بررسی راهبردهای ساختار زیست پذیری شهر ابرکوه

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران

چکیده

مشکلات زیست محیطی یکی از اساسی ترین مسائل شهرهای امروزی و حاصل تعارض و تقابل آنها با محیط طبیعی است؛ چرا که توسعه ی شهری ، ناگزیر با تسلّط ساختمان ها، صنایع و حمل و نقل و فعالیت های اقتصادی بر فضاهای طبیعی همراه است و این تسلّط به مرور زمان به شکل چیرگی شهر بر طبیعت تغییر یافته است و زمینه ساز آلودگی های گسترده شهری می شود. نتیجه ی این روند ، عدم تعادل و ناسازگاری میان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابط اکوسیستم خواهد بود. شهر ابرکوه امروزه با مسائل زیست محیطی از جمله: وجود کاربری ها و فعالیت های ناسازگار و مزاحم در سطح شهر، نبود سیستم دفع فاضلاب شهری، وجود مرکز عظیم دفع زباله ها در شرق شهر و .... دست به گریبان است. در این میان یکی از مباحث مورد توجه در پایداری شهری ، زیست پذیری است. زیست پذیری، به یک سیستم شهری که در آن به سلامت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و روانی همه ساکنانش توجه شده است، اطلاق می شود.

کلیدواژه‌ها


 
1- bagheri, neda; razaviyan, mohammad taghi; tavakkoliniya jamileh ( 2019 ) The role of urban management in neighborhood tourism sustainability ( Case study: Tajrish neighborhood with green approach ), Journal of New Attitudes in Human Geography,  pp 18-32. [In Persian]
2- Balsas,J.L(2014): Measuring the livability of an urban center. An exploratory study of key performance indicators planning, practice and research, vol 19, No 1, pp 101-110
3- Bandar Abad, Alireza, (2011), Life-threatening City of Basis to Meanings, First Edition, Tehran, Azarakhsh Publication.. [In Persian]
4- Clarke, David; (2009); Urban World; World City; Translation by Mehdi Gharlakh and Forough Khazaei Nejad; Publishing House, Tehran.          
5- unstan,K (2007), Creating an Indicator of Liveability: The Neighbourhood Liveability Assessment Survey (NLAS), Paper prepared for European Urban Research Association (EURA) conference, 12-14 September, Glasgow, Scotland
6- Hosseini, Sayedadi; Bagherian, Khadijeh (2014), An Analysis of the Components of Quality of Life in Noshahr, Environmental Education, Season 7, No. 27, pp. 78-57. [In Persian]
7- Heidari, Taqi, (2009), Analysis of Resilience of Urban Textured Tanks (Case Study: Central Section of Zanjan City) Ph.D., Faculty of Humanities, Kharazmi University. [In Persian]
8- Jacobs, Jane; (1961), The Death and Life of American Cities, Translation by Hamid Reza Parsi and Arezoo Platani, Tehran University Press, Tehran
9- Khorasani, Mohammadamin, (2012); Explanation of Urban Life Rural Residencies with Quality of Life Approach Case Study of Varamin County; Ph.D. Department of Geography and Rural Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran. [In Persian]
10- Khorasani, Mohammad Amin, (2018), Comparative Analysis and Evaluation of the Viewpoint of Residents and Local Directors on the Resilience of Urban Villages in the City of Varamin, Geography and Development Magazine, No. 51. [In Persian]
11- khanpoor leila, rahimi mohammad; peivandi reza;  ( 2019 ) Analyze the role of Iranian criminal law in protection From the environment and the sustainable development of tourism destinations, Journal of New Attitudes in Human Geography,  pp 60-82. [In Persian]
12- lotfi, heidar, edalatkhah, fardad; mirzayi, minoo; shabboo vazirpoor ( 2009 ) , Urban management and its position in promoting the rights of citizens, Journal of New Attitudes in Human Geography, Vol.1, pp 102-120. [In Persian]
13- lotfi, heidar, nami , mohammadhasan, hasanpoor jafar; bahirayi hamid( 2011 ) , Urban management and its position in promoting the rights of citizens, Journal of New Attitudes in Human Geography, Vol.1, pp 121-140. [In Persian]
14- Mirabzadeh, Parastoo, (2008), Guidelines for the Assessment of Environmental Consequences of Development. Environmental Protection Agency of Malaysia. Tehran: EPA publications. [In Persian]
15- Mofidi Shemirani; Seyyed Majid Eftekhari Moghadam; Ali, (2009), Sustainable Urban Development, Its Viewpoints and Principles in Developing Countries, Geography and Development Magazine, p. 15. [In Persian]
16- Newton,P.(2012),Liveable and Sustainable?Socio-Tecchnical Challenges for Twenty-First-Cntury Cities, Journal of Urban Technology, Vol.19, pp 81-102
17- Okulicz, A (2012). City Life: Rankings (Livability) Versus Perceptions, Satisfaction, This Version: Saturday 17th Marc.
18- Pacione, M. (2015). The use of objective and subjective measures of quality of life in human geography. Progress in Human Geography, 6(4), 495e514.
19- Radcliffe, Michael, (1994) Sustainable Development, Translated by Hossein Tir, First Edition, Tehran, Ministry of Agriculture publication
20- Rabbani Khorasgani, Ali and Kianpour, Masoud, (2007), Proposed Model for Quality of Life Assessment (Case Study: Isfahan City), Journal of the Faculty of Literature and Humanities (Kharazmi University), Fifth Edition, volumes 58-59 (Social Sciences Journal, 4), Pages 108-67. [In Persian]
21- Rashidi Ebrahim Hesari, Asghar, Ali Movahed, Simin Tullayi, Mirniej Mousavi, (2016), Spatial Analysis of Tabriz Metropolitan Area with a Survival Approach, Journal of Geospatial Research, Vol. 16, No. 56, pp. 155. [In Persian]
22- Rezvani, Mohammad Reza; Mansourian, Hossein; (2008); Quality of Life Measurement: A Study of Concepts, Indicators, Models and Proposed Model for Rural Areas, Rural Development and Development, No. 3, pp. 26-1.  [In Persian]                    
23- Sasanpour, Farzaneh, (2017), Some Unfulfilled Lifebites, Scientific-Professional Journal of Science, No. 1, pp. 25-28. [In Persian]
24- Sasanpour, Farzaneh, Tullahi, Simin, Jafar Asadabadi, Hamza, (2015), Measurement and evaluation of urban viability in twenty-two regions of Tehran metropolitan area, Regional Planning Quarterly, No. 18, pp. 25-45. [In Persian]
25- Sasanpour, Farzaneh and Jafari Asadabadi, Hamza,( 2012), Principles and characteristics of the habitable city, the first national conference on geography, urbanization and sustainable development. [In Persian]
26- Sasanpour, Farzaneh, Tullahi, Simin, Ja'far Asadabadi, Hamzeh, (2013), Resilience of cities to sustainable urban development, Journal of the International Journal of Geographical Society of Iran, No. 42. [In Persian]
27- Schwei, Francois; (2005), Urbanization of Facts and Imaginations, Translation: Mohsen Habibi, Tehran University Press, Tehran.
28- Shahiwandi, Ahmad, Mahmoud Ghale Nooyi and Maryam Ali Poursafahani, (2014), Investigating the physical characteristics and its effect on the vitality and survivability of the old urban areas. Case study, Soblestan neighborhood of Isfahan, Iran. Res. & Architecture, 2006, No. 9, Pages 11-2. [In Persian]
29- Shamaeei, Ali; Sassanpour, Farzaneh et al., (2015), Analysis of the Burden of Urban Textile Biomass (Case Study: Worn Texture of Zanjan City), Journal of Human Geography, No. 4. [In Persian]
30- Song yang (2011), a livable city study in china: using structural Equation  models, thesis submitted in statistics, department of statistics Uppsala university.
31- Statistical Yearbook of Yazd Province, (2018), Yazd Province Planning Deputy. [In Persian]
32- Strong, W.A. and Hemphill, L.A (2006), Sustainable Development Policy Directory  - Blackwell Publishing Ltd.
33- Susanti, R., (2016). Smart Growth, Smart City and Density: In Search of The Appropriate Indicator for Residential Density in Indonesia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 227(November 2015),194 – 201.
34- Vanzerr M., Seskin, S. (2011), Recommendations Memo Livability and Quality of Life Indicators.
35- Wheeler, Stephen; (2008); Planning for Sustainability: Creating a Sustainable, Balanced and Ecological Society, Translated by Mahmoud Jame Pour and Shokoufa Ahmadi, Social Science Publishing, Tehran.
36- www.economistgroup. com
37- www.livablecities.org/ value-rankings-and-meaning-livability
38- www.qualityforlife.com