واسنجی نقش اقتصادی کریدور‌های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

چکیده

چکیده
امروزه پویا کردن اقتصاد نواحی مرزی یک شاخص اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز بهبود امرار معاش مردم مرزنشین به شمار می­رود، اقتصاد پویا در مناطق مرزی مرزی باعث ایجاد اشتغال و تامین معیشت ساکنان این مناطق، کنترل قاچاق کالا و افزایش امنیت مرزها و... می­شود. لذا هدف پژوهش حاضر واسنجی نقش اقتصادی کریدور­های مرزی (زمینی) بر توسعه پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر میرجاوه) می­باشد. رویکرد حاکم بر فضای تحقیق کیفی و کمی و نوع تحقیق کاربردی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، توصیفی و استنباطی از نرم افزار SPSS و مدل تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج بررسی نقش اقتصادی کریدور­های مرزی در توسعه اجتماعی و کالبدی شهر میرجاوه نشان داد که میانگین به دست آمده همه شاخص‌ها بالاتر از حد متوسط عدد 3، و همچنین سطح معناداری به دست آمده 000/0، بیانگر میزان زیاد نقش اقتصادی کریدور­های مرزی در توسعه اجتماعی و کالبدی می­باشد. نتایج مدل تحلیل عاملی جهت ارائه راهکار­هایی جهت توسعه اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه نشان داد، نسبت مجذور کای به درجه آزادی برابر 57/2 می­باشد و برازش خطای تقریب (RMSEA) در این مدل عدد 06/0، را نشان می­دهد و از آنجایی که این عدد پایین­تر از 08/0 است، نشان می­دهد که مدل برازش ضعیفی ندارد. در نهایت نتایج آزمون فرضیه پژوهش نشان داد در بین ابعاد مطرح شده، بعد اجتماعی با کای اسکوئر 44/38، بعد کالبدی با کای اسکوئر 31/28 و سطح معناداری به دست آمده کمتر از 05/0 است، گویای ارتباط معنادار و مثبت بین توسعه اجتماعی و کالبدی و نقش اقتصادی کریدور مرزی میرجاوه می­باشد.

کلیدواژه‌ها


Reference
Akhgari, M, Barzegar, R. (2016), Analysis of the Effects of Border Market Development on Surrounding Areas (Case Study: Mahirood Border market, Sarbisheh), Third International Conference on Engineering, Science and Technology, Batumi, Georgia. (In Persian).
Andalib, A.R. (2000), Border area Land use Planning, Ph.D. Thesis, Department of Urban Planning, Faculty of Fine Arts, University of Tehran, Tehran. (In Persian).
Andalib, A.R. (2001), Basic Theory and Principles of Land use Planning of the Border Areas of the Islamic Republic of Iran, Faculty of command of the IRGC headquarters. (In Persian).
Andalib, A.R. (2001), the basic theory Land use planning of the Border Areas. The Great War, Tehran. (In Persian).
Chandoevwit, Worawan, Yongyuth Chalamwong, Srawooth Paitoonpong, (2004), Thailland’s Cross Border economy,A Case Study of Sa Kaeoand ChiangRai; Thailand Development Resource Institute (TDRI).
Fakhr Fatemi, A.A. (2004), Role of Border Markets in Population Stabilization and Rural Development, Master's thesis of Shahid Beheshti University. (In Persian).
Gharabaqian, M, (1992), Growth and Development (Volume II), Momtaz Publications, First Edition. (In Persian).
Governorate of Sistan and Baluchestan, (2018). (In Persian).
Haghighi, Mo. (2009), International Business, Tehran University Press, Sixth Edition. (In Persian).
Jones, Phillip, n. and Wild, Trevor. (1994). Opening the Frontier: Recent Spatial Impacts in the Former Inner-German Border Zone; Regional Studies, Vol. 28.3; pp 259-273.
Kalantari, Kh. (2001), Regional Planning (Theories and Techniques), Tehran: Khostbn Publications, Anvar Danesh. (In Persian).
Khalili, M, Menshadi, M, Azmodeh, F, (2011), Geo-economics conditions of development of south east of Iran, Journal of Foreign Relations, Volume 3, Issue 4 (12), pp. 124-81. (In Persian).
Kladivo, Petr., Ptacek, Pavel., Roubinek, Pavel., Ziener, Karen. (2012), The Czech-Polish and Austrian Slovenian borderlands –similarities and differences in the development and typology of regions. Moravian geographical reports, 20, (3), 48-63.
Laine, Jussi. (2006), Perceptions toward the Opening of the Finnish Russian border – border as a barrier among actors involved. University of Joensuu, Department of Geography, Master’s thesis, 10 (7), 124- 141.
Lisit, F. (2008), National Economy and World Economy, Publication Co., Translation by Nader Motamedi, First Edition. (In Persian).
Management and Planning Organization (1999), First National Report on Human Development of the Islamic Republic of Iran. (In Persian).
Motiei Langrodi, S.H. (1994), Economic geography of Iran, Volume I, Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
Pirali, A.R, Siadat, S, (2012), Strategy for economic development in the border using SWOT Model Case Studs of Eastern Border Cities, National Conference on Border and Security Cities, Challenges and Approaches, Zahedan, Sistan and Baluchestan University. (In Persian).
Romina, E, Pour Azizi, A, Bayazi, S.T, (2017), The Effect of Economic Transactions on the Development of Border Cities: A Case Study of Piranshahr City, Journal of Human Geography Research, Vol. 49. (In Persian).
Sadati Jafarabadi, H, (2012), Investigating the Role and Economic Function of the Khorasan Razavi Border with Afghanistan and Its Influence on the Border Security of the Province, the National Conference on Border and Security Cities, Challenges and Approaches, Zahedan, Sistan and Baluchestan University. (In Persian).
The Ministry of Commerce (2000), an analysis of the status of common border markets since the beginning of its activities, the Deputy Director of Planning and Economic Studies of the Office of Research and Economic Research. (In Persian).
Yazdani, M, Farahani, H, Ghaderi, A, Ismaili, Kh. (2003), Assessing the socioeconomic status of border cities, with an emphasis on the role of border exchanges, Case: Shabaneh, National Conference on Sustainable Architecture and Urban Development, Boukan, Sazeh Kavir Co. (In Persian).
Yousefi, M., Rasouli, S.H. (2015), Investigating the Factors Affecting the Sustainable Development of Taybad City, Emphasizing the Boundary Position, International Conference on New Research Findings in Science, Engineering and Technology, Focusing on Necessary Needs, Mashhad. (In Persian).