تبیین مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری

نوع مقاله : ---

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی معماری ، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 دکتری تخصصی شهرسازی، استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 دکتری تخصصی معماری، استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

شهر ها مجموعه ای از پیکر، سیما، چهره و روحیه ی مردم آن شهر است که در کلیتی جامع شخصیت شهر را به نمایش می گذارند. نمای شهری که ریز مؤلفه ای از چهره شهر است توسط معماران طراحی می شود و گاهاً به اشتباه معمار، فضای شهری و شهروندان که ناظران همیشگی این نماها هستند در نظر گرفته نمی شوند؛ به خصوص در خیابان های عبوری تجاری در سطح شهر ها که در تعامل مستقیم با شهروندان هستند نیاز به اصول طراحی زیبایی شناسی در این زمینه در سطح شهر های معاصر ایران بیش از پیش احساس می شود. شهروندان در فضای شهری می بایست از آلودگی ها و اغتشاشات بصری در امان بوده تا با محیط شهری ارتباط بیشتری برقرار کنند. هدف از انجام این پژوهش این است که طبق اصول زیبایی شناسی در معماری نمای ساختمان های تجاری به گونه ای طراحی شود که به سمت آسایش بصری شهروندان هدایت شوند. روش تحقیق این پژوهش بر اساس هدف تعیین شده، بنیادی با رویکرد کیفی است و از نظر ماهیت و روش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد؛ که در دو گام مختلف انجام شده است به طوری که در گام اول، به منظور استخراج داده ها و طبقه بندی اطلاعات به جمع آوری مبانی نظری پژوهش پرداخته شده است. سپس در گام دوم پس از استخراج مؤلفه های پژوهش، مدل مفهومی شکل گیری نمای تجاری با هدف ارتقاء آسایش بصری و زیبایی شناسی در فضای شهری تبیین شده است.

کلیدواژه‌ها


-        References:
Ahmadi,Y, 2012, Facade Design Guide, Publications of Brin Scientific Research Institute, Isfahan.
Ashihara,Y,2015, The Aesthetice Townscape, 1th Edition, Tehran Islamic Azad University Research Sciences Branch, Translated by Farah Habib.
Bahrainy, H, 2014, Urban Design Process, 9th Edition, University of Tehran Press, Tehran.
Balkhari Ghahi, H, 2019, Philosophy, Geometry and Architecture, 3th Edition, University of Tehran Press, Tehran.
Grotter, J, 2007, Aesthetics in Architecture, 4th Edition, Shahid Beheshti University Press, Tehran, translated by Pakzad,J, Homayoun, A.
Lang, J, 2015, Pakzad,, Theoretical Foundations and Process of Urban Design, 7th Edition, Shahidi Press, Tehran, Translated by Pakzad,J.
Lang, Jan, 2004, Creating Architectural Theory (The Role of the Behavioral Sciences in Environmental Design), 2th Edition, Translated by Eynifar, A, University of Tehran Press.
Lynch,k, 1994, The Image of the City, University of Tehran Press, translated by Dr. Manouchehr Mozayeni.
Mogharebi, F, 2019, Sensory Richness in Architecture, 1th Edition, Danesh Sime Press, Tehran.
Mokhtarpour, A, Babahaydarian, S, Mosleh Abadi, F, 2016, Façade in City Image (with an Approach to Theoretical Principles and Criteria), 1th Edition, Century Architecture Art Publication, Tehran.
Monavari, M, Darabi, S, Zadmohammadi, J, 2019, Visual and Landscape Effects Assessment, 1th Edition, Wetland Publication, Tehran.
Motavoli, M, 2010, Investigation and Measurement of Aesthetic Quality in Urban Landscape Based on the Concept of Sequential Views; A Case Study of Darabad Abad Tourism Route, Journal of Armanshahr, Tehran, No. 5, 123-139.
Paumier, C, 2015, Creating a vibrant city center: urban design and regeneration principles, 4th Edition, Translate by Mostafa Behzadfar, Amir Shakibamanesh, Iran University of Science and echnolog, Tehran.
Pour Jafar, M, Alavi, M, 2012, Videoecology: Visual Ecology in Architecture and Urban Design, 1th Edition, Armanshahr Press, Tahran.
Tabatabaei, M, 2011, Urban Facades and their Roles in Environmental Quality, 1th Edition, Armanshahr Press, Tehran.
Shahcheraghi, A, BandarAbad, A, 2016, Environed in Environment: Application of Environmental Psychology in Architecture and Urban Design, 1th edition, Jihad University of Tehran Press, Tehran.
Salehi,E, 2006, Components of Visual Comfort and Its Role in Environmental Adaptation, Research Center for Architecture and Urban Development, Ministry of Housing and Urban Development, Project for Safety of Urban Spaces and ..., Tehran.
Salehi,E, 2008, The Role of Environmental Comfort in Urban Spaces in Prevention of Behavioral Anomalies, Journal of Environmental Studies, No. 44.