تحلیل نیروها و عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه متوازن در دهستان‌های استان لرستان

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 دانشیار جغرافیای انسانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
سکونتگاه‌های انسانی به عنوان نظام‌های فضایی همواره تحت تاثیر نیرو‌ها و عوامل متعدد درونی و بیرونی و با حالت بازدارندگی و پیش برندگی این نیروها در حال تحول می‌باشند؛ که این مهم موجب پراکندگی متفاوتی از نظر جمعیت و فعالیت در عرصه‌های سکونتگاهی شده و زمینه­ی نابرابری و عدم توازن را فراهم ساخته است. استان لرستان نیز به تبع اثرگذاری عوامل درونی و بیرونی در طی چند دهه گذشته توسعه نامتوازن فضایی را تجربه نموده است، به نحوی که در برخی مناطق نیروهای وادارنده توسعه و به تبع آن ساختارها و کارکردهای وادارنده توسعه شکل گرفته و در برخی مناطق نه تنها ساختارهای لازم شکل نگرفته بلکه در مواقعی نارسائی ساختاری موجب رکود کارکردی سکونتگاه­­ها در عرصه فضا شده است. پژوهش حاضر به دنبال تحلیل نیروها و عوامل درونی و بیرونی پیش برنده و بازدارنده ایجاد توسعه نا متوازن در استان لرستان از روش پژوهش تحلیلی- توصیفی، و از شیوه‌های تجزیه و تحلیل کمی و آماری بهره گرفته است. نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از این است که در کنار چگونگی اثرگذاری هر کدام از نیروهای درونی و بیرونی بر توسعه نامتوازن در سطح دهستان‌های استان لرستان اصلاح اندیشده شده ساختاری- کارکردی در چارچوب توسعه محلی می‌تواند در حرکت به سمت توسعه متوازن و پایدار راهگشا باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Aliaee, Mohammad Sadegh (2015), An Analysis of the Rural Social Participation Approach in Sustainable Rural Development Plans with Emphasis on Iranian Rural Community. Iranian Journal of Social Development Studies, Seventh Year, No. 3, Fall, 80-69. [In Persian]
Badri, Seyed Ali, and Akbarian Ronizi, Saeed (2006) Determination of Developmental Levels of Rural Areas of Kamyaran County Geographical Research Quarterly 21 (3). , [In Persian]
Faraji Stabbar, Hassan Ali, et al. (2015) Analysis and Evaluation of Residential Development in Urban Areas of East Azerbaijan Province with a New Combination of Multi-criteria Decision Making Methods, Journal of Geographical Space Preparation, Vol. 5, no 17, pp. 27-53, [In Persian].
Goletsis, y. and Chletsos, M. 2011. Measurement of Development and Regional Disparities inGreek Periphery: A Multivariate Approach. Socio-Economic Planning Sciences, 45 (4): 174-183.
Moradi, Abolfazl (1396), PhD Thesis: Feasibility Study of Physical-Spatial Sustainable Development in Abhar District of Zanjan, Shahid Beheshti University, Faculty of Earth Sciences, Department of Human Geography and Preparation. , [In Persian]
Nasiri, Hussein 2000, Sustainable Development of the Third World Perspective, Publishing Culture and Thought, Tehran. , [In Persian]
Papeli Yazdi, Mohammad Hossein; Ebrahimi, Mohammad Amir (2008) Rural Development Theories, Tehran,samt. , [In Persian]
Razvani, MR (2011) Rural Development Planning in Iran Tehran, ghomes. , [In Persian]
Saidi, A, Hoseini hasel, S. (2010). Locating foundation And the establishment of new villages. First Edition, [In Persian], Tehran: Housing Foundation of Islamic Revolution. , [In Persian]
Saidi, A. (2012). Structural-functional dynamism , a systematic approach in spatial studies. Journal of the Geographical Society of Iran, (29), pages 7-16.]In Persian[.
Saidi, A. (2013), Structural-functional dynamism, an alternative approach in apatial planning. Journal of Space economy and rural development, (1), pages 1-18. [In Persian]
Statistical Center of Iran. (2012).Population and Housing Census of Abhar and Khoramdarreh cities, [In Persian] , Tehran. Publication of Statistical Center of Iran.
Statistical Center of Iran. (2017).Population and Housing Census of Abhar and Khoramdarreh cities, [In Persian] , Tehran. Publication of Statistical Center of Iran.
Taleshi, Mehdi and Salehi Fard, Mohammad (2010), Evaluation of Rural Settlement Development System with Integrated Approach to Taxonomic Spatial Assessment Patterns and Factor Analysis, Geography, Volume 8, Number 27. , [In Persian]
United Nation. )2007 (. indicators of sustainable development: Guidelines and methodologies. New Yourk. www.un.org/esa/sustdev.
World bank.) 2010 (. land use and physical planning: published by the World Bank in January.
Zahedi, Mohammad Javad; Ghaffari, Gholamreza; Ebrahimi Luyeh, Adel (2012) Theoretical Shortcomings of Rural Development Planning in Iran. Journal of Rural Research, Third Year, S 4, Winter, 1-24. , [In Persian]
Zamani Pour, Asadollah (2008), Agricultural Promotion in Mashhad Development Process, Ferdowsi University. , [In Persian]
United Nation.)1996 (. indicators of sustainable development: framework and methodologies. New Yourk. www.un.org/esa/sustdev.
World bank.) 2010 (. land use and physical planning: published by the World Bank in January.
WSSD. (2002). Plan of Implementation of the World Summit on Sustainable Development, Retrieved November (2015) from: http://www.un.org/esa/sustdev/documents/.
.