نقد سیاست‌های پالایش‌(فیلترینگ) در پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در شبکه‌های‌ اجتماعی مجازی به عنوان محیطی نوین از جغرافیای انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران،تهران ، ایران.(نویسنده مسئول).

2 دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران ، تهران ، ایران.(mirkhalili@ut.ac.ir)

چکیده

چکیده
در تقسیم بندی کلان، سیاست­ها و تدابیری که می­توان در مهار و کنترل شبکه­های اجتماعی مجازی اتخاذ نمود؛ به دو دسته سیاست­های ایجابی و سیاست­های سلبی تقسیم می­شود؛ منظور از سیاست­های سلبی در این حوزه، سیاست­هایی است که مربوط به حذف؛ کنترل و نظارت بر محتوا و تدابیر مربوط به احراز هویت و پالایش، هستند که در زمره تدابیری تلقی می­شوند که قابلیت دسترسی را کم می­کنند. حال پرسشی که مطرح می­شود این است که راهکارهای سلبی از طریق فیلترینگ می­تواند منجر به کاهش بزه دیدگی نوجوانان در شبکه­های اجتماعی مجازی شود؟ به نظر می­رسد منع آن‌ها نمی­تواند کمک کند چرا که دولت برای جلوگیری از این وضعیت به فیلترینگ شبکه­های اجتماعی پرداخته؛ این تدبیر نه تنها کمکی نکرد؛ بلکه کودکان را بیشتر در معرض بزه­دیدگی و بزهکاری قرار داده است؛ با این وصف که شبکه­های اجتماعی مجازی به خودی خود ابزارهای نامناسبی نیستند و می­توانند کاربردهای مفیدی نیز داشته باشند، لذا انکار و یا حذف دسترسی به تکنولوژی­های ارتباطی و تعاملی نمی­تواند راه حل مناسبی در کنترل و پیشگیری از بزه دیدگی ناشی از شبکه­های اجتماعی باشد. از این رو، ضروری است سیاست گذاری های مناسبی در این خصوص اتخاذ گردد و از برخوردهای سلبی و قهری در این زمینه پرهیز شود و مهارت استفاده آگاهانه از تکنولوژی­های مجازی و فرهنگ سازی استفاده صحیح از شبکه­های اجتماعی مجازی در سطح خانواده­ها و جامعه افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


 1. -           References

  1. Alizadeh Tabatabai, Zahra Sadat (2016). Effective Criminal Policy for Securing Cyber Space from Criminal Content and Its Uses, Doctoral dissertation, Department of Criminal Law and Criminology, University of Tehran, Faculty of Law and Political Science [In Persian].
  2. Amali, Seyed Saeed Reza (2011). A Two-Dimensional Approach to Injuries, Crime, Cyberspace Laws and Policies, Tehran: Amirkabir Publications Institute, First Edition [In Persian].
  3. Amali, Seyed Saeed Reza and Hasani, Hussein (2012). Dual Space Virtualization: A Comparative Study of International Policies, Journal of Cultural Research, Volume 5, Number 1 [In Persian].
  4. Ansari, Baqer and Attar, Shima (2013). Privacy in Virtual Social Networks, Journal of Legal Research, Volume 1, Number 2 [In Persian].
  5. Farhadi Alashti, Zahra (2016). Situation Prevention of Cybercrime (Solutions and Challenges), Tehran: Magazine Publications, First Edition [In Persian].
  6. ghannad, Fatemeh and Akbari Masood (2016). Criminal Policy Security, Journal of Criminal Law Research, Volume 5, Number 18 [In Persian].
  7. Halder, Dabarati; Jaishkar; Kay­(2013). Cybercrime and Victimization of Women; Laws, Rights and Regulations, Translated by Mehrdad Raijian Main, Hossein Mohammad Kourvez and Ehsan Salimi, Tehran: Majd Publishing, First Edition [In Persian].
  8. Hosseininejad, Seyed Mojtaba and Moniri Hamzeh Kalaei, Hamid Reza (2017). Jurisprudence Analysis and Analysis of Internet Filtering, Islamic State Journal, 84 [In Persian].
  9. Jalali Farahani, Amir Hossein and Bagheri Asl, Reza (2007). Social Prevention of Cybercrime and Deviation, Parliament and Research Journal, Volume 1, Number 2 [In Persian].
  10. Javidnia, Javad and Abedi Serasia, Alireza and Soltani, Abbas Ali (2015). Investigating Criminal Filtering Filtering Policies from the Jurisprudential Perspective, Journal of Religion and Communication, Twenty-Second Year, No. 2 [In Persian].
  11. Keramati Moez, Hadi and Abdollahi, Saman (2015); Analysis of Criminal Sociology of the Causes and Consequences of Pornography in Virtual Social Networks and its Preventive Strategies, Social Science Research Quarterly, Vol. 10, No. 4 [In Persian].
  12. Keramati Moez, Hadi and Chavoshi, Mohammad Sadegh (2018). Factors and Effects of Child and Adolescent Ethical Victimization on Telegram and Instagram Social Networks, Journal of Ethical Research, Ninth Year, No. 43 [In Persian].
  13. Keramati Moez, Hadi, Mirkhili, Seyyed Mahmood, Ali Pour, Hassan and Sheidaiyan, Mehdi (2019). Link to Virtual Social Networking and Adolescent Victimization (Case Study of Students between 12 and 15 Years in Five Cities of Tehran), Iranian Journal of Comparative Law Research, Volume 12, Number 45 [In Persian].
  14. Nami, Mohammad Hussein; Hosseini, Seyed Amir and Karimi, Aram (2017). Investigating and Analyzing Cyberspace on Geographic Space and Identifying the Relationship between Users' Feelings of Security and Confidence with regard to Internet Usage, Journal of Land Geography, Volume 41, Number 53 [In Persian].
  15. Paul Greenfield. Peter Rickwood and Huu Cuong Tran(2001). Effectiveness of luternet Filtering Software Products,Australian Broadcasting Aiiiliority.
  16. Pourghahremani, Babak (2016). Iranian Criminal Policy on Cybercrime (Comparative Study with International Documents), Tehran: Institute for Legal Studies and Research, First Edition [In Persian].
  17. Razavi Fard, Behzad; Robat jozei, Mohammad taqi , Omrani, Golsa (2017). Prevention of Sexual Abuse in Social Media, The Law Journal of the Justice, Eighty-two Years, No. 104.
  18. Saad, Ali (2015). An Introduction to Internet Filtering Policies, Modern Media Studies, Volume 1, Number 2 [In Persian].
  19. Yang, Wan-Shiou, Dia, Jia-Ben, Cheng, Hung-Chi. & Lin, Hsing-Tzu (2006).Mining social networks for targeted advertising, Proceedings of the 39th Hawaii International Conference on System Sciences.
  20. Hayek, Ali, Ramazani, Ahmad, Moradi, Maryam, Mir Abbasi, Seyed Bagher, Sadeghi, Mohammed (2019), Analysis of Terrorism in the Middle East from the Perspective of Islamic Law and International Law. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 528-549.
  21. Nazarian, Alireza, Motlaby, Masoud, Nabi Salim, Mohammad (2019), The Influence of the Islamic Republic of Iran's Hegemonic Stability on the Security of the Eastern Borders. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 657-682.
  22. Rahimi, Mohammad, Saneei, Mansour, Esmaei Lizadeh, Abdul Salam (2019), Evaluation of Spatial Justice in Sustainable Distribution and Development of Urban Green Space Using Entropy and Scattering Coefficient Model (Case Study: Shiraz 10th District), Journal of Research and Research New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 277-292.
  23. Mahmoudi Gafshe, Mohammad, Bijani, Ali, Akhbari, Mohammed (2019), The Pattern of Iran-Pakistan Security Relations in Terrorism from 2001 to 2017. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 385-402.
  24. Rahimi, Ali, Ezzati, Ezzatollah, Mahdavi Hajiloui, Masooda (2019), Security Consequences of Geopolitical Developments in Syria, Regional Electricity, Islamic Republic of Iran. Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 63-83.