تحلیل و بررسی نقش منابع گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهر حیدرآباد هند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار تاریخ، واحد گرمسار، دانشگاه آزد اسلامی، گرمسار، ایران.

چکیده

چکیده
تحلیل منابع گردشگری نقش مهمی در توسعه چشم‌انداز برنامه‌ریزی گردشگری ایفا می­کند. بناهای تاریخی، طرح‌های سنتی و فرهنگی، ساختمان‌های با معماری باستانی، سبک زندگی منطقه­ای و محیط‌های دارای چشم‌انداز طبیعی پتانسیل‌های اصلی توسعه گردشگری خواهند بود. منابع گردشگری در جنوب هند شامل ارزش‌های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و محیطی این کشور هستند. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل نقش منابع گردشگری شهر حیدرآباد در توسعه پایدار گردشگری این شهر. سؤال اصلی مقاله این است که منابع گردشگری در توسعه پایدار گردشگری شهر حیدرآباد چه نقشی دارند؟ فرضیه­ای را که برای پاسخ‌گویی به این سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که منابع گردشگری به مثابه موتورهای توسعه پایدار گردشگری هستند که هر چه فراوانی و تنوع آن‌ها بیشتر باشد پایداری و سرعت رشد گردشگری بیشتر خواهد بود. در این تحقیق همه منابع گردشگری در شهر مورد مطالعه شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. همه موقعیت­ها و مکان‌های گردشگری شناخته شده بر اساس فاکتورهای مختلف مورد نظر سنجی قرار می­گیرند. برحسب اولویت و اهمیت، منابع به پنج دسته­ی عالی، بسیار خوب تا عالی، نسبتاً خوب تا خیلی خوب، خوب تا نسبتاً خوب و خوب طبقه‌بندی می­شوند. روش این مقاله توصیفی – تحلیلی است که در آن سعی خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه­های و نیز مقالات علمی و پژوهشی و نیز آمارهای معتبر و رسمی به تحلیل و تبیین موضوع مورد مطالعه پژوهش پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


References
Kaule, G., Ecologically Orientated Planning, Frankfurt/M., Berlin, Bern, Bruxelles, New
York, Oxford, Wien, Peter Lang Publishing Group, 2000. XXIV, pp. 359.
Jurincic, I., Landscape Evaluation on a Regional Level for Sustainable Tourism
Development, WIT Transactions on Ecology and the Environment, The Sustainable Word, 142, 2010, pp. 619-628
Gunn, C.A., Tourism Planning, Levittown: Taylor & Francis, 1994
Metropolis Cities for All, XI Metropolis World Congress, Hyderabad, 2014.
Bharadwaj J. and Shiva Kumar G., Seasonal and Temporal Variations on Physico-Chemical Water Quality Parameters of the HussainSagar Lake, Hyderabad, 2nd National Conferenceon Water, Environment and Society (NCWES-2015), 2015, pp. 412-419.
Andriyansah and Vincent Didiek Wiet Aryanto. A Structural Equation Modelling Approach on Tourism Mega Event of Total Solar Eclipse and Customer Value in Belitung, Indonesia.International Journal of Mechanical Engineering and Technology, 8 (6), 2017, pp. 317–326.
Dr. V. Balaji and S. Venkatesan. A Study on Religious Tourism Service Quality in
Navagraha Temples, Erstwhile Tanjore District, International Journal of Management, 6 (10), 2015, pp. 171-178.
Nur Hayati and Desi Novitasari, An Analysis of Tourism Service Quality Toward Customer Satisfaction (Study on Tourists in Indonesia Travel Destinations to Bali). International Journal of Marketing and Human Resource Management, 8 (2), 2017, pp. 09–20.
Dr. A P Hosamani, Vadiraj J S, An Empirical Study on Customer Engagement Practices In Tourism Industry, Volume 4, Issue 2, May - August (2013), pp. 26-39, International Journal of Marketing and Human Resource Management.
Santhoshini C.N. R, Aedla R., Iki K. and Homma R., Landscape Architecture with Floriculture for Hyderabad City Planning using Geographical Information System, International Journal of Earth Sciences and Engineering, 9 (1), 2016, pp. 196-200.
Razavi, Seyyed Mohammad Hossein and Morteza Doosti and Ismail Zabihi (2016), Investigation and Analysis of Factors Affecting Sports Tourist Attraction in Mazandaran Province with Emphasis on Sport Tourism Marketing, New Attitudes in Human Geography, Volume 9, Number 1
Khanlari, Amir and Fatemeh Bagheri and Nasser Abdi (2014), Surveying Visitors' Satisfaction with the Mixed Elements of Milad Tower Tourism Marketing, Journal of New Attitudes in Human Geography, Volume 6, Number 4
Hajinejad, Ali Asghar and Mostafa Qademi and Ahmad Sahraei and Javad Fatemi (2013), Evaluation of Factors Affecting Tourism Development in the Coastal Area of ​​Jouybar City by Using the Strategic Model (SWOT), Journal of New Attitudes in Human Geography, Volume 5, Number 2