سنجش ارتباط و تاثیر ابعاد بازآفرینی پایدار بر رویکرد کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی‌: تهران، منطقه 15 )

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه جغرافیای طبیعی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

یکی از پرچالش‏ترین مباحث مطرح در چند دهه اخیر، موضوع بازآفرینی شهری و حل چالش بافت‏های نابسامان و نیز ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان این مناطق است. مفهوم کیفیت زندگی شهری در فرایند توسعه شهرها حلقه‏ای مفقوده در همه وجوه زندگی شهری است. هر چند که ارتقاء کیفیت زندگی در مقیاس‌های فردی و اجتماعی در سکونتگاه‌های شهری از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان قرار داشته است، اما در دهه‌های اخیر و با اولویت یافتن اهداف اجتماعی توسعه و تدوین آن‌ها در قالب برنامه‌های توسعه به ‌تدریج نگرش انسانی و جامعه ‌شناختی پیرامون کیفیت زندگی در ادبیات توسعه و هم چنین برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور راه یافته است. هدف این مقاله سنجش ارتباط و تأثیرات ابعاد بازآفرینی پایدار بر ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان در منطقه 15 شهر تهران است. به این منظور از روش آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، آزمون تی تک نمونه‌ای، جهت بررسی این ارتباط استفاده گردیده است. نتایج حاصل از مقاله نشان می‌دهد از میان متغیرهای مستقل پژوهش‌(ابعاد بازآفرینی پایدار)، بیشترین تأثیر بر کیفیت زندگی شهری را بعد بازآفرینی اقتصادی مؤلفه‌ی کار‌آفرینی و نیز هم چنین از میان مؤلفه‌های بازآفرینی فرهنگی مؤلفه دسترسی به کتابخانه کمترین اثر کلی را بر کیفیت زندگی شهری داشته است.

کلیدواژه‌ها


-        References
Ahmad Akhondi; Abbas, and Nasser Barkpour and Ahmad Khalili and Saeed Sedaghatnia and Ramin Safi Yari (2014), A Study on Urban Quality of Life in Tehran Metropolis, Journal of Fine Arts & Architecture and Urban Development, Volume19, No. 2,Summer 2014, PP: 5-22. [In Persian]
Akbari Armaki, Zakia, and Mohsen Shaterian (2013), Paper on Urban Revitalization Approach to Reduce Urban Poverty, (Case Study: The Old Context of Kashan). Journal of Geography Volume 44, pp.119- 142, Spring 2015. [In Persian]
Amiri, Mojtaba, and Akbar Neshat and Majid Niknaei (2015), Paper on The Role of Citizen Participation in Urban Management Approach for Improvement and Renovation of Old Textures (Case Study: Region 12 of Tehran Municipality), Human Geography Research, Volume 48, Number 3, Autumn 2016, pp. 539-512. [In Persian]
Babakhani, Maliheh, and Esfandiar Zebardast and Mohammad Saeed Izadi (2015), Explaining the Principles of Renovation in Urban deficient texture with the Purpose of Improving Residential Satisfaction, Journal of Iranian Association of Architecture and Urban Planning, No. 11, pp. 127-115. [In Persian]
Breheny, M,and Archerm, S (1998), Urban densities, local policies and sustainable development International Journal of Environment and Pollution, Volume 10, Issue 1, p.267.  In Persian ][
Colantonio, A. and Dixon, T (2011), Urban Regeneration & Social Sustainability; Best practice from European cities.West Sussex: Wiley-Blackwell.
Costanza et al (2008), An integrative approach to quality of life measurement, research and policy, Surv. Perspect. Integr. Soc. November, Volume 1, pp. 11-15.
Couch, Chris (2003),Urban Regeneration in Europe(Real Estate Issues), Publisher.WB;1 edition on 256 pages.
Erfanian, Salim (2016), Comprehensive Sustainable Urban regeneration Framework, Ministry of Roads and Urban Development, Iranian Urban Development and Improvement Company. [In Persian]
Ertan Tugce, and Yakup Egercioglu (2016), Historic city Center Urban Regeneration: Case of Malaga and Kemerlta, Izmir, 2nd International Symposium New Metropolitan Perspective Strategic Planning Spatial Planning Economic Programs and Decision Support tools, Through the Implementation Of Horizon/ Europe 2020. ISTH2020, Reggio Calabria (Italy) 18-20, Volume 223, pp.601-607.
Faraji Molaei, Amin (2010), a variety of interventional methods in the Rehabilitation and urban Renovation, Journal of Information Science, education, research Councils, No. 54, pp. 1-173. [In Persian]
Fatahi,A, and M. khorasani and A. Payadar and (2012), Quality of life and human development, One printed, Tehran, Publication Entekhab. [In Persian]
Ghadami, Mostafa, and Samaneh Motamed (2013), "Investigating the Quality of Life in Small Towns with Emphasis on the Dimension of Personal and Social Health (Case Study: Noor City, Marandaran Province), Geography and Environmental Planning, Vol. 24, Issue 49, No. 1, Spring 2013. [In Persian]
Ghafari, Gholamreza, and Alireza Karimi (2009), Trends in the Study of Quality of Life in Iran. Journal of Social Studies and Research. Number 3. [In Persian]
Ghalibaf, Mohammad Bagher et al. (2011), "Evaluation of Urban life quality (Case Study: yaft Abad Neighborhood), Iranian Journal of Geographical Society, Volume 9, Number 31, Winter 2011. [In Persian]
Gharab, Nasereddin (2001), "The Effects of Urban Environment on Human Alienation", Journal of Urban Management, No. 8, pp. 93-84. [In Persian]
HatamiNejad, Hossein, and Ahmad Pourahmad and Hossein Mansourian and Abbas Rajaii (2013), Spatial Analysis of Quality of Life Indicators in Tehran, Human Geographical Research, Volume 45, Number 19, pp. 56-29. [In Persian]
Hezar Jaribi, Jafar, and Reza Safari Shali (2012), Investigating the Concept of Social Happiness and Effective Factors on it(Case study: in Markazi province). Journal of Welfare Planning and social Development, Volume 1, Issue 3, Summer.2012, p. 239. [In Persian]
ICOMOS, (2011) Evaluations of Nominations of Cultural and Mixed Properties to the World Heritage List. ICOMOS Report for the World Heritage Committee, 35th Ordinary Session UNESCO, June 2011. Paris: International Council on Monuments and Sites. [In Persian]
Izadi, Mohammad Saeed (2014), the event of quality inquiry in the experiences of urban regeneration,volume 1, No. 47 & 48, p. 170. [In Persian]
Kokabi, Afshin, and Mohammad Reza Pour Jafar, and Ali Akbar Taghvaei (2005), planning the quality of urban life of urban centers; Definitions and Indicators; Journal of Urban Development, vol. 4, No. 3. [In Persian]
Lotfi, Sahand (2008) Urban Conservation and Regeneration Concepts and Conditions (Emphasis on 1990s), PhD Thesis, Faculty of Fine Arts, University of Tehran. [In Persian]
Lotfi, Sahand (2010), Urban Regeneration Based Culture: A Reflection on Cultural Foundations and Regeneration Action, Journal of Fine Arts, architecture and Urbanism, No. 45, Spring (2010). [In Persian]
Lotfi, Sahand, and Marandi Zargari (2012), Genealogy of Urban Regeneration, Shiraz University Press, First Edition. [In Persian]
Lynch, K, and I, Rodwin (1958), A theory of urban form, Journal of the American Institute of Planners, 24(4), 201-214. Doic:10.1080/01944365808978281.
Lynch, Kevin (2008), "The image of the city, Translated by: Seyed Hossein Bahreini, Tehran University Publications, Fourth Edition, Tehran.
Lynch, Kevin (2008), City image, Translated by Manouchehr Mazini, University of Tehran Publications, Eighth Edition.
Maggino. Filomena, and Giampaolo, Nuvolati (2012), Quality life in Italy:Research and Reflections, Social indicators research series Publisher, Spring (2012), Vol. 48, p. 322.
Marans, Robert. W (2012), Quality of Urban Life Studies, An Overview and Implications for Environment Behaviour Research, Procedia Social and Behavioral Sciences,No 35, pp: 9–22.
Marans,R, and B.S, Kween (2011), The Quality of Life in Metro Detroit at the Beginning of the Mileenniuin Marans, R,W,Stimson,R.J.Investigating Quality of Urban Life (Theory, Methods, and Empirical Research). (PP.163-183).Melbourne:Springer.
Mokhtari,Marzieh, and Javad Nazari(2010), Sociology of Quality of Life,Sociology Publications, First Edition, Tehran. [In Persian]
Nejat, Saharnaz (2008), "Quality of Life and its Measurement", Iranian Journal of Epidemiology, Volume 4, No 2. [In Persian]
Pourahmad, Ahmad, and Ali Shamaei (2005), "Urban Renovation and Rehabilitation from the Viewpoint of Geography", Tehran University Publications, Tehran. [In Persian]
Rafieian, Mojtaba (2015), Quality Characteristics in Urban regeneration Experiences, Iranian Specialty Mother of Civil Engineering and Renovation (Second vol). [In Persian]
Rafieian, Mojtaba, and Shiva Khorramgah and Ali Esmaeili (2010), Urban regeneration and Traditional Urban Neighborhood Development (TND) Approach. [In Persian]
Rezvani, Mohammad Reza, and Ali Akbar Motkan and Hossein Mansourian and Mohammad Hossein Sattari (2009), development and assessment of urban life Quality indexes (case study: Noor- abad City, Lorestan Province), urban and regional Studies and Research, vol. 1, No. 2, pp. 87-110. [In Persian]
Rezvani, Mohammad Reza, and Hossein Mansorian and F. Ahmadi (2017) Promoting rural to urban areas and its role in improving the quality of life of local residents (Case Study: Noorabad and Saheb cities), Journal of rural research, Vol. 1, No.1. [In Persian]
Rob Emeri, Lortalise, and Mike Raccoo (2012), The renovation of London City governance, Sustainability and a pivotal role in a Global city, translated by Dr. Mojtaba. Rafieian, First Edition, Tehran University Publications, Tehran Renovation Organization, No. 802.
Roberts & Hugh, S. (2003), Urban regeneration, a handbook, London, Sage.
Sarrafi, Mozaffar (2015), The Characteristics of Quality Query in Urban Regeneration Experi- ences, Specialized Mother Company of Civil and Renovation Iran,Second vol, p.67. [In Persian]
Sells, S. P. Smith, T. E, and Sprenkle, D. H. (1995), Integrating qualitative and quantitative research methods, A research model. Family Process, Vol. 34, pp 199-218.
Serenius, Hari (2009), "Urban Environment", translation and summary, Sirus Mousavi, Munici- palities Monthly, Third Year, No.32, p.15, Tehran.
Smith,C,and Levermore,G (2008),"Designing urban space and building to improve sustainability and quality of life in a warner world, Energy policy36(2008), 4558 – 4564.
World Bank (2005), The Economist Intelligence Unit’s quality-of-life index, available at: www. economist.com/media/pdf/QUALITY_OF_LIFE.
Zarei, Javad (2013), Assessment of Urban Quality of Life in Urban Decay Textured Territory (Case Study: District 9 of Tehran), MA Thesis, Faculty of Tehran Geography, Human Geo- graphy Department. [In Persian]