تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد دبی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی(moradivakilatlaw@gmail.com)

چکیده

یکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود و متعاقبا موجبات ورود خسارت به افراد دیگر را پدید آورد. این خسارات که همگی ذیل عنوان خسارات تبعی4 قابل شمارش می باشند، جلوه های متفاوت و متنوعی دارد؛ از فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله گرفته تا لطمه به حیثیت و آبروی تجاری وی. در قابلیت جبران فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله شاید تردید کمی وجود داشته باشد؛ چرا که اولاً این خسارت از نظر عرف مصداق واقعی ضرر دانسته می‌شود، ثانیاً دارای جنبه مالی است و ثالثاً مستقیما در اثر نقض تعهد متعهد به وجود آمده و با قرارداد نقض شده پیوند ناگسستنی دارد؛ اما این شک و تردید در جبران خسارات ناشی از لطمه به حیثیت و آبروی تجاری متعهدله بیشتر می‌شود؛ چرا که اولاً ماهیت این نوع خسارات عمدتا معنوی است تا مالی و ثانیاً این نوع خسارت بیشتر به شخصیت تجاری متعهدله پیوند دارد تا به قرارداد و تعهدات قراردادی ناشی از آن.

کلیدواژه‌ها


-        References
Moein, Mohammad (1992), Persian Culture, Volumes 1 and 3, Amir Kabir Publications, Tehran.
Dehkhoda, Ali Akbar (1998), Dictionary of Dehkhoda, volumes 2 and 7, University of Tehran Press, Tehran.
Lorassa, Michelle (1996), Civil Liability Law, Lawyers Publications, Translated by Mohammad Ashtari.
Katouzian, Nasser (2006), Out of Contract Requirements, Vol. 1, University of Tehran Press, Tehran.
Safai, Hossein and Habibollah Rahimi (2010), Civil Liability, Khome Publications, Tehran.
Darabpour, Mehrab (2008), Out-of-Contract Responsibilities, Majd Publications, Tehran.
Ghasemzadeh, Morteza (2009), Non-contractual Obligations and Civil Liability, Meyah Publications, Tehran.
Barikloo, Ali Reza (2006), Civil Liability, Math Publishing, Tehran.
Rahpak, Hassan (2011), Civil Liability Rights and Compensation, Khorsandi Publications, Tehran.
Mohammadi, Amid and Mohammad Salehi Mazandarani and Mehdi Zahedi (1396), Protecting the Right of Reputation in the Light of Intellectual Property Rights with a Comparative Approach, Comparative Law Research, no. 3.
Badini, Hassan (2012), A Comparative Study of Civil Liability Due to Illegal Business Competition, Journal of Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Sh. 4.
Seema Sarraf, Hossein and Asif Hamad Elahi (2015), The Concept of Illegal Business Competition and Comparison with Related Institutions, Journal of Private Law Research, Vol.
Babaei-Iraj (2002), Compensatory Conditions, Research Work at Allameh Tabataba'i University.
Wheeler, Travis M, (2006) Negligent Injury to Reputation: Defamation Priority and the Economic Loss Rule, Arizona Law Review, Vol. 48.
Sager; Kelli & Davis Wright Termain, Summary of Right of Publicity Issues.
Enonchong; Nelson, (1996) Contract Damages for Injury to Reputation, The Modern Review, Vol. 59.
Stone; Richard, (2008) The Modern Law of Contract, Cavendish, Seven edition.
Chitty on Contracts, (1999) v. 1, Sweet & Maxwell, 1 Twenty-Eighth edition.