بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی، واحد امام خمینی ( ره )شهر ری،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

2 استادیارو عضو هیات علمی برنامه ریزیی روستایی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد و عضو هیأت علمی برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

شناسایی چالش‌های عمده توسعه روستایی، پیش شرطی برای تدوین سیاست‌ها و ارائه الگویی انعطاف پذیر برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی است. هدف پژوهش حاضر بررسی و تبیین وضعیت روستاهای شهرستان اسلامشهر از نظر چالش‌های توسعه روستایی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را دو گروه روستاییان و کارشناسان تشکیل می‌دهند. در گروه اول 24 روستای شهرستان اسلامشهر که براساس سرشماری سال 1395 برابر با 36346 نفر معادل 11051 خانوار بوده است با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت تصادفی سهمیه بندی انتخاب شده است. در گروه کارشناسان نیز 20 نفر به صورت تخمین شخصی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده‌اند. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس و آزمون تی تک نمونه‌ای استفاده و در نهایت برای رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه از نظر چالش‌های توسعه روستایی از تکنیک تاپسیس فازی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های اقتصادی، کالبدی, فیزیکی و مدیریتی بیشترین چالش‌های روستاهای مورد مطالعه هستند و عدم اشتغال و عوامل جمعیتی از مهمترین چالش‌های موجود در این روستاها است. همچنین نتایج تاپسیس فازی نشان داد که روستای سیمون با مقدار تاپسیس 912/0 در رتبه اول و روستای گلدسته و شاطره با مقدار تاپسیس 000/0، در رتبه آخر قرار گرفته‌اند. به عبارتی دیگر بیشترین چالش‌های توسعه روستایی در روستای سیمون و کم‌ترین چالش در روستای گلدسته قرار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


Sources
Ahmadi, A. (2016). The Impact of Rural Development Policies and Programs on the Quality of Life of Rural Households, Urmia city, Master thesis, Zanjan university, School of Agriculture, Promotion group, Communication and Rural Development, Rural Development field, Zanjan. (in persian)
Daniali, T. (2018). Challenges of Sustainable Development Using ICT Case Study of Villages of Saveh City, Geography Magazine, New periodicity, Year 16, Number 58, Pages 201-213. (in persian)
Eziyi, I. & Krothapalli, A. (2014). Sustainable Rural Development: Solar/Biomass Hybrid Renewable Energy System, Energy Procedia, Vol 57, pp1492 – 1501, doi: 10.1016/j.egypro.2014.10.141.
Fallahtabar, N. (2017). Challenges of Rural Development Plans from a Sustainable Development Perspective Using the Swat Model, Journal of Geography (Regional Planning), Year 7, Number 3, Pages 187-202. (in persian)
Farahmand, J. (2015). Analysis of skeletal -Physical Development Challenges in Mountainous Villages Case Study of Kamyaran City, Master thesis, Zabul University, Faculty of Literature, geography group, Rural Planning Field, Zabul. (in persian)
Farzin, B. (2015). Comparative Comparison of Municipal and Rural Performance in Physical Development of Villages Located in Urban Areas Case Study of Hossein Abad and Aliabad City of Islamhahr, Master thesis, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Faculty of Literature and Humanities, geography group, Department of Rural Planning, Tehran. (in persian)
Ghobadi, S. (2013). Analysis of Rural Management Challenges in the Rural Development Case Study of Suburbs of Sanandaj, Master thesis, kharazmi University, Faculty of Geography, Department of Human Geography, Department of Rural Planning, Tehran. (in persian)
Guimaras, M. H., Sousa, C., Dentinho, T., Boski, T. (2013). Economic base model for the Guadiana estuary, Portugal an application for Integrated Coastal Zone Management. Journal of Marine Policy, Vol.43, pp. 63–70.
Haji, L., Chizari, M., and Choobchian, S. (2016). Structural Analysis of Factors Affecting Sustainable Development of Agricultural Production Cooperatives in Rural Areas of Naghadeh, Journal of Rural Research, Volume 7, Number 1, Pages 195-216. (in persian)
Hosseini ؛ Morteza ؛ Manshizadeh Rahmatollah ؛ Razavian Mohammad Taghi and Morid Sadat ؛ Pegah ؛ (2020) ؛ Investigating Barriers to Sustainable Economic Development of Rural Settlements Barakkarehini Case Study of Kiarastan Chaharmahal & Khakhtari City Journal No. 22 Pp. 21-22
Jahanabadi, E. (2016). Sustainable Rural Development with Emphasis on Agriculture in Yazd Province Case Study of Eshkzar City, Master thesis, Islamic Azad University, Yazd branch, School of Agriculture, Department of Agricultural Management, Yazd. (in persian)
Jamini, D., Zolfaghari, A., Nasrabadi, Z.,  and Ghobadi, S. (2016). Environmental Challenges and their Impacts on Badrabad Village Residents Using Basic Theory Method, Journal of Geography and Sustainability, Number 19, Pages 71-87. (in persian)
Kamranifar, H., Ghasemi, M.,  and Hayati, S. (2016): An Analysis of the Challenges of Cultural Tourism Development in Rural Areas A Case Study of Binalood County, Journal of Rural Research and Planning, Year 5, Number 2(14), Pages 111-130. (in persian)
Keenleyside, C.and Tucker, G.M. (2010): Farmland abandonment in the EU: an assessment of trends and prospects. Report Prepared for WWF. Institute for European Environmental Policy, London.
Kiani, F. (2014): Investigating Development Challenges in Rural-Coastal Area of Rasht City, Master thesis, Zabol University, Faculty of Literature and Humanities, geography group, Rural Planning Department, Zabul. (in persian)
Kim, T. (2009):. Crisis Communication: Challenges Faced by Remote Communities in North Eastern Ontario, Strategic Communications Management, Vol. 6, Pp.83 – 10.
Maleki, S. and Shekhi, H. (2010): Analysis and classification of indicators and determine development priorities in the country's provinces using factor and cluster analysis. Geography and Planning. No. 29. PP. 61 - 85.
Mousavi, S, N. (2015): Effective Factors on Women Role in Sustainable Development (Case Study: Marvdasht Rural Areas in Iran), International Journal of Agricultural Management and Development (IJAMAD), Vol.5., No.3. pp153-157, DOI: 10.5455/ijamd.164895.
 Motalebi, , H. 2014): Monitoring the Spatial Developments of Islamshahr User in the City of Tehran, PhD Thesis, Payame Noor University, Faculty of Social Sciences, Department of Geography, Urban Planning, Tehran.
Naomi, W. (2011): Coping Capacitis and Rural Livelihoods: Challenges to Community Risk Management in Southern Sri Lanka Binghamton University, Department of Geography, P.O. BOX 6000, Binghamton, NY 13902 – 6000, USA.
Pašakarnis, G. and Maliene, V. (2010): Towards sustainable rural development in Central and Eastern Europe: Applying land consolidation, Land Use Policy, Vol. 27, No. 2, pp. 545-549.
Reissi, Mahtab, (2017), Capacity Analysis Challenges of Sivan Rural Areas for Sustainable Tourism Development, Master thesis, Western Ilam Higher Education Institute, geography group, Department of Regional Tourism Planning, Ilam. (in persian)
Saniheidary, A. (2017): The Role of Micro Credit on Rural Sustainability Indicators Case Study of Torbat Jam Villages, Master thesis, Mashhad University, School of Agriculture, Department of Agricultural Economics, Agricultural Economics, Mashhad. (in persian)
Shayan, M., Namdar, M., Bazvand, S.,  and Rezaei, E. (2018): Spatial Analysis of Degree of Development of Rural Settlements Case Study of Zarrin Dasht Townships, Journal of Planning Studies of Human Settlements, periodicity 13, Number 4, Pages 1057-1073. (in persian)
Shoghi, M. (2012): A Comparative Study of Factors Affecting the Instability of Kaki Villages in Dashti Township, Master thesis, Geography and Rural Planning, Faculty of Literature, Zabul University, Zabul. (in persian)
Siegfried, B., and Budjurova, E. (2011):. issues and challenges in rural development: compend of development in developing countries. Margraf Publishers Gmbh.
Tavakolinia, J., Paknahad, M., Reissi, H., and Aghaei, P. (2016):. Evaluation of Social Challenges Caused by Drought Crisis on Rural Sustainable Development A Case Study of Miadeh Village from Shibkoh District in Fasa City, Sarzamin Geographic Magazine, Year 13, Number 46, Pages 13-27. (inpersian)
Veselonska, L. (2017): Factors influencing countries on their path to sustainable development: implications for organizations, Problems and Perspectives in Management, Vol. 15, Issue.2, PP474-485.
Vusooghi, M., and Imani, A. (2010): The future of rural development and the challenges of sustainability, Journal of Rural Development, 1st periodicity, number 2, Pages 23-45. (inpersian)