ارائه نگرشی نوین بربازخوانی مفهوم خاطره و جایگاه آن در ارزیابی کیفی عملکرد فضاهای جمعی (مورد مطالعه: دانشکده هنر و معماری یزد)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دکتری معماری، گروه معماری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دکترای پژوهش هنر، گروه طراحی پارچه و لباس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 دکترای فلسفه، گروه پژوهش هنر، دانشگاه هنر اصفهان، ایران.

چکیده

چکیده:
در این مقاله معرفی عوامل خاطره­ساز نهفته و آشکار در بستر و زمینه معماری از منظر "نظریه داده­بنیاد" مدنظر قرار گرفت؛ در واقع روش تحقیق این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی در نظر گرفته شد و به­منظور نمایش کارایی این روش با اتکاء به نظریه داده­بنیاد، دانشکده معماری یزد به­عنوان مطالعه موردی انتخاب شد تا شرح گام به گام مراحل اجرای این پژوهش را تبیین نماید.
شرکت­کنندگان در این پژوهش با استناد به روش "گلوله برفی" و نمونه­گیری نظری انتخاب شدند وتجزیه تحلیل اطلاعات براساس سه روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی (گزینشی) انجام شد. یافته­های حاصل از این پژوهش در مرحله نهایی به 28 کد باز، 16 کد محوری و 6 کدانتخابی رسید و الگوی پارادایمی به شرح زیر سازماندهی شد: 1. متغیرهای علی 2. متغیرهای زمینه­ای 3. متغیرهای مداخله­گر 4.پدیده یا مقوله محوری 5. راهبردها 6. پیامدها و نتایج .
نتایج این پژوهش نشان داد که  ارتباطات درون مجموعه­ای و وجود نظام و الگوی پیوسته از شاخص­ترین متغیرهای زمینه­ای یا نهفته در بستر حاکم قلمداد می­شوند.

کلیدواژه‌ها


Refrences
Ahari , Z. 2011. City, celebration, memory; reflection on the proportion of urban spaces and festivals during the Safavids and Qajars. Journal of Fine Arts: Architecture and Urbanism,47: 5-16.
Alitajer, S ., Zarei Haji Abadi, F .2016. The role of the environment built in student interactions in the informal spaces of architectural schools (Case study: Faculty of Art and Architecture, University of Bu'ali and Faculty of Fine Arts of Tehran University), Journal of  Fine Arts- Architecture and Urban, 21(1): 79-90.
Bently, I., Alcock, A.,Murrain, P., Mcglynn,S., Smith, G. 2007. Responsive environments. Translation: Behzadfar, Mostafa. 3nd Edition. Tehran: Science and Industry University Press.439 p.
Bisadi, M., Mozafar, F.,Hoseini, S B .2013. Spatial characteristics affecting creator creativity in architectural and urban research centers, Journal of Training Technology, 7(3): 239-249.
Eslami, Gh R., Kamelnia, H .2013. Community architecture: from theory to practice.Tehran: Tehran university Press.294 p.
Fadaeinejad, S., Karampour, K .2011. The study of the evolution of tissue and its effect on the memory of ancient tissues (case study of Tehran Oudlajan neighborhood). Bagh-e Nazar Magazine, 3(6): 82-100.
Ferasatkhah ,M . 2016. The method of research in the social sciences, with emphasis on the theory of the foundation (grounded theory GTM).Tehran: Nashr Agah Press.225 p.
Groat , L ., Wang ,D  2007. Architectural research methods. Translation: Eynifar, Ali Reza. 7nd Edition. Tehran: Tehran University Press, 387 p.
Habibi , M. 1999. Urban space, event yard and collective memories.  Journal of Scientific Research of Sofe.28: 16-21.
Hamzavi ,R., Naghozade, M., Toghyani, Sh., Ahmadi,F. 2019.The architectural role of educational spaces in the transfer of culture through behavioral sciences (Case study: Shiraz first high school). Journal of New Attitudes in Human Geography,11(4): 541-559.
Hasani Mianroudi ,N., Majedi, H., Saeeide Zarabadi, Z., Ziari,Y A. 2017. Examining the concept of collective memory and retrieving it in urban spaces with a semiotic approach. Bagh-e Nazar Magazine,47 (56):17-32.
Lang , J. 2004. Creation of architectural theory, role of behavioral sciences in environmental design . Translation: Eynifar, Ali Reza. 2nd Edition. Tehran: Tehran University Press. 300 p.
Mehrabi , A H., Khanifar ,H., Amiri , A N., Zareei Matin ,H ., Jandaghi ,Gh R . 2011.The introduction of the methodology of the grounded theory of the foundation for Islamic research (providing an example). Journal of Organizational Culture Management,23: 5-30. 
Mirjani ,H. 2002. Today's life, the body of yesterday, Review the formation of the Yazd School of Architecture in the old house of Rasulian. M.A . Thesis, College of Arts and Architecture, Yazd university ,Iran. 250 p.
Norberg Schultz , Ch. 2012 . Architecture: Presence, Language, and Locatio . Translation: Seyd Ahmadiyan, Ali Reza. 3nd Edition. Tehran:Nilufar Press.400 p.
Pakzad, J., Bozorg, H. 2014. An introduction to environmental psychology for designers, 2nd Edition .Tehran: Armanshahr Press.417 p.
Pirmoradian, Z., Kalantari Khalil abad, H,. Shamsaddini, A .2019. Analysis of NGOs and their role in increasing Yazd tourism development capacity, Journal of New Attitudes in Human Geography,11 (4): 449-464.
Saldana, J. 2016. The coding manual for qualitative researchers. Translation: Givian, Abdollah. Tehran: Scientific and Cultural Press. 438 p.
Strauss, A., Corbin, J. 2015. Basics of qualitative research: Techniques and procedures for grounded theory. Translation: Afshar, Ebrahim. 4nd Edition. Tehran:Nashre Ney Press. 334 p.
Tajbakhsh ,G. 2004. Walter Benjamin: A transformation of experience and memory in modern times and modern metropolis. Journal of Fine Arts,30: 5-16.
 
 
 
 
Refrences:Latin
Canter, D. 1977. The facets of place. In G.T.Moore & R.W.Marans (Eds),Advances in invironment  behavior and design, Toward the integration of theory, methods, research and utilization .New York: Plenum. 4: 109-147.
Carmona, M .2006.Public places, Urban spaces, Architectural. Elsevier. Oxford University Press.320 p.
Charmaz, K .2008.Grounded theory as an emergent method, in Sharlene, N.H. & Patricia, L.) Eds). Handbook of emergent methods. The Guilford Press: New York & London:155-170.
Creswell, J.W. 2005. Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approach, 2nd  Edition. Thousand oaks, CA: Sage publications. 120 p.
Gehl, J. 1986, Soft edges in residential streets, Scandinavian housing and planning research, 3: 89 –102.
Kasali, A., Dogan, F .2010. Fifth, sixth, and seventh- grade students’ use of non-classroom spaces duringrecess: The case of three private schools in Izmir. Turkey: Journal of Environmental Psychology. 30: 518-532.
Lansdale, M., Parkin, J., Austin, S., Baguley, T .2011. Designing for interaction in research environments: A case study. Journal of Environmental Psychology. 31: 407- 420.
Lewicka, M. 2008. Place attachment, place identity and place memory: Restoring the forgotten city past, Journal of Environmental Psychology, 28(3): 209-231.
Peters, K., Elands, B., Buijs, A. 2010, Social interactions in urban ,parks: Stimulating social cohesion, Urban Forestry & Urban Greening .9: 93-100.
 
Refrences:Internet
www.wikipedia.com
www. yjc.ir .