التزامات ناشی از حق توسعه بر سرمایه‌گذاری خارجی: مطالعه موردی قراردادهای نفتی (IPC دولت جمهوری اسلامی ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل عمومی، گروه حقوق بین الملل عمومی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد حقوق بین الملل، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 استادیار حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
 صلح و امنیت بین المللی یکی از مهمترین اهداف نگارندگان منشور ملل متحد است. همانطوریکه منشور ملل متحد در اهدافش متذکر شده است، تلاش منشور حاضر ترغیب دولت‌ها به مذاکره و حل و فصل اختلافات از طرق صلح آمیز است، بر همین اساس است که می‌توان فهمید ابتدایی ترین مرحله برای دستیابی به توسعه همه جانبه ملل در قرن جدید نیازمند برقراری صلح و ترغیب دولتها به حل و فصل اختلافات است. اگر بخواهیم کشورمان را به الگویی امن با ریسک پایین سرمایه گذاری برای کشورهای خارجی تبدیل نماییم، فاکتورهایی همچون نوع حکومت، نظام اداری و اقتصادی و اجرای درست قوانین عاملی برای ارزیابی کشورهای خارجی جهت انجام سرمایه گذاری می‌شود و زمانی که سرمایه خارجی وارد شود خود بخود تولید کار و اشتغال و افزایش رفاه و دیگر مولفه‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز با خود همراه خواهد داشت. رابطه بین اجرا، احترام و رعایت حقوق بشر است و تعاملی که باید بین این مقوله و بحث حق بر توسعه برقرار شود است. بحثی که در اینجا صورت می‌گیرد این است که اجرای سیاستهای توسعه ای نوعاً منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر و پایبندی دولتها به رعایت حقوق شهروندانشان خواهد شد. باید به این نکته توجه نمود که توسعه اقتصادی و تجارت آزاد جز در سایه رعایت حقوق بشر و حقوق خصوصی افراد جامعه محقق نخواهد شد و این یکی از مهمترین ابزارهای سنجش میزان ریسک پذیری در سرمایه گذاری خارجی دولتها است.

کلیدواژه‌ها


Refrences
Books and Reports:
Ackerman, Susan, Anti-Corruption Policy Can International Actors Play a Constructive Role?, (Durham: Carolina Academic Press, 2013).
Begic, Taida, Applicable Law in International Investment Disputes, (Utrecht: Eleven International Publishing, 2005).
Bjorklund, Andrea, Yearbook on International Investment Law & Policy 2014-2015, (London: Oxford University Press, 2016).
Diebold, Nicolas, Non-Discrimination in International Trade in Services, 'Likeness' in WTO GATS, (London: Cambridge University Press, 2010).
Elliott, Jennifer, An Introduction to Sustainable Development, (New York: Routledge, 2013).
Heywood, Paul, Routledge Handbook of Political Corruption, (New York: Routledge, 2015).
Iqbal, Khurshid, The Right to Development in International Law, The Case of Pakistan, (New York: Routledge, 2010).
Joshua, John, Chinas Economic Growth Towards Sustainable Economic Development and Social Justice, (New York: Palgrave Macmillan, 2017).
Klugman, Jeni, Human Development Report 2009, Overcoming barriers: Human mobility and development, (New York: UNDP Publication, 2009).
Langford, Malcolm, and Sumner, Andy, The Millennium Development Goals and Human Rights, Past, Present and Future, (London: Cambridge University Press, 2013).
Lee, Eun, World Trade Regulation International Trade under the WTO Mechanism, (Berlin: Springer, 2012).
Liao, Jessica, Developmental States and Business Activism East Asia’s Trade Dispute Settlement, (New York: Palgrave Macmillan, 2016).
Piros, Christopher and Pinto, Jerald, Economics for Investment Decision Makers, Micro, Macro, and International Economics, (New Jersey: Wiley & Sons, 2013).
Rabie, Mohamed, A Theory of Sustainable Sociocultural and Economic Development, (New York: Palgrave Macmillan, 2016).
Razeq, Zarlasht, UNDP’s Engagement with the Private Sector, 1994–2011, (New York: Palgrave Macmillan, 2014).
Romaniuk, Nicholas and Marlin, Marguerite, Development and the Politics of Human Rights, (New York: CRC Press, 2016).
Sampath, Padmashree, and Oyeyinka, Banji, Sustainable Industrialization in Africa, Toward a New Development Agenda, (New York: Palgrave Macmillan, 2016).
Siddique, M and Ghosh, R, Corruption, Good Governance and Economic Development, Contemporary Analysis and Case Studies, (London: World Scientific Publishing, 2015).
Sornarajah, M, The International Law on Foreign Investment, 3rd edition, (London: Cambridge University Press, 2010).
Transparency International, Global Corruption Report 2013, Corruption and the Education, (Abingdon: Routledge, 2013).
Transparency international, Corruption Perception Index 2018, (Berlin: EY, 2019).
United Nations, Industrial Development for the 21st Century, Sustainable Development Perspectives, (New York: United Nations, 2007).
Articles:
Amador, Rodolfo and Starbird, Andrew, The Evaluation of International Agribusiness Investment Locations Using Multidimensional Scaling, Agribusiness, Vol. 5, No. 2, (1989).
Buthe, Tim and Milner, Helen, The Politics of Foreign Direct Investment into Developing Countries: Increasing FDI through International Trade Agreements, American Journal of Political Science, Vol. 52, No. 4, (2008).
Karikari, John and Brempong, Kwabena, Telecommunications Investment in Africa: Implications of US Reform of the International Settlement Rate System, Telecommunications Investment in Africa Published by Blackwell Publishing, (2006).
Kurtz, Jurgen, Charting the Future of the Twin Pillars of International Economic Law, Jerusalem Review of Legal Studies, Vol. 9, No. 1 (2014).
Kustepeli, Yesim and others, Transportation Infrastructure Investment, Growth and International Trade in Turkey, Applied Economics, Vol. 44, (2012).
Motaghi, Afshin; Ghorbani Sepehr, Arash and Soltan Mohamadi, Zahra, Exploring the Role of Local Governments in Sustainable Urban Development, Quarterly of New Attitude in Human Geography, Vol. 4, No. 44, (2019).
Vadi, Valentina and Gruszczynski, Lukasz, Standards of Review Ininternational Investment Lawandarbitration: Multilevelgovernance and The Commonweal, Journal of International Economic Law, Vol. 16, No. 3, (2013).
Zhao, Xu and Liu, Jing-Xue, The Research of Analysis of Business Intelligence Oriented to Enterprises’ Investment Plans, Proceedings of the Seventh International Conference on Machine Learning and Cybernetics, Kunming, (2008).