بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،دانشکده علوم انسانی ، واحد ساوه ، دانشگاه آزاد اسلامی ، ساوه ، ایران

2 استادیار،عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران(نویسنده مسوول ).

3 استاد و هیات علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران

چکیده

حامیان حقوق بشر، حق بر محیط‌زیست سالم را به عنوان یک حق مستقل بشری برای داشتن محیط‌زیست با کیفیت به رسمیت می‌شناسند. حق بر محیط‌زیست هم منعکس‌ کننده ارزش‌های متعالی و پایه‌ای همانند حق بر حیات، حق بر سلامتی، حق بر زندگی با استاندارد است و هم با پیش نیازهای مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری ارتباط تنگاتنگ و ارگانیک دارد. حق بر محیط‌زیست سالم و بهداشتی یکی از لوازم تحقق کامل توسعه پایدار مقاصد گردشگری است؛ بنابراین توسعه پایدار مقاصد گردشگری و برقراری امکان بقای نسل‌های فعلی و تمهید حیات برای نسل‌های آتی، مستلزم آن است که محیط‌زیست کنونی از وضع ناگوار ناشی از تخریب و آلودگی‌های روزافزون رهایی و بهبود یابد. هدف این مقاله بازشناسی مفهوم و مبنای حق بر محیط‌زیست و تاثیر آن بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری است. سوال اصلی مقاله این است که آموزش و اشاعه و حفاظت از حق بر محیط‌زیست چه تاثیری بر مدیریت و برنامه‌ریزی توسعه پایدار مقاصد گردشگری در استان خوزستان دارد؟ روش انجام این مقاله توصیفی تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز کتابخانه ای است. نتایج مقاله نشان می دهد که آموزش و مراقبت از حق بر محیط‌زیست مقدمه و پیش نیاز اصلی توسعه پایدر مقاصد گردشگری است و این مساله در استان خوزستان با توجه به شرایط طبیعی و بحران های محیط‌زیستی محیط پیرامونی نیازمند برنامه ریزی و مدیریت علمی است.

کلیدواژه‌ها


-        references
Parsa, Alireza, Environment and Human Rights: Investigating the Right to a Healthy and Dignified Environment as a Human, Political and Economic Right, Journal of Political Information, Economics, No. 135-136,1377
Jamali, Hamid Reza, International Environment and the Common Management of Humanity, Journal of Political and International Research, Islamic Azad University, Shahreza Branch, No. 4 2010
Hosseini, Seyyed Mohammad ؛ Mohammadi, Mehrdad, Human Rights Analysis of the Environment, Islamic Human Rights Studies, Vol.
Dabiri, Farhad, Pourhashim, Seyyed Abbas, Village, Fakhr al-Zahi, Investigating the Principles and Concepts of International Environmental Law with a View to Sustainable Development, Journal of Environmental Science and Technology, Volume 11, Number 9, 2009
Rushdie, Mohammadi, The Role of the Judiciary in Environmental Protection, Modares Humanities Publication, No. 40, 2005
Zarei Hedak, Mohammad; Zarei Hedak, Masoumeh, Human Rights in Sustainable Development, Tehran, Ava Book Publishing, 2011
7- Philosophy, Hedayatollah, Formulation and Promotion of Human Rights in the International Community, Journal of Legal Research, No. 121-174
Ghari Seyed Fatemi, Seyed Mohammad; Mashhadi, Ali; The Nature of Right to the Environment, Legal Research, no 69090
Ghorbannia, Nasser, The Relationship between Justice and Human Rights, Proceedings of the International Conference on Human Rights and the Dialogue of Civilizations, Qom, Mofid University Press, 2001
Case, Alexander, Sindh, Peter H., Idolang, Winfrey, Environmental Law, translated by Dr. Hassan Habibi, University of Tehran Press, Fourth Edition, 2013
Moradi Nodeh, Sirollah, A Hope for Humanity (with a Highness in Persian and Persian), Quarterly Journal of Faculty of Literature and Humanities, Shahrekord, No. 3 and No. 11, 2008
Mashhadi, Ali; Keshavarz, Ismail, Tameli on the Philosophy of Right to a Healthy Environment, Two Quarterly Islamic Law Review, no.2 (36)
High School, High School and High School, High Society, High School of Science and Arts, University of Tehran, Volume 37, Number 4, 2007
Borna, Reza, Asadian, Farideh (1986), Study of CP, ET and TCI indices on human comfort assessment (case study: Khuzestan province). New Attitudes in Human Geography, 9 (4), 195-217.
Karimian, Habibollah, Fakar, Mahsa. (2016), Investigating the Impact of Management and Planning on Tourism Development with Emphasis on the Historical and Ancient Monuments of Khuzestan Province (Case Study of Choghazanbil Temple). Journal of New Attitudes in Human Geography, 8 (4), 77-93.
Hosseini Kohnoj, Seyed Reza, Hosseini Shah Parian, Nabi Allah, Nemati, Morteza. (2015), An Analysis of the Spatial Structure of Development Indices with Emphasis on Regional Inequality (Case Study: Khuzestan Province). Journal of New Attitudes in Human Geography, 7 (3), 165-186.
Mehrabi, Alireza, Yazdan Panah, Kiomars, Khalafzadeh, Fatemeh. (2015), Analysis of Political Participation of Different Ethnicities (Case Study: Khuzestan Province). Journal of New Attitudes in Human Geography, 7 (2), 147-169.
14- Boyle, Alen E., and Anderson, 1998, p.10
15- Fitzmaurice Malgosia, The Right of the Child to Clean Environment, 23 southern Illinois University Law Journal (1999)
16- ICJ Avisory Opinion Concerning the Legality of the Threat or use of nuclear weapon 1996. vol.1
17- ICJ Reports of Judgements, Advisory Opinions and Orders, 1996, Vol, 1, Paragraph 29.
18- Pathak R.S, The Human Rights System as a Conceptual Framework for Environmental Law in Weiss, E.B (ed), environmental Change and International Law, United Nations University Press, 1992
19- Stockholm A/Res, No.37/7.1982, Principle 1
20- Stockholm, Declaration. Part II, principle 1