واکاوی اثرات گردشگری بر بهبود معیشت سکونتگاه‌های روستایی با تاکید بر گردشگری ورزشی(نمونه موردی: سکونتگاه‌های محور نی- برده‌رشه شهرستان مریوان)

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تربیت بدنی،واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران.

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، معاونت فرهنگی- ورزشی شهرداری مریوان، مریوان، ایران.

چکیده

نوشتار حاضر درصدد است اثرات گردشگری را بر روی منطقه مورد مطالعه بررسی نماید. برای نیل به این هدف از روش تحقیق کمی استفاده شده است. داده‌ها به دو روش کتابخانه‌ایی و میدانی گردآوری شده‌اند. برای تجزیه وتحلیل داده‌ها ازنرم افزار SPSS و آزمون‌ آماری، نقطه‌نظرات اساتید، مدیران اجرایی، دستاوردهای پژوهش و مشاهدات میدانی استفاده شده‌است. اگر نمره کمتر از 2 را فاقد اثرگذاری، بین 2 و 3 را تاثیر اندک، برابر با 3 را اثرات مثبت، بین 3 و 4 را تاثیر مناسب، بین 4 و 5 را اثرات مطلوب در نظر بگیریم، نتیجه همه شاخص‌های مورد مطالعه بالای عدد 3 و لذا گویای تاثیر مثبت گردشگری بر روی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و محیطی در ناحیه مورد مطالعه است. داده‌های سرشماری در خصوص نرخ بیکاری، ثبات جمعیت، مقاوم‌سازی، باسوادی، رفت و روب وجمع‌آوری زباله نیز نشان از بهبود وضعیت سکونتگاه‌های مورد مطالعه دو دهستان زریوار و خاومیرآباد در مقایسه با سایر دهستان‌های شهرستان مریوان است.

کلیدواژه‌ها


-        References
Ahmadian Mohammad Ali, Alizadeh Katayoun and Bukani Rashid, 2016, The role of tourism in rural development of Marivan city, Geography, Volume 14, Number 51. (in Persian)
Azkia, Mustafa (1991). Sociology of Development and Underdevelopment of Iranian Villages, Tehran, Information Publications, Third Edition. (in Persian)
Eslami Sedigheh, Farahani Abolfazl and Asadi Hassan, 2014, Employment model design resulting from the development of sports tourism, Strategic Studies of Sports and Youth, Volume 13, Number 16. (in Persian)
Amanpour, Saeed; Alizadeh, Hadi; Damnabagh, Safieh (2013), Assessing the level of development of Kermanshah cities in terms of urban service indicators, Quarterly Journal of Environmental Management, No. 23, Winter 2013, p. 105. (in Persian)
Khalilzadeh, Mansour, Ghahremani, Mehri and Qayami Rad, Amir; Feasibility Study of Sports Tourism Development in West Azerbaijan Province, Quarterly Journal of Sports Sciences, Volume 2, Number 4, Summer 2010. (in Persian)
Reza Gholizadeh, Mahdieh, A Study of the Impact of Tourism on the Triangle of Poverty, Inequality and Economic Growth, Tourism Management Quarterly, Volume 11, Number 36, Winter 2016. (in Persian)
Razavi, Hassan (2003). Rural, poverty and development (methods and patterns of rural poverty management). Village Publications and Development No. 52, Farzan Publishing
Zangiabadi, A. Mohammadi, J. Be smart, d. 2006. Analysis of Isfahan's domestic tourism market. Journal of Geography and Development, No. 8. (in Persian)
Sadat Mirzazadeh, Zahra and Abdolmaleki, Hossein, Designing Barriers to the Development of Sports Tourism in Mashhad (in Persian)
Armed Forces Geographical Organization (2016) Fazhangabadiha of the country, Volume 3, published by the Geographical Organization of the Armed Forces. (in Persian)
Taher Khani, Mehdi (2000), Industrialization of the village, Ministry of Jihad Agriculture.
Fazel Beigi, Mohammad Mehdi and Yavari, Gholamreza (2010) Rural Entrepreneurship Strategy for Economic Development and Social Justice, Quarterly Journal of Tourism Management Studies, Volume 11, Number 34, Fall 2016. (in Persian)
Fallahi Ahmad, Hassani Ehsan, Karroubi Mehdi, Study of Natural Attractions Affecting the Development of Sports Tourism in Kurdistan Province, Sports Management Studies (Research in Sports Science) Spring 2013, Volume 5 Number 17. (in Persian)
Qarabaghian, Morteza (1996) Growth and Development Economy, Ney Publishing.
16. Karroubi, Mehdi, Ghaderi, Ismail and Jalilian, Negar, 1398, Feasibility Study of Event Tourism Development (with Emphasis on Cultural Events) and Its Impact on Seasonal Modification of Tourist Destinations (Case Study: Hamedan City), Tourism Management Studies Quarterly, Volume 14, Number 45, Spring 1398. (in Persian)
Coleman, David and Ford Nigson (1999) The Economics of Underdevelopment, translated by Gholamreza Azad (Armaki), published by Vaseghi Cultural Institute (in Persian)
Golzadeh, Maliheh Ghiami Rad, Amir, Badri Azarin, Yaghoub, Dalal Oghli, Ali and Dadashzadeh Yousef, 2014, Aras Free Zone Sports Tourism Capabilities and Provide Effective Strategies for Its Growth and Development Based on SWOT Model 48. (in Persian)
Mahallati, Salahuddin, 2001, Introduction to Tourism, Shahid Beheshti University Press, Tehran. (in Persian)
Statistics Center, Detailed Results of the General Population and Housing Census of Kurdistan Province, 1996, 2006, 2016. (in Persian)
Matie Langroudi, Seyed Hassan and Shamsaii, Ebrahim (2009) Sustainable Development and Agriculture from the Perspective of Rural Economy, Tehran University Press. (in Persian)
Misra, RP and Sundaram. K.V. (1992) Options for Rural Development Translated by Shahid Mohandes Ali Akbar, Publishing Center for Rural Research and Development. (in Persian)
Noorbakhsh Seyed Morteza and Akbarpour Sraskanrud, Mohammad, The Role of Urban Tourism in the Economic Development of Metropolises, Special Issue of Urban Tourism Economics, Winter 2010 (in Persian)
Nimakoushi, Saeed Ebrahim, Khaksari Ali, Latif Gholamreza and Damadi Mohammad, Assessing the Role of Urban Tourism in the Economic-Environmental Development of Babolsar, Journal of Economics and Urban Management Quarterly, Issue 3, Summer 2013 (in Persian)
Hadi Zanvar, Behrooz, An Introduction to Urban Economics, Quarterly Journal of Urban Economics, Issue 1, Spring 2009 (in Persian)
-        Latin resources
Block, S. & Webb, P. (2001). »The Dynamics of livelihood Diversification in Post- Famin Ethiopia« Food Plicy, (26) 4, 333-350.
Comperio Research. (2009). The 2007 Open Golf Championship contributed 14 million to the local economy.
FAO, (2014). »The State of Food Insecurity in the World« FAO, Rome.
Gautam, Y. Anderson, P. 2016. »Rural Livelihood Diversification and Household Well- Being: Insight from Humla, Nepal« Journal of Rural Study, (44), PP. 239-249.
r. kalaivani, v. madha suresh, s.sanjeeve Prasad &m.i.m kaleel, urban tourism: a role of government policy and strategies of tourism in tamil nadu, proceding of the thired international symposium seusl: 6-7 july 2013, oluvil, srilanka
ricardo ricci uvinha, chung- shing chan, chun kuen man & lawal m. marafa,2018, sport tourism: a comporative analysis of residints from brazil and hong kong
Shucksmith, D. Brydon, j. Rosenthall, p. Short, c. winter, D.) 1989(. »Pluriactvety, Farm Structures and Rural Change« Journal of Agricultyre and Economy, 40, 345-360.
Stephen D. Ross 2001, DEVELOPING SPORTSS TOURISM, An e Guide for Destination Marketers and Sportss Events Planners’ National Laboratory for Tourism and e ommerce July 2001
Fola, M. (2011). Athens city branding and the 2004 Olympic Games. In: K. Dinnie (Eds.), City branding: Theory and cases (pp. 112-117). Houndmills, Basingstoke, Hampshire and New York: Palgrave Macmillan.
Lee, A. L. (2010). Did the Olympics help the nation branding of China? Comparing public perception of China with the Olympics before and after the 2008 Beijing Olympics in Hong Kong. Place Branding and Public Diplomacy, 6(3), 207-227.
UN (2006).the millennium development goals report. Available on line: http://unstats.un.org
Sharpley, R. (2005), Rural Tourism and Sustainability – Acritique, New
Direction in rural Tourism, Ashgate, England,pp.38-53.
World tourism organization (2004) sport and tourism shaping global culture. www.world-tourism.org
Anholt, S. (2007); Competitive Identity: The New Brand Management for Nations, Cities and Regions, Palgrave Macmillan, London, United Kingdom.
The influence of service quality on satisfaction and intention: A gender
segmentation strategy”. Sport Management Review 14, pp:54-63.
Kaplanidou, K. & Vogt, C. (2006). A structural analysis of destination travel intentions as a function of web site features. Journal of Travel research, 45(2), 204-216.
R Sharpley 2002, The challenges of economic diversification through tourism: the case of Abu Dhabi, International journal of tourism research, 4, 221-235