بررسی تأثیر امدادرسانی به‌موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه‌خیز شبکه راه‌ها در کاهش شدت خسارات وارده با استفاده از نرم‌افزارARC GIS (مطالعه موردی محورهای پلیس‌راه ملایر-همدان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

2 استاد جغرافیا برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران.

چکیده

چکیده

تصادفات جاده‌ای همواره خسارات مالی و جانی فراوانی را به جامعه وارد می‌سازد. برنامه‌ی مدیریت حوادث جاده‌ای برای کنترل، رسیدگی و کاهش آثار تصادفات جاده‌ای تدوین گردیده است. در این برنامه هدف، رسیدگی به‌موقع و کارا به حوادث رخ‌داده در کمترین زمان ممکن است. در این برنامه نیروهای مختلفی درگیر هستند که ازجمله آن‌ها می‌توان به نیروهای امداد و نجات اشاره کرد. مهم‌ترین عامل در سیستم امدادرسان زمان رسیدن امدادگران به صحنه‌ی تصادف است که از فاکتورهای اصلی کاهش زمان رسیدن به بالین مجروحین موقعیت پایگاه‌های اورژانس می‌باشد. در کشور ایران توجه چندانی به موضوع مکان‌یابی ایستگاه‌های اورژانس نمی‌شود و پایگاه‌های فعلی امدادرسان بدون در نظر گرفتن مکان‌های حادثه‌خیز و با اعمال روش‌های غیر کارشناسی انتخاب می‌شوند؛ که پیامدهای منفی بسیاری ازجمله تأخیرهای ناشی از روش‌های سنتی امدادرسانی پس از درخواست امداد را به دنبال دارد. این تحقیق به بررسی تأثیر امدادرسانی به‌موقع به وضعیت مجروحین و مصدومان در تصادفات نقاط حادثه‌خیز و کاهش شدت خسارات وارده در محورهای پلیس‌راه همدان-ملایر طی سال­های 1395، 1396و1397در دوره سه‌ساله مورد تحلیل قرار گرفت. روش انجام این پژوهش از نوع تحلیلی-توصیفی است که با استفاده از آمار تصادفات سه‌ساله، نقاط حادثه‌خیز قلمرو پژوهش شناسایی‌شده و سپس پایگاه­های اورژانس موجود در منطقه و محدوده­های تحت پوشش استاندارد آن­ها شناسایی شدند. با مقایسه نقاط حادثه‌خیز و تصادفات منجر به فوت در مناطق تحت پوشش استاندارد و سایر مناطق این نتیجه حاصل شد که امدادرسانی به‌موقع به حادثه­دیدگان از شدت خسارات تصادف به‌طور معنی‌داری کم می­کند

کلیدواژه‌ها


References
Shams ,M , Gomar, M , Rasoli,O , Evaluation of Citizens' Trust in Urban Management (Case Study: Milmeir Case Study) ,New Attitudes in Human Geography, Volume 9, Number 2 , 2017
Seidbeigi,S , Sarvar , R , Farajirad , A , The Role of Urban Management in the Development of Urban Culture and Urbanization (A Case Study of Ilam City) ,Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, Volume 10, Number 3 , 2018,[in persian]
Lotfi , H , Edalatkhah , F , Mirzaee , M , Vazirpour , Sh , Urban Management and Its Position in Promoting Citizens' Rights, New Attitudes in Human Geography, Volume 2, Number 1, 2010
Dargahi , M , Razavian ,M , Honkazahi , M , Reduce the impact of transportation on the city's spatial organization using land-based development , New Attitudes in Human Geography, Volume 9, Number 1 , 2016,[in persian]
Khorani,A , Rezaee,M ,Zahedi,A , Determination of suitable location for Abbas passenger terminal using ANP methods and pairwise comparison in GIS environment, New Attitudes in Human Geography, Volume 8, Number 2, 2016,[in persian]
Sheikhi,D , Pazoki,M , Yordkhani, M ,Investigation and Analysis of Spatial Equality of Hamadan Provinces Based on Health Indicators, New Attitudes in Human Geography, Volume 8, Number 1, 2015,[in persian]
Mothaghi, S, Geographical Distribution of Health Sector Performance in Iranian Provinces with Emphasis on Health Sector Indicators, New Attitudes in Human Geography, Volume 7, Number 4, 2015,[in persian]
Bagheri,N , Razavian,M , Tavakolinia,J, The Role of Urban Management in the Sustainability of Neighborhood Tourism (Case Study: Tajrish Neighborhood with a Green Approach), New Attitudes in Human Geography, Volume 11, Number 4, 2019,[in persian]
Beladpas, A , Valizadeh,Kh, Emamikia,V Evaluation of Urban Residential Development in Vulnerable Areas from Impact of Fault Using Junder Sector Methods (Case Study: Baghmisheh Tabriz Township), New Attitudes in Human Geography, Volume 5, Number 4, 2013,[in persian]
Statistical Yearbook of Road Transport, Information Technology Office of Road and Transportation Organization, 2013
Sadeghi,A , ayati,A Identification and Prioritization of Road Accidental Components with Route Segmentation and Data Envelopment Analysis "Journal of Transportation Engineering, 2010,[in persian]
Yaghobzadeh,N , amiri , P , Presenting a Conceptual Model for Incident Management "First National Conference on Engineering and Infrastructure Management, 2011,[in persian]
Khaledi,M,Country Emergency Operations Statistics "Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Health, Center for Management and Medical Accidents, 2013,[in persian]
Esmaili,A , azizi , Investigating the Role of Road Police in Managing the Scene of Accidental Accidents "University of Medical Sciences, 2007,[in persian]
Statistical Data Form for Three Years 2011, COM 114,[in persian]
Iranian Journal of Transportation Economics, No. 124,[in persian]
Rescue Strategic Document, Sixth Development Plan Staff, Welfare and Social Security Planning Council, Rescue Working Group, 2016,[in persian]
Salmani,M , Investigating the Factors Affecting Road Accidents and Offering Solutions to Reduce It "Human Geography Research, 2008,[in persian]
Masomi,F , masomi,M , jafari,F ,Application of Evolutionary Algorithms and Spatial Information System in Road Accidents "Second National Conference on Road Accidents, 2011,[in persian]
Shahabi,H , niazi,CH , Investigation of Factors Affecting the Locating of Rescue Stations Using a Weighted Linear Combined Model on the Sangar-Sanandaj Road "Geomatics Conference, 2009,[in persian]
Saesian,M , aminiadeh,J ,Locating Urban Emergency Stations Using GIS and Rescue Service Network Optimization "First National Conference on Civil Development and Development, Ziba Kenar, 2011,[in persian]
Pooreskandari,A , Spatial Distribution Measurement of Fire Accidents in the City Using GIS "M.Sc., Tarbiat Modarres University, 2001,[in persian]
Shabani,A , Relocation of a Rescue Center Using GIS and Multi-Criteria Evaluation Method "Fine Arts, 2005,[in persian]
Hajihoseinlo,M , najafzadeh,M, Optimal Positioning of Qazvin-Rasht Emergency Situations Using GIS Software, PhD Thesis of Khaje Nasir al-Din Tusi University,2017,[in persian]
Allen,K,”Emergency and Continuity Management” University Cambridge, 2009
Emergency Response Guidebook (ERG) Helps FindEmergencyProcedures Quickly, US Department of TransportationPipeline and Hazardous Materials Safety Administration,2008
Klemen P, Grmec S. “Effect of prehospital advanced life support with rapid sequence intubation on outcome of severe traumatic brain injury” Acta Anaesthesiol Scand. 2006
Evance, D “Evaluating emergency medical service performance measures” Project 4, building and research laboratory national institute of standards and technology. U.S department of commerce.2004
Federal Administration Office of Travel Management Traffic Incident Management Handbook"November 2008
Fukuda, T. F., Tangpaisalkit, C., Ishizaka, T., Sinlapabutra, T., & Fukuda, A. Empirical Study On Identifiyng Potential Black Spots. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies,2005
Kowtanapnich, W., Tanaboriboon, Y., & Chadbunchachai, W.Applying Public Prticipation Approch To. IATSS Research,2006
Turner, B., & Comport, LAutomatic collection of safety related road and roadside data. Australasian Road Safety Research Policing Education. Melbourne.2007
Lipovac, K., Jovanovic, D., Nesic, M., & Jovanov, D. Database Of Black Spots On Main. 4th IRTAD conference. Seoul, Korea,2009
Online References