No date), Survey Research, Action Guide, Translators: Seyed Mohammad Aarabi and Davood Izadi, Second Edition, Tehran, Cultural Research Office
Sarmad, Zohreh and Abbas Bazargan and Elahe Hejazi (1998), Research Methods in Behavioral Sciences, Tehran: Agah Publishing.
Sarukhani, Baqer (1998), Research Methods in Social Sciences, Volume 2, Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.
Alavi Tabar, Alireza)2000(, Participation in the Administration of Urban Affairs and Study of Citizens' Participation Model, , Tehran, Publications of the Organization of Municipalities
Fukuyama, Francis(2000), The End of Social Capital Order and its Preservation, translated by Gholamabbas Tavassoli, Tehran Iranian Society
Kurtz, Norman(2005), Statistics in Social Sciences, Translator: Habibollah Teymouri, Fourth Edition, Tehran, Ney Publishing
Mansour Far, Karim(2008)­, Advanced Statistical Methods with Computer Programs, Second Edition, Tehran, University of Tehran Press
Miller, Delbert(2005), Guide to Social Assessment and Research, Translator: Houshang Naebi, Second Edition, Tehran, Ney Publishing
Norouzifar, Seyed Abdol Rahim(2001), Management of Organizations, Volume 3, Translator: Ali Naghi Manzavi, Tehran, Research Institute of the Cultural Heritage Organization
Mansourfar, Karim(1993), Statistics in Social Sciences, Tehran: Payame Noor Publications.
Ozkia, Mostafa and Firoozabadi, Seyed Ahmad(2004), Social Capital and Its Role in Production Organizations", Journal of the Iranian Sociological Association, Volume 5, Number 4: 49-72.
Ozkia, Mostafa and Gholamreza Ghaffari (2001), A Study of the Relationship between Trust and Social Participation in Rural Areas of Kashan, Social Science Booklet, No. 17.
Tavassoli, Gholamabbas and Mousavi, Marzieh (2005), The Concept of Capital from Classical and New Theories
Chalabi, Massoud and Mohammad Mobaraki (2005), Analysis of the relationship between social capital and crime at the micro and macro levels ", Journal of the Iranian Sociological Association, Volume 6, Number 2: 3-44.
Firoozabadi, Seyed Ahmad (2005), Single Bowling, The Disintegration and Revival of American Society ”, Journal of the Iranian Sociological Association, Volume 5, Number 2: 156-164.
Akbari, Mohammad (2001), A Study of Factors Affecting the Academic Performance of Students of the Faculty of Humanities of Shahid Bahonar University of Kerman, Master's Thesis, Faculty of Educational Sciences, Shahid Bahonar University.
Shahamat, Peyman (2007), A Study of Social Capital in Kerman (Trust and Social Participation), Master's Thesis, Faculty of Social Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman.
Movahed, Hamed (2010), A Sociological Study of the Role of Social Participation in Neighborhood Development in District 20 of Tehran, M.Sc. Thesis, Faculty of Social Sciences, Azad University, Science and Research Branch, Tehran