عوامل موثر در تحقق پذیری حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری از منظر مخاطبان تهران و حوزه نفوذ

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم و فنون، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری واحد یادگار امام خمینی(ره) شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

در شهرهای بزرگ، تفاوتهای عملکرد روز و شب به عنوان عامل تباهی شهرها، ازبین رفتن فضاهای شهری و کاهش رونق اقتصادی محسوب گشت. کلانشهر تهران به عنوان پایتخت ایران و یکی از شهرهای مهم خاور میانه نیازمند ایجاد یا بازآفرینی فضاهای شبانه در شهر است. در این راستا می توان آزادسزی پتانسیل نهفته در فضاها و اماکن عمومی شهر تهران به شرط لحاظ الزامات کالبدی، ادارکی و نیز فرهنگی-آیینی مورد نیاز، رویای زندگی شبانه را برای شهروندان محقق ساخت. پرسش پژوهش کنونی آن است که چه موانعی برای تحقق زیست پذیری شبانه در شهرها در ایران و به طور خاص در شهر تهران وجود دارد و راه-کارهای تشویق فعالیتهای شبانه امن در شهر تهران کدامند؟ پژوهش کنونی از رویکرد آمیخته که تلفیقی از دو روش کیفی و کمّی است، استفاده می کند. به این صورت که این پژوهش ابتدا به صورت کیفی و با استراتژی موردکاوی که از استراتژی های تحقیقات کیفی است، به تبیین جنبه های مختلف حیات شبانه در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری مجموعۀ شهری تهران و حوزه نفوذ می‌پردازد. علاوه بر موردپژوهی، از روش پیمایش به عنوان یک روش کمّی برای گردآوری و تحلیل داده ها، استفاده گردیده است. دستاورد پژوهش نشانگر این است که راه‌کارهای تشویق فعالیتهای شبانه امن و حیات شبانه درونی و بیرونی در برنامه ریزی توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: تهران و حوزه نفوذ) شامل تغییرات ماهیت و زمان فعالیت کاربری‌ها، تأمین روشنایی فضا، بسترسازی حمل و نقل و ارتقای امنیت فضاهای شهری است.

کلیدواژه‌ها


Abdollahzadeh, Seyedeh Mahsa and Razieh Varmziar (2013) Night View and Its Role in the Identity of the City, Iran Conference on Lighting and Lighting, Shiraz, https://www.civilica.com/Paper-ILDC01-ILDC01_037.html
Ayatollah, Fatemeh Sadat (2015) Women, the city and nightlife. Window, Fifth Year, No. 21, p. 38
Bartenbach, Christian (2009), “Creation of Light Milieus”
Basiri Mojdehi, Reza and Hamidreza Mahmoli Abyaneh (2012) Night View in Tehran, Assessing Capacities and Necessities
Basiri Mojdehi, Reza and Hamidreza Mahmoli Abyaneh (2012) Night View in Tehran, Assessing Capacities and Necessities. Article. Manzar Magazine, Volume 4, Number 21 Winter - Special Letter - Pages 36 to 39
Eghbali, Nasser; Bashir Beyk Babaei; Vali Abdollahi; Mohammad Hosseinzadeh; Houshang Hindi (2015) A Study of the Formations of Creative City Formation (Case Study: Tabriz Metropolis) Volume 8, Number 1, Winter 2015, pp. 65-79
Farjam, S., Soleimani Moghadam, H., and Chavoshi, A. (1390). The social concept of the city from the perspective of Islamic texts and teachings. Regional Planning Quarterly No. 2, 27-40.
Florida R L, Kennedy M, (1988) "Venture capital, high technology and regional development" Regional Studies 22 33-48.
General Census of Population and Housing, Statistics of Tehran, 2016
Ghadimi, Seyedeh Dorsa and Ghazal Keramati (2017) Article. Journal of Environmental Studies, Haft Hesar, No. 20, Year 6, Summer
Habib, Farah (2012) Urbanism Research, Islamic Azad University Press, Tehran Science and Research Branch.
Haji Ghasemi Farzaneh and Samaneh Zamani (2012) Two different approaches to creating night and winter landscapes. Pp. 68-71
Haji Ghasemi, Farzaneh and Samaneh Zamani (2012) Performance or Culture? Two different approaches to creating night views. Perspective Scientific Journal. Article 18, Volume 4, Number 21, Winter 2012, Pages 68-71
Healey, P. (2004), “Creativity and Urban Governance”, Policy Studies, 25(2), pp. 87- 02
http://esa.un.org/wup2009/unup/index.asp?panel=2
http://www.world-gazetteer.com
Madanipour, Ali (2000) Analysis of Urban Design, translated by Mortezaei, Tehran Publishing
Mansouri, Seyed Amir, Noor Iran, Manzar Magazine, No. 2
Musterd, S. (2010). The Creative Cultural Knowledge City, Some Conditions. Paper presented at the University of Kaiserlautern, 2002. p2.
Ngesan, M. R. and Abdul Karim, H. (2012a): Impact of Night Commercial Activities towards Quality Of Life of Urban Residents, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 35, pp. 546 – 555.
Pakzad, Jahanshah (2006) Theoretical Foundations and Urban Design Process, Ministry of Housing and Urban Development, Tehran
Saeedi Rezvani, Navid and Pirooz Sini Chi (2006) Strategies for Realizing the 24 Hour City Concept. Article. The first international conference of the best city, the best plan - Hamadan Municipality Civil Organization - 11 and 12 August
Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution. (1389). Comprehensive scientific map of the country. Tehran: Supreme Council of the Cultural Revolution.
Su MR. Fath BD, Yang ZF. (2010) Urban ecosystem health assessment: A review. Science of the total environment; 408(12) 2425-34
Swarbrooke, J. (1999): Sustainable Tourism Management, CABI
Tehran City Studies and Planning Center
Tehran Municipality's five-year plan. (1388, 2). Retrieved 1 8, 1392, from Tehran Municipality: http://www.tehran.ir/Default.aspx?tabid=203&cid=33&smid=585&tmid=586
Zaki, S. A. and Ngesan, M. R. (2012): A Future Town Redesigned - How Movement Pattern is Affected with the Concept of Night City, Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 36, pp. 204 – 210.