مکان یابی شهرهای جدید با رویکرد اکولوژیک (نمونه موردی: شهرستان ارومیه)

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملکان، دانشگاه آزاد اسلامی، ملکان، ایران(نویسنده مسئول).

چکیده

شهرهای جدید، سکونتگاه‌های نوپا و فاقد هسته اولیه قبلی است که بر اساس برنامه ساختاری از پیش فکر شده ایجاد شده‌اند. احداث شهرهای جدید حرکتی جدید نیست و سابقه تاریخی طولانی را چه در شرق و چه در غرب پشت سر دارد. اولین تجربه شهرهای جدید در همسایگی ایران یعنی بین‌النهرین صورت گرفته است. اهداف طراحی و احداث شهرهای جدید ارائـه مسکن، پالایش و سـاماندهی فضـایی مـادر شـهرهای ناحیه‌ای، جذب سرریزهای جمعیتی، کنترل رشد مادر شهرها، انتقـال مراکـز سیاسـی- اداری، عـدم تخریـب زمین‌های کشاورزی، توسعۀ نواحی عقب‌مانده، اسـکان کارگران بخـش صـنعت، تمرکز زدایـی، توزیـع فضـایی صنعت و جمعیت و... است. شهر ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی و بزرگ‌ترین شهر استان دهمین شهر پرجمعیت کشور و دومین شهر شمال غرب کشور است جمعیت بالا و به ‌تبع آن مهاجر پذیر بودن شهر در کنار موقعیت استراتژیک و مرزی این شهر و نواحی اطراف لزوم یک بررسی جامع و دقیق در حوزه جمعیت‌شناسی و اسکان بهینه جمعیت در این شهر را اثبات می‌کند. مهم‌ترین هدف این تحقیق مکان‌یابی شهر جدید در پیرامون مادر شهر ارومیه با در نظر گرفتن مسائل اکولوژیکی و توسعه پایدار است. روش تحقیق بر اساس هدف جز تحقیقات کاربردی و از نظر روش جز تحقیقات توصیفی- تحلیلی است. مهمترین ابزار بکار رفته نرم افزار های سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل تحلیل سلسله مراتبی بوده و مبنای تئوریکی مکان یابی استفاده از روش مک هارگ جهت شناسایی معیارهای موثر در تحقیق است.

کلیدواژه‌ها


-        References
Gordon. A, Simondson, D, White, M, Bekessy, S (2009). "Integrating conservation planning and land use planning in urban landscapes", Landscape and urban planning, p: 183–194.
Abdi, a (2003) Grazing Analysis of New Cities, MSc Thesis, Islamic Azad University, Tehran.
Ajza, s. m. (2002). A staged development model for new towns: A british experience, geographical research, 17(2), 95-115.
Ebrahimzadeh, I, Gharakhlou, M, Shahriari, M. (2009). New town of pardis and its role in decentralization of Tehran metropolis, Geography and development, 7 (13), 27-46.
Farr, D. (2011). Sustainable urbanism: Urban design with nature. John Wiley & Sons.
Lotfi, Sedigheh and Solaimani, K. 2009. An Assessment of Urban Quality of Life
Makhdoom, M, (2001), Environmental evaluation by planning with GIS, Tehran university press.
Mashhadizadeh, m (2008). An analysis of urban planning characteristics in Iran, Tehran, University of Science and Technology press.
McHarg, I. L., & Mumford, L. (1969). Design with nature. New York: American Museum of Natural History.
Mirian, S, (2004) Designing Rules for New Cities, New Cities, New Culture in Settlement, Proceedings of the International Conference on Urban Development and New Cities, Tehran, New Cities Civil Society Publication, 232 - 224.
Moab Consulting Engineers (2007), New Pars City Location Design (Identification and Analysis of Study Area) ", New Cities Civil Company.
Monavari, S, Tabibian, S (2006). Determining environmental factors in locating new cities in Iran. Journal of Environmental Science and Technology, 8 (3), 1-10.
Motagi, A, Gorbani, A, Soltanmohammadi, Z (2019) Exploring the Role of Local Governments in Sustainable Urban Development (Case Study; Iranian Cities), New Attitudes in Human Geography, 11 (4), 349-325.
Mozayeni, M (1994) Issues on cities and city planning, Tehran University Press.
Narimani, M, (2004) Formation Process and Factors Affecting New Cities of Iran, New Cities, New Culture in Urbanization, Proceedings of the International Conference on Urban Development and New Cities, Tehran, New Cities Civil Society Publication, 248 - 240.
Nazmfar, H, Mousavi, M, Aftab, A, Eshghi, A (2016) Evaluation of Urmia City Ecological Capacity for Urban Development Using ANP and GIS, Geography and Urban-Regional Planning, No. 21.47-62.
Nourinejad, A (2006), Evaluation of New Cities in Iran with a Focus on the Post-Revolutionary Cities. Experiences of Creating New Cities in Iran and world ", Volume I. New Cities Civil Society press.
Oktay. Derya, Ahmet Rustemli, 2010, Measuring the Quality of Urban Life and Neighborhood Satisfaction: Findings from Gazimagusa, Famagusta, Area Study- International Journal of Social Science and Humanity Studies, 2:2.
Onut, S., Efendigil, T., Soner Kara, S (2009), "A combined fuzzy MCDM approach for selecting shopping center site: An example from Istanbul", Turkey, Expert Systems with Applications, p: 1973–1980.
Piran, Parviz, (2006) New Cities, Historical and Uncultured: The Problem of Identification, New Cities Identity Proceedings, New Cities Civil Society Publications, 117-112.
Population and Housing Census Results, 2016, Statistical Center of Iran.
Rafieyan, M, Moloodi, J, Pour, t. m. (2011). Assessment of the urban environmental quality in new towns (case study: hashtgerd new town), Spatial planning (modares human sciences) , 15(3), 19-38.
Rezaei, Rahim, Salahi Esfahani, Giti (2006), Pardis City in the View of Resident Citizens ", Volume I, New Cities Civil Society press.
Sarvar, R, mousavi, M, Bagheri kashkooli, A (2014) Analysis of relationship between social capital and Sense of ethnic Integration in Urmia City (Case Study: ethnic Turk and Kurd), New Attitudes in Human Geography, 7(1), 69-86.
Shulz-Norberg, Ch (2002) the concept of dwelling: on the way to figurative architecture, (translated by: yar Ahmadi, a), Tehran: nasre agah press.
Zhao,pengjun,lu,bin,de roo,gert(2011),impact of the jobs-housing balance on urban commuting in Beijing in the transformation era, journal of transport geography
Ziari, Keramatollah (2005): New towns planning, seventh Print, Samt press, Tehran.
Zolfi, A (2011) Feasibility Study of Impacts of Sustainable Urban Development Principles on Optimal Development of Urban Areas Using Multivariate Evaluation Methods and GIS, MSc Thesis,Zanjan university.
Arzaghi, Amirreza, Aminpour, Ahmad, Toghyani, Shirin (2019), Explaining the effect of the architecture of vertical accesses of residential complexes on the sustainable lifestyle of residents. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 187-211.
Rahimi, Mohammad, Sanei, Mansour, Esmaeilzadeh, Abdol Salam (2019), Evaluation of Spatial Justice in Distribution and Sustainable Development of Urban Green Space Using Entropy Model and Distribution Ratio (Case Study: 10 Areas of Shiraz), Scientific and Research Quarterly of Attitudes New in Human Geography, 12 (1), 277-292.
Rahimi, Hooman, Behzadfar, Mostafa, Ziari, Keramatollah (2019), Review and analysis of urban structure with emphasis on sustainable development using AHP method. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 683-704.
Akbarzadeh, Peyman, Kaboli, Seyed Hassan, Rajabi, Mohammad Reza (2009), The Role of Empowering Local Communities in Sustainable Management of Natural Resources (Case Study: Ramaneh District of Aradan County), Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1) , 573-594.
Hosseini, Seyed Morteza, Manshizadeh, Rahmatollah, Razavian, Mohammad Taghi, Morid Sadat, Pegah (2019), Investigation of Barriers to Sustainable Economic Development of Rural Settlements with Entrepreneurship Approach New in Human Geography, 12 (1), 41-62.
Conservation, Javad, Shams, Majid (2019), Evaluation of ecological potential of Hamedan city for sustainable urban development using spatial information system. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 552-571.
Rahai, Hassan, Istalaji, Alireza, Ranjbar, Mohsen, Shariat Panahi, Majid Vali (2019), The Role of Desert Tourism in Rural Development (Case Study of Garmsar County), Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 1 -26.
Hassanpour, Mohsen, Mousavi Bojnourdi, Seyed Mohammad, Ibn Torab, Maryam (2019), the application of the harmless rule in protecting the environment and architecture in order to provide a model for Islamic and Iranian urban planning. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 251-276.
Ghaderi, Ismail, Arabi, Seyed Sepehr (2019), The Effects of Tourism on the Sustainability of Intercity Cities (Case Study: Zirab City), Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 11 (4), 260-239.
Manjamzadeh, Seyed Amir Hossein, Ziari, Keramatollah, Majedi, Hamidreza (2017), A Study of Environmental Indicators of Sustainable Development and Its Level of Climate in Iran's Metropolises. Scientific and Research Quarterly of New Attitudes in Human Geography, 10 (1), 275-298.
Sarvar, Rahim, Mousavi, Mir Najaf, Bagheri Kashkoli, Ali (2014), Analysis of the Relationship between Social Capital and Feeling of Ethnic Convergence in Urmia (Case Study: Kurdish and Turkish People), Scientific and Research Quarterly New Attitudes in Human Geography, 7 (1) , 55-68.
Roshan, Gholamreza, Khajeh Shahkoei, Alireza, Najafi, Mohammad Saeed (2012), Perspective of Energy Estimation Used for Heating and Cooling Human Residences in the Future Climate (Case Study: Northwestern Provinces), Scientific and Research Quarterly New Attitudes In Human Geography, 5 (1), 63-78.
-        Internet resources
https://www.sciencedirect.com
https://www.researchgate.net