پیشگیری وضعی از قاچاق مواد مخدر در گستره جغرافیای انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران(n_mehra@sbu.ac.ir)

چکیده

چکیده
سخن از قاچاق به میان می­آید، ناخودآگاه ذهن شنونده بیش از هر چیز متوجه قاچاق مواد مخدر می‌شود که برای کشورها مشکل­زاترین و برای قاچاقچیان پرسودترین نوع قاچاق را در سطح جهان تشکیل می­دهد. قاچاق بین‌المللی مواد مخدر یک جرم سازمان‌یافته فراملی است که توسط باندها و گروه‌های سازمان‌یافته با سلسله مراتب نیرو، امکانات و تجهیزات، مرزهای کشورها را پشت سر گذاشته، صلاحیت سرزمینی دولت­ها را نقض کرده و در مسیر حمل از مبدأ تا مقصد، جرائم دیگری از قبیل هواپیماربایی، ترور و قتل، تخریب محیط‌زیست، قاچاق سلاح و مهمات و .... را نیز همراه خواهد داشت؛ پیشگیری از وقوع جرائم قاچاق مواد مخدر، امری نیست که یک قوه‌یا نهاد بتواند متکفل آن باشد، بلکه مسئله­ای چندوجهی است که مشارکت همه قوا، نهادها و آحاد جامعه را می­طلبد. همچنین نبود آمار جنایی صحیح، فقدان سیاست جنایی مشارکتی، کمبود قوانین منقح و کارشناسی شده، کثرت متولیان پیشگیری از جرائم و موازی کاری، علل اصلی ناموفق بودن سیاست­های پیشگیری از جرائم محسوب می­شود. به نظر می­رسد راه برون رفت از این مشکل، تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای پیشگیری وضعی از جرائم با محوریت جرائم قاچاق مواد مخدر و روان‌گردان» باشد. اعضای این شورا را نمایندگانی از نیروی انتظامی، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، شهرداری‌های مناطق مختلف مرزی هر شهر و نهادهای مردمی می­توانند تشکیل دهند.
 

کلیدواژه‌ها


-        References
Eshkeyti, Sara and Nabi Khodakarami­(2019), Investigating the Geography of Crime in Iranian Metropolis: A Case Study of Tehran, Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 705-723.
Simbar, Reza and Mohammad Mehdi Yahyipour and Mohammad Wali Keshavarzadeh and Abbas Najafi (2017), Child Abuse in Drug Trafficking and its Impact on National Security of the Islamic Republic of Iran, Journal of New Attitudes in Human Geography, 9 (4) ), 51-74.
Fathi, Soroush and Hashem Aram and Adeleh Fakhri Asfestani (2012), Studying the Impact of Marginalization on the Drug Abuse Study: (Golestan Islam Shahr City in 2011), Journal of New Attitudes in Human Geography, 4 ( 3), 215-235.
Ebrahimi, Mohammad Hassan­(2013), Multi-Institutional Approach to the Prevention of Drug and Psychiatric Crime with Emphasis on the Functioning of the Anti-Drug Staff, MSc Thesis, Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Faculty of Law and Political Science.
Eshraqi, Mehrdad­(2014), The Role of Situation in Crime Prevention, M.Sc., Department of Criminal Law and Criminology, Payame Noor University of Tehran.
Amin Sarim, Nozar­(2014), Specialized Roundtable on Police and Social Crime Prevention, Proceedings of the National Conference on Police and Special Crime Prevention, Tehran: Islamic Republic of Iran Law Enforcement Specialty Publications, Naja Research and Studies Organization.
Javid, Mehdi­(2009), Identifying crime spots and their role in crime prevention, under the supervision of Mohammad Farajiha and Gholamreza Mohammad Nassel, Law Enforcement Prevention (Proceedings of the First National Conference on Crime Prevention), Tehran: Najah Police Preventive Research Bureau, First Edition.
Jafarian, Mohammad Hassan and Shayesteh Zarrin, Amir­(2009), Application of Geographic Information System (GIS) in Police Prevention of Crime (Case Study of Theft in September 1), under Mohammad Farajiah and Gholamreza Mohammad Nasl, Police Prevention of Crime (1) Proceedings of the First National Conference on Crime Prevention), Tehran: NAJA Police Practical Investigation Office, First Edition.
Khanali Pour Wajjarah, Sakineh­(2011), Technical Prevention of Crime, Tehran: Legal Law Foundation, first edition.
Khosrowshahi, Mostafa­(2009), Situation Prevention in Traffic Border Crime in East Azerbaijan Region, MSc thesis, Department of Criminal Law and Criminology, Payame Noor University.
Headquarters Against Drugs­(2012), Tehran: Anti-Drug Staff Secretariat, first edition.
Rahimi Nejad, Ismail­(2011), Criminology, Tabriz: Forouz Publishing, Second Edition.
Rostami, Ayoub­(2014), Preventive Status of Drug Distribution (Case Study: Kermanshah County, 2013), M.Sc., Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch.
Zahani, Hussein­(2016), Investigating the Causes of Crime with Regard to Differential Theory and its Preventive Methods, M.Sc., Department of Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Shahrood Branch.
Abdollahi, Saman­(2019), Iran's Preventive Criminal Policy on Violence Against Children, Journal of Crime Prevention Studies, Vol. 12, No. 51.
Abdollahi, Saman­(2017), Social Psychological Intervention in Early Prevention of Child Abuse Prevention Crimes, MSc thesis, Criminal Law and Criminology, Islamic Azad University, Karaj Branch.
Abdollahi, Saman and Karamati Moez, Hadi (2018), Prevention of Child Abuse Victimization in Iranian Criminal Policy, Journal of Crime Prevention Studies, Vol. 12, No. 46.
Ghasemi Moghaddam, Hassan­(2009), Risk Management Approach to Crime Prevention, Working Group of Professors in Crime Prevention Prevention (Proceedings of the First National Conference on Crime Prevention), Tehran: Najah Police Preventive Research Bureau, First Edition.
Championship of Afshar and Alizadeh Ghalilo, Saeed (2015), Investigating Organized Crime with Emphasis on Drug Trafficking and Its Preventive Strategies, Journal of Social Health and Addiction, Volume 2, Number 7.
Cocoa, Jesus (2008). A Step in Drug Recognition and Psychiatry, Tehran: Amin University of Medical Sciences Publication, Second Edition.
Mohammad Rozeh Sara, Ali­(2017), Criminal Management in Islamic and Iranian Criminal Policy with a View to Drug Crime, MSc thesis, Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran: Farabi Campus.
Mahmoudi Jankee, Firouz and Ghourchi Beigi, Majid (2009), The Role of Environmental Design in Crime Prevention, Journal of Law Studies, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Volume 39, Number 2.
Special Journal of Customs Affairs­(2012), Pioneering Customs Against Drug Trafficking, Tehran, Special Conference on Drug Abuse, Islamic Republic of Iran Customs.
EShkeyti, Sara, Khodakarami, nabi (2019). Geographical Study of Crime in Iranian Metropolis: A Case Study in Tehran. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 705-723.
Simbar,, Reza, Yahyapour, Mohammad Mehdi, Keshavarzadeh, Mohammad Wali, Najafi, Abbas. (2017). Child Abuse in Drug Trafficking and its Impact on National Security of the Islamic Republic of Iran. New Attitudes in Human Geography, 9 (4), 51-74.
Fathi, Soroush, Aram, Hashem, Fakhri Asfestani, Adele. (2012). Study and study of the impact of suburbanization on the prevalence of drug abuse Study: (Golestan Islamshahr town in 2011). New Attitudes in Human Geography, 4 (3), 215-235.