آینده نگاری تحولات اسکان غیررسمی در پهنه ی جنوبی حریم کلانشهر تهران

نوع مقاله: ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد تمام جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران )نویسنده مسئول)

3 استاد تمام گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد یادگار امام (ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مهاجرت و به تبع آن اسکان غیررسمی نیز امری اجتناب ناپذیر و بخشی از مراحل توسعه یک شهر پویاست و تنها می توان به دنبال راه حل هایی جهت کم کردن آثار منفی و مخرب آن بر ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرهای درگیر آن بود. درایران هم از حدود پنجاه سال اخیر، اسکان غیر رسمی همواره یکی از چالش‌های اصلی در مسیر رشد و توسعه پایدار آن بوده است، باتوجه به اینکه اسکان غیر رسمی خود معلول گسترش شکاف طبقاتی، رشد بی‌رویه شهرنشینی و مهاجرت روستائیان به شهرهای بزرگ است از جهات متعددی موجب شیوع بزهکاری، انحرافات اجتماعی و عوارض ناشی از آن ‌می‌شود در این راستا می‌توان با استفاده از رویکرد تحلیل ساختاری در آینده پژوهی مدیریت شهری گامهایی را جهت توسعه و ارتقاء کیفیت زندگی دراین مناطق برداشت.
این پژوهش، ابتدا در یک تحلیل نظری با مطالعه منابع کتابخانه‌ای داخلی و خارجی، تمام عوامل مؤثر در ایجاد و رشد اسکان غیر رسمی در پهنه جنوبی حریم کلانشهر تهران، بررسی قرار گرفت و پس از تهیه لیستی از این عوامل، در جلسات مصاحبه با صاحب نظران، یافته‌های پژوهش تکمیل شده و ‏مبتنی بر آنها پرسشنامه تدوین شده و فرآیند نظرسنجی آغاز می‌شود. در نهایت به کمک نرم افزار(MicMac) و با روش تحلیل اثرات متقابل، داده ‌ها تحلیل شدند.
براساس یافته‌های پژوهش، کاربری های ناسازگار و تجدیدنظر در قوانین و مقررات توسعه شهری، مهم ترین علت پیشران و رشد اقتصاد ملی، بیکاری، مدیریت یکپارچه شهری و..، علل سیاستی در اسکان غیر رسمی در پهنه جنوبی کلانشهر تهران بوده اند.

کلیدواژه‌ها


Refrences:

 1. Abedin Darkosh . S, (2015), An Introduction to the Urban Economy. no 12. Universality publication. 234 p. [In Persian]
 2. Abot, J, (2000), An analysis of informal settlement upgrading and critique of existing methodlogical approaches. Habitat International,No. 27,pp: 303-315.
 3. Ashnaee,T, (2016), The Impacts of Urban Settlement Developments on Transforming Arable Land and Its Excellence in Approved Planning and And Zone Management,        Tehran(2006) , Journal of New Attitudes in Human Geography, No.2, pp: 171-185. [In Persian]
 4. Athari , K,(2003), Assessing Sstructural and institutional causes of marginalization in Iran,  Journal of social welfare university of welfare sciences, No.18 ,pp:83-99. [In Persian]     
 5. Babageybi Azghandi, A, ( 2010), Futures research: A new approach to designing crime prevention programs, Journal of Politics of Tehran University,No.42,pp:105-128. . [In Persian]   
 6. Barry, Michael & Rüther, H, (2005), Data collection techniques for informal settlement upgrades in Cape Town, South Africa. URISA Journal. No.17,pp: 43-52.
 7. Gevaert, C.M, Persello, C., Sliuzas,R., Vosselman, G, (2017), Informal settlement classification using point-cloud and image-based features from UAV data. ISPRS Journal of Photogrametry and Remote Sensing125; p.p:225-236.
 8. Gilbert, A, (1994), The Latin America city, Latin America Bureau, London,Informal settlement.Vol 8.No.10.pp:77-105.
 9. Haji Yosefi, A, (2002), Urban marginalization and its process (before the islamic revolution), Journal of Haft shahr, No.33,pp:214-239 . [In Persian]
 10. Haji yousefi , A, (2002), Urban marginalization and its process (before the islamic revolution), Journal of Haft shahr, No.33,pp:214-239 . [In Persian]
 11. Heydariyan, Sh, Rahimi,M, Fatholahi,S,Ghafori, S,(2017), Analysis of resilience indicators of informal settlements against earthquakes with a social approach (Case study: Farrokhzad neighborhood of Tehran), Journal of New Attitudes in Human Geography, No.10 ,pp:245-260. [In Persian]
 12. Hosein Ebadi, S, Rustaei, Sh, Ghorvi Yapetg, M, (2014), Assessment of quality of life in informal settlements (case study: East Kal area of Sabzevar Eidgah): Journal of New Attitudes in Human Geography,  No 6 , pp200-216. [In Persian]
 13. Kalhorniya, B, (2003), Proceedings of marginalization and informal settlement , Journal of social welfare university of welfare sciences, No. 39,pp:117-131. . [In Persian]
 14. Keshavarz Tork , E, ( 2016), Future planning in urban planning and management,  journal ofTehran City Center for Studies and Planning, Report No.2 ,pp:181-197. . [In Persian]
 15. Kovacic, Zora and Giampietro, Mario, (2017), Between theory and quantification: An integrated analysis of metabolic patterns of informal urban settlements. Energy Policy. VOL10.
 16. Kuffer, M., Pfeffer, K., & Sliuzas, R, (2016), Slums from space - 15 years of slum mapping using remote sensing. Remote Sensing, Vol 8, No 6.
 17. Lahmian, R, (2017), Spatial planning of marginalized areas and the formation of informal settlement (Case study: Sari), Journal of New Attitudes in Human Geography, No.9 ,pp:125-138. [In Persian]
 18. Mafi , E ,Nghdi,  A, (2013), Predicting land use and population growth of Farouj city to horizon 1400. First National Conference on Geography,Tehran , 22khordad.pp:16- 37. [In Persian]
 19. Mazandarani Zahedi, M, (1987), The Dynamics of Migration in the Contemporary World , Journal of Political and Economic Information, No.13,pp: 52-75. [In Persian]
 20. Moghimi, A, (2016), Knowledge of future research in theoretical approaches to urban planning, architecture and the construction industry, Journal of Urban Management Science and Research, No.39,pp:111-132. . [In Persian]
 21. Mohammadi,M.A ,Shams,M,(2017), An Analysis of Spatial-Physical Inequalities and Its Impact on Residents' Satisfaction (Case Study: Informal Settlements of Hamadan (Valiasr Alley), Journal of New Attitudes in Human Geography, No.10 ,pp:109-124. [In Persian]
 22. Naeimi , k and pour mohammdi, m.r (2016) , Identifying the key factors influencing the future status of urban slums regarding future study approach: the case study of Sanandaj, Journal of Urban Management,No. 52,pp:125-151. [In Persian]
 23. Naeimi , K, (2015), Predictability of Urban Housing Planning and Development with Emphasis on Informal Housing Case Study: Informal Housing in Sanandaj . MA in  Urban planing , Tabriz.274pages. . [In Persian]   
 24. Naserrodi , M ,Valinajad,P, (2015), Marginalization, foresight, and solutions,  Case Study: City of Khawaf, International Conference on Architecture, Urban development, civil, art and environment; future horizons, looking back, Mashad , 15 Dey.pp:35-58. [In Persian]  
 25. Rabani, T, (2012), Application of forward-thinking approach and strategic thinking in urban development planning. Case study: Baneh City . MA. Urbon management, Tehran  university.234p. . [In Persian]
 26. Rabani, T, (2013), Futures Studies A New Approach to Planning, with Emphasis on Urban Planning. First national conference on Urban Development and Architecture in Time , Tehran, 7Bahman, pp:20-42. [In Persian]  
 27. Rasouli, m.,  Zabihi, H and Nori s. A ,(2019), Dimensions and common indicators in promoting the quality of informal settlements and sustainable urban regeneration in Iran, quarterly of geography(regional planning), Vol 9, No 2, pp 767-792.
 28. Sarvar, R, (2009), Reverse migration  , Journal of Geography, No.45,pp: 21-38. [In Persian]
 29. Sarvar, R, (2013), Foresight the process of developments and strategies for managing the growth of informal settlements in the capital, Journal of disciplinary geography, No.3,pp: 1-18. [In Persian]
 30. Sheybani Moghadam, F, Sarvar, R, Asadiyan, F,(2019), Assessing the success rate of plans for organizing and empowering informal settlements in Zahedan, Journal of New Attitudes in Human Geography, No.11 ,pp:203-216. [In Persian]
 31. Shortez, P, (2009), The art of foresight, planning for the future in a world of uncertainty,Translated by Alizadeh,A. Publication of the Future Center, Defense Science and Technology Research. Vol, 1.
 32. TavakoliniA ,J, (2012), An Introduction to Urban Governance: The Necessity and Implications and Challenges for Its Implementation in Iran , Journal of New Attitudes in Human Geography, No.1,pp: 135-152. [In Persian]
 33. Un- habitat, (2003), The Challenge of Slums;Global Report on Human Setllement 30- Roberts, P., Sykes, H. (2000).
 34. UN-Habitat, (2010), the challenge of  slums: local report of human settlements , London, earth scam publication, No .5,pp:11-14.
 35. World Bank, (2003), Cities without Slums: Moving Slums: Moving Slum Upgrading to Scale”,http://www.worldbank.org/urban/upgrading/docs/slums.pdf.