تحلیل گفتمان جغرافیایی - منطقه ای توسعه در دولت اصلاحات

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،واحدتبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران (نویسنده مسئول)

2 عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی ، واحدتبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران

3 عضو هیات علمی گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ، ایران

چکیده

توسعه درایران معاصر همزمان با انقلاب مشروطه به یکی از مسایل مهم و اساسی جامعه ایران تبدیل شد. برخی از اندیشمندان، عدم توسعه یافتگی ایران را با متغیرهای داخلی و برخی نیز با متغیرهای بیرونی تجزیه وتحلیل می‌نمایند. گفتمان توسعه انسانی به عنوان‌یکی از گفتمان کلان در امر توسعه جامعه ایران بعد از انقلاب اسلامی مطرح و متکفل امر برنامه‌ریزی توسعه بوده و تلاش کرده ‌تا هم عقب ماندگی سنتی و تاریخی را در جامعه ایران و هم مشکلات ناشی از دوران جنگ تحمیلی و سازندگی و هم بحران‌های ناشی از آنها را جبران نمایند. گفتمان توسعه انسانی بر اهمیت آزادی ها در توسعه کشور تاکید می‌کند. وسایر نشانه‌ها مانند جامعه مدنی، قانون گرایی و ... حول آن سازمان یافته اند. دال مرکزی این گفتمان آزادی است و به این خاطر موجب ایجاد تضاد‌ها و بحران‌های ناشی از کسب قدرت در عرصه سیاسی کشور شد. گفتمان توسعه سیاسی خصلت متکثر بودن جامعه ایران را آشکارتر کرد و هویتهای گوناگون را به رسمیت شناخت چرا که جامعه ایران از حیث ساختاری دارای تمایلات کثرت گرایانه است. برخی شکاف‌های فعال اجتماعی‌-سیاسی مانند شکاف سنت گرایی و تجددگرایی، اسلام و سکولاریسم، مشروطه گرایی و مطلق گرایی چنین تمایل ساختاری برای شکل-گیری ضرورت پلورالیسم سیاسی را در جامعه ایران تشکیل می دهند.

کلیدواژه‌ها


-        References
- Qajar, Hamed. (1396), Discourse Conflicts in the Islamic Revolution. Tehran: Sociologists publication.
- Indigo, M, Dargahi, H, Kurdish Kid, (2010). Government and Economic Growth in Iran. Tehran: Ney Publishing.
- Nozari, Hamid. (1394). Another Discourse on Development in Iran. Tehran: Kharazmi University Press.
- Bashirieh, Hussein. (1381). An Introduction to Iranian Political Sociology of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Contemporary Look.
- Bashiriyeh, Hussein. (1384). On the eve of Iran's political anomie. Journal of Development Process, 62.
- Marian Jorgensen-Louise Phillips (2010) Theory and Method in Discourse Analysis, translation by Hadi Jalili, Ney Publishing
-Kadivar, Mohsen, (2000), Concerns about Religious Governance, Tehran Ney Publishing
-Sultani, Seyyed Ali Asghar (2007), Power, Discourse and Language, Mechanisms of Power Flow in the Islamic Republic of Iran
-Khatami, Mohammad (1999) Civil Society from the Perspective of Islam, in The Relationship between Religion and Civil Society, Tehran: Publishing Institute
-Kashi, Gholamreza, (2000), The Magic of Speech, Cultural Subjectivity and the Semantic System in the Second June Elections, Future Pouyan Cultural Institute,
-Amiri, Jahandar (2007) Revisionist Reformists and Father of Readers, Tehran Islamic Revolution Documentation Center
- Abdi, Abbas, (2012) Returning to Civil Society or Escape from Politics, Mehrnameh Journal No. 28
- Moufeh, Shantal, (2012) About Politics, translated by Mansour Ansari, Tehran, New Event
Zahmatkesh, Ebrahim, Ebrahimzadeh, Issa, Zali, Nader (2020), Pathology of the Regional Planning System in the Coastal Provinces of the North of the Country. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (2), 1-16.
Basiri Sadr, Mohammad, Akhbari, Mohammad, Faraji Rad, Abdolreza, Borna, Reza (2020), Geopolitical Analysis of the Effects of Climate Change on Sustainable Development of Iran ‌ 12 (2), 133-152.
Karkhehabadi, Zeinab, Ghaderi, Mohammad Reza, Akbari, Mahnaz, Bagheri, Hassan (2018), Survey of the level of development of the provinces in the framework of land management. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11 (1), 101-110.