رابطه اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت‌های دامداری و ابعاد مختلف توسعه روستایی در دهستان رستم آباد شمالی رودبار

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجو دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

3 (استادیارگروه جغرافیا برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در سرزمین ایران و زندگی روستایی، دام همواره حایز اهمیت فراوان و نیز از ارکان اصلی اقتصادی به شمار می‌رفته است. دامداری در مجموع فعالیت‌های کشاورزی استان گیلان، جایگاه محقری را به خود اختصاص داده است، با این همه یار و یاور و معین ضروری کشاورزی به حساب می آید، یاوری که نیروی شخم و امکان حمل و نقل و کودی موثر را در اختیار کشاورزان قرار می دهد و گذشته از همه، در شمار بسیاری از بخشهای کوهستانی، عمده ترین فعالیت‌ها و منبع اصلی درآمد محسوب می شود. سوال اصلی مقاله حاضر این است که آیا اشتغال‌زایی ناشی از فعالیت های دامداری، توسعه روستایی را در ابعاد مختلف آن امکان پذیر می سازد؟ این پژوهش به طریق میدانی و کتابخانه‌ای انجام ‌گرفته است. در روش میدانی از پرسشنامه، مصاحبه چهره به چهره، مشاهده و عکس بهره‌گیری شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که ضریب همبستگی (R) بین دو متغییر جایگاه اقتصاد معیشتی مبتنی بر فعالیت های دامداری و توجیه پذیر بودن در توسعه روستایی 80/0 و ضریب تعیین کنندگی (R2) 64/0 به دست آمدند یعنی 64 درصد از تغییرات توسعه روستایی مبتنی بر توجیه پذیر بودن جایگاه اقتصاد معیشتی در آن است و 36 درصد عوامل دیگر (متغییرهای غیرقابل کنترل) دخیل هستند از آنجایی که p. value برابر 00/0 شده است.

کلیدواژه‌ها


-        References:
Asayesh, Hossein and Alireza Estalaji (2015), Principles and Methods of Regional Planning, Tehran - Knowledge View
Asayesh, Hossein and Nozar Ghanbari (2006), Introduction to Rural Economy of Iran, Islamic Azad University of Kermanshah - Bostan Arch
Asayesh, Hossein and Seyed Rahim Moshiri (2005), Methodology and Technical Research Techniques in the Humanities with Emphasis on Geography, Tehran-Qom
Asayesh, Hossein (2003), Rural Planning in Iran, Payame Noor University
Asayesh, Hossein and Nasrollah Fallah Tabar (2013), Rural Cognition, Geographical Organization of the Armed Forces
Aghajani, Abdolkarim (1999), History of Talesh in the History of Iran, Anna
Statistics, Tiasen, Nouri Naeini (2015), Development means freedom, Tehran - Ney Publishing
Statistics, Timur (2003), the need for change in the economic function of rural areas, PhD thesis, University of Tehran, Supervisor, Seyed Rahim Moshiri, Consulting Professors, Parviz Kordavani and Massoud Mahdavi.
Giddens, Anthony and Philippe Saten (2016), Comprehensive Studies (Vol. 1), Naibi, Tehran - Ney Publishing
Giddens, Anthony and Philippe Saten (2016), Comprehensive Science (Vol. 2), Naibi, Tehran - Ney Publishing
Istalaji, Alireza and Mohammad Majid Vali Shariat Panahi (2013), Human Geography of Iran, Tehran Geographical Organization of the Armed Forces
Irvani, Mohammad Reza and Javad Turkan (2005), Assessing the Attitudes of Nomadic Families in the Field of Accommodation and Existing Problems: A Case Study of Jargaviyeh Arab Nomads, Rural Quarterly and Development, No. 8, No. 1.
Bagheri, Ali (2006), The role of animal husbandry in rural development with emphasis on the optimal implementation of milk collection centers in Rudbaneh village of Lahijan, Master's degree in Islamic Azad University of Rasht, Supervisor Dr. Nasrollah Molaei Hashjin, Consultant Dr. Alireza Dost Doost.
Ali Akbar Zarei, Abdullah Bagheri (2010), Land Sustainability Management, World Bank
Papli Yazdi, Mohammad Hossein and Mohammad Amir Ebrahimi (2008), Rural Development Theories, Tehran - Samat
Papli Yazdi, Mohammad Hossein (1990), A View on Rangeland Management and Ownership, Geographical Research Quarterly No. 3, 5th year.
Dizgani's sustainability, Hossein (undated), comprehensive study of the economic situation of milk production in Fars province.
Persa, Rolan (1992), Statistical Population, Mohammad Seyed Mirzaei, Astan Quds Razavi Printing and Publishing Institute
Pourfikouhi, Marcel and Ali Bazan (2004), Livestock and Shepherding Life in Gilan, Sirous Sahami, Islamic Azad University of Rasht.
Pourtaheri et al. (2015), Explaining the Factors Affecting the Promotion of Social Welfare in Rural Areas, Quarterly Journal of Human Geography Research, No. 4, Year 47.
Jomehpour, Mahmoud (2008), An Introduction to Rural Development Planning Perspectives and Methods, Tehran-Samat
Hafeznia, Mohammad Reza, 2007, An Introduction to Research Methods in the Humanities, Tehran-Samat
Hosseini Abri, Seyed Hassan, 2004, An Introduction to Rural Geography of Iran, University of Isfahan
Rokanuddin Eftekhari, Abdolreza, 2014, Theoretical Foundations of Physical Planning in Rural Areas, Tehran - Remember the Housing of the Islamic Revolution of Iran
Rahimi Soura, Samad, 1997, An Analysis of the Basic Straits and Future Perspectives of Milk Collection Centers in Rural Areas in 5 Provinces.
Rahimi Soura, Nouri Naeini, Samad, Mohammad Saeed, 1994, Resource allocation and economics of scale in milk production in Iran in Urmia city.
Rezvani, Mohammad Reza, 2008, Introduction to Rural Development Planning in Iran, Tehran-Qoms
Rezvani, Assessing the Development of Housing Sector at Regional Levels Using Factor Analytical Model, Quarterly Journal of Human Geographical Research No. 3, Fourteenth of Fall 2015
Roozbehan, Mahmoud, 1992, Fundamentals of Rural Development, Shahid Beheshti University.
Roozbehan, Mahmoud, 2008, Fundamentals of Economic Development, Taban Publications
Zanjani, Habib A., 2003, Village, Population, Development, Village and Development Quarterly, Ninth Volume, No. 33.
Sahami, Cyrus, 1965, Rural Economy and Peasant Life in Gilan, French University Press
Shariyeh, Jean Bernard, 1988, Cities and Villages, Cyrus Joint Stock Company, Nika-Mashhad
Sharafi, Lida, A Study of Factors Affecting Farmers' Adaptability to Climate Change, Quarterly Journal of Rural Research, Faculty of Geography, University of Tehran, No. 3, Fall 6, 2015.
Shokooi, Hossein, 2004, New Thoughts in the Philosophy of Geography, Gitashenology, First
Shakoei, Hossein, 2007, Applied Geography and Geographical Schools, Published
Shakiba, Mehdi, Identifying the factors that determine multidimensional poverty in rural areas of Iran, Quarterly Journal of Rural Research, Faculty of Geography, University of Tehran, No. 4, Volume 6, Winter 2015.
Shamsuddin Shahbaz, Location Establishment of Milk Collection and Evaluation Centers in Four Cities of Shahrekord, Borujen, Farsan and Ardal, Chaharmahal Bakhtiari Province
Schumacher, Ernest F, 2013, Little Beautiful, Ali Ramin, Tehran - Soroush Publishing
Talib, Mehdi, 1997, Rural Management in Iran, University of Tehran
Ghorbani, Mehdi, Analysis and evaluation of social capital of micro-development networks for sustainable local development (Case study: RFLDL International Project of Sarayan County), Quarterly Journal of Rural Research, Faculty of Geography, University of Tehran, No. 3, Fourth Fall 2016.
Qarabaghian, Morteza, 2008, Growth and Development Economy, Ney Publishing, Volume One
Gharib, Mehdi, 2009, Geographical Analysis of the Socio-Economic Structure of Semi-Immigrants in Shaft County, Master's Thesis, Islamic Azad University of Rasht, Supervisor Dr. Shahab Nobakht, Consulting Professor Dr. Shahram Amir selected.
Kordvani, Parviz, 1999, Soil Geography, University of Tehran Press
Kordvani, Parviz, 2002, Water Resources and Issues in Iran, University of Tehran Press
Kordordost, Alireza, 2008, Geographical Schools, Rasht-Bazargan
Koopahi, Majid, 1994, Principles of Agricultural Economics, University of Tehran Press, Fifth Edition.
Kiand, Aziz, 1990, Change instead of migration, change instead of settlement, Nomadic Affairs Organization.
Ganji, Mohammad Hassan, 1988, Geography in Iran from Dar al-Fonun to the Islamic Revolution, Astan Quds Publications, Mashhad
Lehasaizadeh, Abdolali, 1993, Agricultural Sociology, Tehran Information Intelligence
Lynch, Kent, 1999, Rural and Rural Relations in the Developing World, Nasrullah Fallah Tabar, Geographical Organization of the Armed Forces
Motusali, Investigating the Relationship between Entrepreneurship, Business Environment and Economic Development in the Member States of the World Entrepreneurship Watch (GEM), Quarterly Journal of Human Geographical Research No. 84, Fifty-Fifth Summer, 2013
Moradi Nejad, Homayoun, Identification and ranking of factors affecting the creation of rural business clusters in Charam city, Quarterly Journal of Rural Research, Faculty of Geography, University of Tehran, No. 3, Fall Seven, 2016.
Motiee Langroudi, Hassan, 2007, Rural Planning with Emphasis on Iran, Mashhad University Jihad
Matie Langroudi, Seyed Hassan, 1999, Iranian Economic Geography, Mashhad University Jihad
Molaei Hashjin, Nasrollah, 1995, Research on the Population Structure of the Earthquake-Stricken Region of Rudbar, Gilan, Ershad Publishing Geographical Institute
Molaei Hashjin, Nasrollah, 1999, A Study of the Traditional Livestock Performance System in the Semi-Migratory Communities of West Gilan in order to assess the possibility of population consolidation and evolution of livestock livelihood method
Molaei Hashjin, Nasrollah, 2005, Study of tribal territory and its planning among the semi-nomads of Gilan, a case study: (Asalem-Talesh).
Mahdavi, Massoud, 1993, Geographical study and geographical knowledge of water resources in Iranian villages, Jihad Daneshgahi Publishing Institute
Nobakht, Mohammad Baqer, 2013, Advanced Research Method, Publisher of the Expediency Discernment Council
Woods, Michael, 2011, Rural Geography, Mohammad Reza Rezvani, University of Tehran Press
Ministry of Agricultural Jihad, 1998, Agricultural Development Studies, Abfarz Sefidrood, Mardab, Talesh, Animal Husbandry, Volume 12
Ministry of Interior, Deputy of Tehran Planning.
Country Mapping Organization - Tehran.
Gilan Governor's Office
Guilan Province Management and Planning Organization (2004), Guilan Province Statistics, Statistical Yearbook.
Statistical Yearbook of Gilan Province, 2007.
General Directorate of Agricultural Jihad of Gilan
Gilan General Department of Natural Resources
General Administration of Gilan Housing Foundation
Guilan Regional Water Organization
Guilan Meteorological Organization
Libraries of Rasht Azad University
Rudbar Veterinary Office
Rudbar Agricultural Office
Rudbar's natural resources
Rostamabad Agricultural Services Center