تحلیل نقش گردشگری در توسعه اقتصادی مناطق روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 ، دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 استاد جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

چکیده

گردشگری بعنوان یکی از راهکارهای نجات روستاها از فقر، مهاجرت، مشکلات اقتصادی، ایجاد رفاه، حفظ ازشهای فرهنگ سنتی و در مجموع حفظ منابع طبیعی قلمداد می‌شود. این مقاله با هدف تعیین نقش گردشگری در تغییرات اقتصادی نواحی روستایی شهرستان رودسر در دو دهه اخیر می‌باشد. مقاله از نوع توصیفی- تحلیلی بوده. اطلاعات داده‌های تحقیق از طریق منابع اسنادی و مطالعات میدانی در قالب، مشاهده، مصاحبه، و پرسش‌نامه بدست آمده است. برای تعیین نمونه با استفاده از روش کوکران از بین 4354 خانوار، تعداد 384 خانوار روستایی و 63 نفر از مدیران محلی به عنوان حجم نمونه انتخاب شد و در 27 روستا که زمینه های بیشتری برای گردشگری داشتند پرسشنامه بین مدیران و روستائیان توزیع گردید سپس روایی از طریق متخصصین و پایایی گویه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ 82/0 محاسبه شد.جهت بررسی کمی داده ها از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد.
نتایج نشان می دهد گردشگری در مناطق روستایی شهرستان رودسر بر اشتغال با شدت میانگین 83/3 تاثیر گذار بوده که این میزان نشان دهنده شدت اثر گذاری است و میزان افزایش درآمد خانوارها دارای میانگین 61/3 می باشد ساخت خانه‌های دوم با میانگین 54/3 و کاهش بیکاری با میانگین 45/3 حاکی از تاثیرات مثبت گردشگری است؛ که توانسته است موجب رونق درآمد،جلوگیری از مهاجرت و تنوع فعالیت اقتصادی گردد در واقع گردشگری در مناطق روستایی موجب توسعه اقتصادی نواحی روستایی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


Ahmadi, Manijeh (2018): "Investigation of Factors Affecting Tourism Development and its Impacts on Economic Sustainability of Rural Areas of Zanjan Province", Regional Planning Quarterly, Volume 8, Number 29, pp. 92-79.
Ahmadian, Mohammad Ali and Alizadeh, Katayoun, Bukani, Rashid (2016): "The Role of Tourism in Rural Development of Marivan County", Iranian Geographical Society Quarterly, No. 51, pp. 325-350.
   Ahmed, I. & Jahan, N. (2013):Rural Tourism-prospects in Rustic Bengal.European Journal of Business and Management, LSSN,1905-2222.                                                                                                           Ashley.C. (2000):theimpacts of Tourism on rural lively hoods: namibias Experience, OversiasDevelopmentlnstitute,Portlandhouse,stageplace,London,workingpaper128.
Aligholi Zadeh Farouzjani, Nasser and Mostafa Qadami (2012): "Tourism Development in Rural Areas in the Framework of Sustainable Tourism Approach with Emphasis on Economic Dimensions (Case Study: Tonekabon District)", Geographical Research Quarterly, Vol. 27, No. 1, pp. 80-104.
Amin Bidokhti, Ali Akbar, Seyyed Mojtaba Zargar and Mashallah Nazari (2010): "Investigation of Strategic Marketing in Tourism Industry" Strategic Management Studies, No. 3, pp. 68-49
Amirhajloo, Elham, Simin Tolai, Ahmad Zanganeh, Abolfazl Zanganeh (2013): "Evaluation and Prioritization of Tourism Effects at National Level by the Fan Topsis Method" Regional Planning Quarterly, Vol. III, no 10, pp. 26-15
Annabestani, Ali Akbar and Abbas Saeedi and Hassan Darvishi (2012): "Investigation of Economic, Social, Physical and Environmental Effects of Tourism Development in Rural Settlements from the Viewpoint of Tourists and Villagers (Arjan-Fars Plain)", Spatial Planning Journal , Second Year, No. 2, pp. 20-1.
Bahrami, Mohammad (2010): "Investigating the Potentials and bottlenecks of Rural Tourism Development in Kurdistan Province", Proceedings of the Fourth International Congress of Islamic Geographers, Zahedan, pp. 15-1
Bojar-e Jomhuri, Khadijeh, Mohammad Jafar Zomradian, and Roya Khoshrou (2011): "The Host Community's Attitude to the Socio-Economic Impacts of Tourism in Rural Areas (Shirin Dara Quchan Village)", Vol. 14, no.1, pp. 1815-1823.
Borghi, Hamid, Davood Jamini and Hossein Kamasi (2012): "Investigating the Impact of Cave Cave Tourism on Employment Development" First National Conference on Geography and Tourism in the Third Millennium, Najafabad Islamic Azad University, pp. 8-1.
 Dragulan, l. V. & Drutu,M (2012): Rural tourism for local  economic development.  International Journal  of  Academic Research  in Accounting, Finance andManagement Sciences, 2(1),196-203.
Firouzabadi, Seyyed Ahmad (2014): "Tourism's Role in the Economic Development of Rural Settlements in Behshahr", Space Economics and Rural Development, No. 2, pp. 33-21.
Ghaffari, Seyed Ramin and Masoumee Torki Erekani (2010): "The Role of Tourism in the Socio-Economic Development of Chaharmahal va Bakhtiari Province of Saman Village", Journal of Rural and Development, Volume 12, No. 2, pp. 126-113.
Gharagozlou, Hadi and Reza Soleimangoli and Hamideh Ebrahimpour (2012): "Analysis of Rural Tourism and its Role in Rural Economy Development (Altepeh Behshahr Village)", Geographical Research, No. 2, pp. 11-7.
Iran Statistical Center, 2016, Culture of Rosar Township, Planning and Budget Organization.
 Islam, N.(1998): the nonfarm sector and rural development , international food policy research institute, Washington,D.C
Jomehpour, Mahmoud, and Shokouf Ahmadi (2011): "The Impact of Tourism on Sustainable Rural Livelihoods
 jucan,C.N.& jucan,M.S.(2013):Travel and tourism as a driver of economic recovery. Procedia Economics and Finace,6,81-88.                                                            .                                  
Mahdavi Hajiloui, Masoud and Mojtaba Ghadiri Masoum and Nasrin Ghahramani (2008): "Tourism Impacts on Rural Development by Survey of Rural Canal and Solangan Villagers", Rural and Development 11, No. 2, pp. 60-39.
Moradi, Varaz and Qasemi, Ali, 2014, The Role of Tourism in the Economic Development of Rural Settlements in Behshahr City, Journal of Space Economy and Rural Development, Third Year, No. 2, Summer 2014, 8
Motiei Langroodi, Seyyed Hassan and Maryam Rezaieh Azadi (2013): "Evaluating the Economic Impacts of Tourism from the Host Community's Viewpoint (Urmia Section)", Journal of Space Economics and Rural Development, No. 75, pp. 91-2.
 Nepal S. K.(2007):Tourism and Rural Settlements Nepal ‘s Annapurna Region ,Annals  of Tourism Reseach,vol.34,no.4.
Razvani, MR (2008): "Rural Tourism Development with Sustainable Tourism Approach", First Edition, Tehran.
 Regmi, N. (2016): Rural Tourism in Nepal, Development and Sustainability, A Case study of parbat District, Nepal, Bachelors   Thesis Centria University of Applied  Sciences, Degree Programme in Tourism, Talonpojankatu 2,67100 Kokkola,Finland. 
Safai, Masoud, and Safia Damenbagh, Hossein Taheri and Fatemeh Razmgir (2014): "Analyzing the Role of Tourism in the Rural Economy (Ban Zardeh-Dalahoo County)", Rural Research, Volume 5, Number 2: 16
Salehi, Sadegh, and Zahra Heydari and Hadi Karimi (2014): "Investigating the Impact of Tourism on Sustainable Development of Rural Areas (Two Thousand Tonekabon District)", Journal of Rural Research and Planning, Volume 5, Number 3, pp. 43-17.
Sepahvand, Leila and Reza Sepahvand (2016): "Tourism Planning of Village of Bisheh Station", Ghalam Azam Publications, pp. 95-37
Shamaei, Ali and Musa Vand, Ja'far (2011): "Leveling the Cities of the Province in terms of Tourism Infrastructure Using the AHp Topsis Model," Urban and Regional Studies and Research, Vol. 3, No. 10, pp. 40- 23.
Shojaei, Manouchehr and Noureddin Noori (2007): "Investigation of Government Policies in Tourism Industry and Presentation of Sustainable Development Model of Tourism Industry of Iran", Management Knowledge Quarterly, No. 78, p. 64.
Zarafshani, Kiyomars and Lida Sharafi and Shahpar Gravandi and Parastoo Ghobadi (2013): "Investigating the Impacts of Tourism Development on Promoting Socio-Economic Indicators of Rural Areas (Rijab Tourism Area in Kermanshah)", Space Economics and Rural Development, Volume 2, Issue 5, pp. 134-119.