ارزیابی توان اکولوژیکی توسعه گردشگری با بهره گیری از مدل تلفیقی‌(AHP-TOPSIS) (نمونه موردی شهرستان سرعین)

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشیار گروه ژئومورفولوژی، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران

2 کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، ایران

چکیده

امروزه انسان‌ها به دنبال مکان‌هایی هستند که از کیفیت محیطی بالایی برخودار باشد. انسان‌ها محیط جذاب، تمیز، کم جمعیت و عاری از آلودگی را دوست دارند. افزایش آگاهی، ترویج عدالت و توسعه، پیشرفت کیفی زندگی، کیفیت بالای تجربه برای بازدیدکنندگان، نگهداری کردن با کیفیت از محیط، همه این موارد از اهداف گردشگری پایدار می باشند. بر این اساس در مطالعه حاضر که با هدف تعیین مناسبترین مکان های تفرج گسترده و متمرکز در دهستان‌های شهرستان سرعین با بکارگیری مدل تلفیقی تصمیم‌گیری چند معیاره و مدل اکولوژیکی ارزیابی توسعه توریسم استفاده شد. مهمترین شاخص‌هایی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، عبارتند از: تراکم پوشش گیاهی، توپوگرافی، میزان تابش خورشید، بارش، سنگ بستر، شبکه ارتباطی و نوع خاک. با تلفیق نقشه های مناطق مستعد مبادرت به تهیۀ نقشۀ نهایی توسعۀ تفرج گسترده و متمرکز اکوتوریسم گردید. نهایتاً لایه های تفرجگاهی از طریق برخورد مکانی با لایۀ جاذبه های طبیعی و دهستانها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که مساحتی حدود 26807 هکتار در پهنه مناسب گردشگری گسترده و متمرکز و 2059 هکتار ناماسب برای پهنه های گردشگری می باشند. همچنین دهستان های سبلان و آب گرم برای گردشگری بسیار مناسب و پهنه آلوارس برای فعالیت های گردشگری نیازمند ایجاد امکانات و توسعه گردشگری در این دهستان می باشند.

کلیدواژه‌ها


-        References
1-      Ahmadi Sani, Nasser, Sasan Babaei Kafkaki and Assadollah Mataji, 2011, A Study of the Possibility of Ecotourism Activities from the Ecological Perspective in the Forests of North Zagros Using Multi-Criteria Decisions, Geographic Information System and Remote Sensing, “Land Management 3, No. 3 4, 64-45. (In Persian(
2-      Asadi Mehdi, Javadi Mehdi (1397); The need to create an urban tourism brand for the metropolis of Urmia, Civil, Architecture and Urban Planning Conference of the Islamic World (in Persian)
3-      Ebrahimi, Ismail (2016), Explaining the position of reverse migration in the reconstruction of villages in the north of Ardabil province. Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Human Geography, 8 (4), 173-192. (In Persian(
4-      Eskandari, Saeedeh, Jafar Oladi, and Ali Yakhkashi, 2011, Evaluation of the effect of non-ecological factors in evaluating the recreational capacity of Sorkheh Hesar Forest Park using GIS, Land Management, Volume 3, Number 5, 92-71. (In Persian(
5-      Floating, Bamshad, Seyed Mohsen Hosseini, and Neda Orak, 2012, Application of Hierarchical Analysis Process (AHP) in Assessing Land Capacity for Urban Development in the Environment of Geographic Information System (GIS), Quarterly Journal of Geographical Research, Volume 27, Number 2, 148 -129. (In Persian(
6-      General Census of Population and Housing, 2016, Ardabil Province: Statistics Center of Iran.
7-      Habibi, Kiomers, Jakeda Takyehkhah, and Mohammad Azad Ahmadi, 2012, Ecotourism Capacity Assessment and Sustainable Tourism Development Planning Case Study: Abidar Forest Park, Urban Studies, No. 3, 23-13. (In Persian(
8-      Hejazi, Mirasdollah, Farmani Mansour, Setareh, 2017. Evaluation of the geotourism capability of the geomorphoses of Varkaneh village by Perivira method. Geography and Planning, 21 (95): 21-41 (in Persian(
9-      Jalilvand, Hamid, Omid Karami, Anahita Shah Nazari, and Morteza Shabani, 2012, Recreational Evaluation Using Hierarchical Analysis Process (AHP) and Geographic Information System (GIS) Case: Shahid Zare Forest Park, Mazandaran, Geography and Development, No. 29, 118-107. (In Persian(
10-  Javadi Mehdi (1398), Capacity Building of Geotourism Potentials of Kental National Park for the Development of Sustainable Tourism Using the Kumansko Method, M.Sc. Thesis, University of Tabriz (in Persian(
11-  Javadi Mehdi, Asadi Mehdi (1397); A Study of Sustainable Tourism Development in Urmia Metropolitan with Emphasis on Creative Urban Management, Civil Conference, Civil Engineering, Architecture and Urban Planning. (In Persian(
12-  Kiani Salmi, Sedigheh, Mousavi, Seyed Hojjat, Yeganeh Dastgerdi, Parisa, 2017, Spatial planning and feasibility study of areas prone to nature tourism with a view to landscaping (Case study: Chaharmahal and Bakhtiari province). Geographical Information, Volume 26, Number 102, pp. 217-228 (in Persian(
13-  Makhdoom Majid, Darvish Ali Asghar Sefat, Jafarzadeh Horfar, Makhdoom Abdolreza, 2001, Environmental Evaluation and Planning with Geographic Information Systems (GIS, 1 Volume, Tehran: University of Tehran. (In Persian(
14-  Makhdoom, Majid, 2006, The Basics of Land Management, Tehran University Press, Seventh Edition, Tehran.
15-  Masoumi, Mohammad Taghi 2, Asnaishri, Mohammad (2012), An Analysis of the Process of Changes in Inequalities in Districts and Levels of Development Using Planning Techniques and Determining the Levels of Development of Urban Development in Ardabil Province (2006-2006), Scientific and Research Quarterly Quarterly (3), 87-106. (In Persian(
16-  Mousavi Seyed Hojjat, Abbasian, Asieh, Zourmand, Prinaz, 2017, Applied Research in Geographical Sciences, Volume 17, Number 46, 119-138. (In Persian(
17-  Naseri Manesh, Ali, Rahmani, Bijan, Allah Manshizadeh, Rahmata (2017), Assessing the Role of Agricultural and Economic Factors in Rural Entrepreneurship Development (Case Study: Villages of Ardabil County), Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Human Geography, 9 (3) ), 181-196. (In Persian(
18-  Parham, Sanaz, Ismail Salehi, and Manizheh Maghsoudi, 2011, Evaluation of Ecotourism Development Capacity in Isfahan Province: Ashkavand Village and Surrounding Areas, Environment and Development, Volume 2, Number 4, 16-7 (in Persian(
19-  Raufi, Mahboubeh, Ebrahimi, Ismail (2017), Development of ecotourism, a solution to prevent the destruction of villages; a case study of Golestan village of Ardabil. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 9 (2), 205-222. (In Persian(
20-  Roshan, Gholamreza, Khajeh Shahkoei, Alireza, Najafi, Mohammad Saeed (2012), Perspective of Energy Estimation Used for Heating and Cooling Human Residences in the Future Climate (Case Study: Northwestern Provinces), Scientific and Research Quarterly New Attitudes In Human Geography, 5 (1), 63-78. (In Persian(
21-  Taghi Pourjari, Ali, 2009, Employment Development Assessment with Emphasis on the Establishment of Transformation Industries (Case Study: Xenira Village, Lordegan County), Master's Thesis, Sistan and Baluchestan University, Zahedan. (In Persian(
22-  Taqvaee, Massoud, Zahra Pirmardian, and Azam Safarabadi, 2012, Feasibility Study of Ecotourism Development in Saman Chaharmahal and Bakhtiari District, “Geographical Space (Islamic Azad University, Ahar Branch), Volume 12, Number 40, 169-150. (In Persian(
23-  Zarabi, Asghar, Saeed Movahedi, and Hamidreza Rakhshani Nasab, 2010, Application of Cluster Analysis Model in Spatial Analysis of Ecotourism (Case Study: Sistan Ecotourism), Environmental Sciences, Volume 7, Number 4, 220-203 (in Persian(
24-  Zehtabi, Jaleh and Abediti, Musa 1392, The role of tourism in the change of use of Sarein city using GIS, M.Sc. Thesis, Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, Guilan University (in Persian(
1-      Asadi Mehdi, Javadi Mahdi MA & MS Students of Tourism Planning Department of Geography -Tabriz University – Iran. (2017) Evaluating Inbound spiritual and Cultural tourism market Segmentation (Case Study Orumiyeh city). 9th World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality & Leisure Conference Sesssion Chairs.
2-      Dhami, I., Deng, J., Burns, R. C., & Pierskalla, C. (2014). Identifying and mapping forest-based ecotourism areas in West Virginia–Incorporating visitors' preferences. Tourism Management, 42, 165-176.
3-      Dorofeeva, A. A., et al. (2020). Ecotourism as a factor of the development of off-season tourism in southern Russia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, IOP Publishing.
4-      Dzhandzhugazova, E. A., et al. (2019). "Problems of Development of Ecological Tourism on the Territory of National Parks of Russia." Ekoloji 28(107): 4913-4917.
5-      Eshun, G. and T. Tichaawa (2019). RECONSIDERING PARTICIPATION FOR LOCAL COMMUNITY WELL-BEING IN ECOTOURISM IN GHANA. GeoJournal of Tourism and Geosites, 27 (4), 1184–1200.
6-      Fangyong, HE., 2015. Evaluation of the ecotourism development potential for provinces in western China. Journal of Arid Land Resources and Environment, 04: 592-599.
7-      Hejazi Asadollah, Javadi Mahdi. (2018) Evaluation of Geotouristic Potentials of Hunting (No Hunting Region) Prohibited Region of Mishodaghi in Order to Sustainable Development of Tourism by Comanescu Method. 6th Interdisciplinary Tourism Research Conference.
8-      Hong, B. and M.-Y. Ma (2019). "Exploration of the Charm Factors of Ecological Tourism." Ekoloji Dergisi(107).
9-      Javadi Mahdi, Jalili Sevda, Hasanpouri Gazani Pouya, Ahmadi Parisa, (2018). Evaluation of Geotouristic Potential of Tabriz’ Eynali for Sustainable Tourism
10-  Laurance, W, M Alonso, P Campbell. 2005. Challenges for forest conservation in Gabon، Central Africa. Futures, No. 38, 454-47..
11-  Martyshenko, N. (2013). "Ecological tourism–The most important direction of international tourism development in the Primorsky Area." Bulletin of Udmurt University, Series 2(4): 59-65.
12-  Nikolaeva, J. V., et al. (2018). "Ecological tourism in the state image policy structure. Experience and problems of modern Russia." Current Issues in Tourism 21(5): 547-566.
13-  Roknoddin .A.R, pour taheri .M. 2012. The role typical tourism regions in the nomad area development. Cause study: complex of recreation tourist sport Gangnameh telecubin in Hamadan province. Tourism & development. Winter، Vol. 1، No، 1 .PP. 59-75.
14-  Sugiarto, A. (2019). "Ecotourism Development Potential in Sirah Pulau Padang Sub-district Reviewed from the Society Plantation Sector."
15-  Ummiroh, I. R. and R. Hardiyani (2013). "Agro-ecotourism management through cooperative based coffee plantation commodity to increase welfare of coffee farmer,„." Journal of Economics, Business and Management 1(4): 347-349.