نقش گردشگری ورزشی در توسعه پایدار شهر مشهد

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

چکیده

سؤال اصلی مقاله این است که گردشگری ورزشی چگونه می‌تواند به ارمغان آورنده‌ی توسعه‌ای پایدار برای شهر مشهد باشد؟ مطالعه حاضر از نوع اکتشافی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی است. برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی استفاده شده است. در روش میدانی پرسشنامه تهیه و داده‌ها و اطلاعات مورد نظر جمع‌آوری شده است. با توجه به پیمایشی بودن تحقیق، از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده و به جامعه آماری تعمیم داده شده است. به دلیل این که موضوع تحقیق تخصصی است و تحلیل آن به علم و تجربه نسبتاً بالا نیاز دارد در نتیجه برای جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی و جهانگردی، دانشجویان ارشد و دکترای مدیریت ورزشی، دانشجویان ارشد و دکترای گردشگری(توریسم) و نیز مدیران آژانس‌های برگزار کننده تورهای مسافرتی و تورگردانان و راهنماهای گردشگران شهر مشهد است. برای تعیین حجم نمونه آماری از روش نمونه‌گیری کوکران استفاده شد. بر اساس این روش ۳۷۱ نفر به‌عنوان نمونه آماری مشخص شد. سنجش پایایی پرسشنامه با بهره‌مندی از روش آلفای کرونباخ انجام شد که مقدار آن برابر ۷۸/0 به دست آمد. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم‌افزار SPSS طبقه بندی شده و با استفاده از آزمون ناپارامتری کای اسکوئر معنی‌داری شاخص‌ها مشخص و تحلیل‌های مورد نظر صورت گرفته است.

کلیدواژه‌ها


- References
Barimani, Mehdi, and Abdolrazaq Ka'binejadiani (2014), Renewable Energy and Sustainable Development in Iran, Two Quarterly Journal of Renewable Energies and You, No. 1, 21-26.
Dibai, P. (1992) Tourism Recognition, Tehran: Shahid Beheshti University Press.
Razvani, MR (2008), Urban Tourism Development with Sustainable Tourism Approach, Tehran University Press.
Alizadeh, K. (2003), Effects of Tourist Presence on Environmental Resources of Tarigha Section of Mashhad, Journal of Geographical Research, Volume 35, No. 1, pp. 1- 23.
Farahani, Shahla (2007), Five shrines to attract one billion Muslims, Lightning Monthly, No. 6.
Mahia, Mohammad Noor (2016), Investigating the Relationship between Green Sporting Places and Sustainable Urban Development. Master of Science Degree in Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran.
Movahed, AS. (2007), Urban Tourism, Ahvaz: Ahvaz Shahid Chamran University Press.
Najafi, Ziaeddin (1390), The Iranian Imams: List of Part of the Imamate in Iran with the Introduction of the Tomb of the Prophets, Publication of Ahl Beit Cultural Institute, Tehran.
Nouragai, A. (2011), Tourism in Iran Tourism, Retrieved from:
Yazdan Panahi, Melissa and Kimia Maleki (2013), Investigating the Transport Position in Sustainable Urban Economic Development.Abbasi, A. Moeinfard, M., Khabiri, M., & Shooshinasab, P. (2014). Marketing mix in Iran sport tourism industry. International Journal of Sport Studies, 4(11), 1336-44.
San Jose R ´, Baklanov A, Sokhi R S, Karatzas K, and Pe´ rez J L. Air Quality Modeling. In Sven Erik Jørgensen and Brian D. Fath (Editor-in-Chief), Ecological Models. Vol. [1] of Encyclopedia of Ecology, 5 vols. pp. [111-123] Oxford: Elsevier. http://www.elsevier.com/locate/permissionusematerial
Schulenkorf, N. (2012). Sustainable community development through sport and events: A conceptual framework for Sport-for-Development projects. Sport management review, 15(1), 1-12.TourismManagement 26;pp: 25-38.
Solberg.H.& Preuss.H(2007). “Major sport events and long-term tourism impacts”.Journal of sport Management 21 pp: 213-234
Sung, HY. Morrison, A. Oleary, JT (2000). “Segmenting the adventure travel market. From the North American industry providers perspective”. Journal of travel marketing, (4), PP:1-20.
Tom Hinch & Eiji Ito (2018) Sustainable Sport Tourism in Japan, Tourism Planning & Development, 15:1, 96-101, DOI: 10.1080/21568316.2017.1313773.
Van Der Zee, Egbert, (2011). “Image improvement as a tangible legacy of hallmark events; The case of the 2010 word cup in south Africa, research master human Geography and planning faculty of geosciences.
Wang, Yan, Shen, Neng, Environmental regulation and environmental productivity: The case of China,2016, 62, 758–766
-        Internet resources
http://saten.ir/
https://cafebazaar.ir