بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی با تأکید بر موضوع مسئولیت حقوقی

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 مربی، عضو هیأت علمی گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، ، کرمانشاه، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، آذربایجان شرقی،مراغه، ایران

3 استادیار و عضو هیأت علمی گروه حقوق و علوم سیاسی، واحد کرمانشاه،دانشگاه آزاد اسلامی، ، کرمانشاه، ایران

چکیده

سنجش از دور فرایندی است که می‌توان از راه دور اطلاعاتی را از طریق ماهواره‌های ارسال شده به فضا استخراج کرد.طراحان نقشه با اطلاعات به دست آمده میتوانند نقشه‌هایی تهیه کنند و این نقشه‌ها مبنای برنامه‌ریزی برای توسعه پایداردر مناطق جغرافیایی قرار می‌گیرد.ولی گاهی این اطلاعات غلط بوده یا به دلیل اهمال و سهل‌انگاری و گاهی عمدی و آگاهانه ممکن است در ورود اطلاعات، اشتباه وارد شده و افراد مصرف کننده را دچار حادثه و ضرر بسیاری کند.هدف این مقاله بررسی مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت این طراحان و افراد درگیر در این حوزه است. با توجه به این مسئله سؤال اصلی مقاله حاضر این است که آیا مبانی موجود در قانون داخلی و منابع فقهی جوابگوی دعاوی طرح شده است یا خیر؟روش این مقاله توصیفی تحلیلی است.فرضیه‌ای را که مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی درصدد بررسی آن است این است که به نظر می‌رسد با توجه به چند مرحله‌ای بودن استخراج اطلاعات در سنجش از دور و وجودروابط مختلف در این فرایند نمی‌توان قائل به مبنایی واحد در روابط مختلف این حوزه شد.لذا با قبول چند مبنایی از متضرر به نحو احسن حمایت می‌شود. نتایج مقاله نشان می‌دهد که تصویربرداری ماهواره‌ای در توسعه پایدار جغرافیایی به ویژه درحوزه حفاظت از محیط زیست ابزاری بسیار کارآمد است؛اما اطلاعات حاصل از این منبع در صورت غیردقیق بودن وتجزیه و تحلیل ناقص مبنای طرحها و اقدامات مخرب برای توسعه پایدار میشوند که این بعد از موضوع ضرورت مسئولیت حقوقی و بررسی فقهی و حقوقی کاربردهای تصویربرداری ماهواره‌ای درتوسعه پایدارجغرافیایی رابرجسته مینماید.

کلیدواژه‌ها


-        Persian references
Abdul Rahim, Mohammed (BT), al-Muqalli al-fiqh alamam Ali (AS), Cairo: Dar al-Hadith.
Agali, Har (1993), the Shia Instruments, Volume 19, Qom: Al-Albit Lahia Publications.
Akhund Khorasani, Mohammad Kazem ibn Hussein (2002), Basil al-Basul, Sabzevari Zarei Prohibition, Qom: Al-Albit Institute.
Al-Amali, Sayyid Mohammad Javad Al-Husseini (Martyr Sani) (B), Masalak al-Fahm al-Shaykh al-Islam. Volume 2, Qom: The Insight School.
Al-Maraghi al-Husseini, Sayyid Abd al-Fattah ibn Ali (1997), Titles, Volumes 1 and 2, Sixth Title, Qom: Islamic Publication.
Amid Zanjani, Abbas Ali (2003), Guarantees, First Edition, Tehran: Scale.
Ansari, Morteza (1993), Rasa'il Fiqhiyyah, Qom: Al-Amana Alama Lelmutmar al-Muayyih al-Azam al-Ansari.
Bahrami Ahmadi, Hamid (2006), Civil Liability Leaflet, MSc, Tehran.
Bahrami Ahmadi, Hamid (2009), Civil Rights (4), Tehran: Score,.
10. Bahrami Ahmadi, Hamid؛ Fahimi, Azizollah (2007), The Basis of Environmental Civil Responsibility in Iranian Jurisprudence and Law, Islamic Studies and Law, Vol. 8, No. 2, pp. 150 - 121.
11. Bahrami Ahmadi, Hamid؛ Fahimi, Azizollah (2007), The Basis of Environmental Civil Responsibility in Iranian Jurisprudence and Law, Islamic Studies and Law, Vol. 8, No. 2, pp. 150 - 121.
12. Bozorgmehr, Davood (2006), Civil Liability of Manufacturers of Goods, Journal of Justice, No. 54, pp. 37-58.
13. Dorodian, Hasan Ali (1986), Civil Liability Leaflet, Tehran, University of Tehran Law School Press.
14. Emami, Seyyed Hassan (1960), Civil Rights, Volume 3, Tehran: Islamia.
15. Hosseini Sistani, Sayyid Ali (1993), The Rule of Lawrence and Lawrence, Qom: Ayatollah al-Azimi al-Sayyid al-Sistani School.
16. Javan, Musa (1948), Basics of Law, Volume 2, Tehran: The Color Printing Company.
17. Katouzian, Nasser (1998), Legal Events, First Edition, Tehran: Publishing Joint Stock Company.
18. Makarem Shirazi, Nasser (1991), Al-Qua'ad al-Fiqhiyyah, Volume 2, Qom: The Imam Ali bin Abi Talib School.
19. Mostafavi, Mohammad Kazim (2005), Al-Qua'ad al-Fiqhiyyah, Volume 2, Al-Alimi Center for Peace and Democracy.
20. Mousavi Bojnourdi, Hassan (1998), Al-Qua'ad al-Faghihi, Volume 2, Qom: The Divine Publication.
21. Mousavi Khomeini, Ruhollah (1985), The Book of Al-Bai, Volume 1, Qom: The Ismaili Institute.
22. Mousavi Khomeini, Ruhollah (2000), Tahrir al-Wasilah, Volume 2, Qom: Dar al-Alam Institute.
23. Najafi, Mohammad Hassan (2009), The Jewel of Al-Kalam Fei's Commentary on the Laws of Islam, Volume 37, Tehran: Dar al-Kutab Islami.
24. Naraqi, Mullah Ahmad (1987), The Imamate of Imam Ali (AS), Statement of the Rules of Amnesty and Ammunition for the Problems of Al-Halam, Qom,: The School of Vision.
25. Safaei, Seyyed Hossein (1996), Civil Law and Comparative Law (Civil Liability Due to Harmful Minor and Insane Act), Volume One, Tehran: Am.
26. Safaei, Seyyed Hossein (2003), Civil Law Foundation Course, General Rules of Contracts, Volume 2, Tehran: Amount.
27. Tabatabaei Yazdi, Seyyed Mohammad Kazem (1979), Aroua al-Wuthghi, Seyyed Mohammad Kazem, Qom: The school of al-Wajdani.
28. Rahimi, Hooman, Behzadfar, Mustafa, Ziyari, Keramatollah. (2018). Urban Structure Reconstruction and Analysis with Emphasis on Sustainable Development Using the AHP Method. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 683-704.
29. Hassanpour, Mohsen, Mousavi Bojnourdi, Seyed Mohammad, Ibn Torab, Maryam. (2018). Applying the rule of law in environmental protection and architecture in order to present a model for Islamic and Iranian urban planning. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 251-276.
30. Motaghi, Afshin, Ghorbani Sepehr, Arash, Sultan Mohammadi, Zahra. (2018). Analyzing the Role of Local Governments in Sustainable Urban Development (Case Study: Iranian Cities). Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (4), 349-325.
-        Latin references
Atsuyo. (2011) legal aspects of satellite remote sensing. Boston.
G. Miller.(1977). liability in international air transport, kluwer publisher,deventer.
kerrin, stewart., George, Cho, & Eugene,Clark. (1997) Geographical information systems and legal liability. 
Diop v Cie France. (1966). 29 R.G.A.E.42 (T.G.I.seine,6 November 1964).