ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران (مطالعه موردی: شهر گرگان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای معماری، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران.

2 استادیار گروه معماری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
گسست از طبیعت و نظام‌های طبیعی در جریان زیست روزمره‌ی انسان شهرنشین یکی از دغدغه‌های مهم دوران معاصر تلقی می‌شود. یکی از فضاهای حائز اهمیت معماری مسکن می‌باشد. مسکن به عنوان یکی از پدیده‌های واقعی نخستین مسائلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و در تلاش برای یافتن پاسخی مناسب و معقول برای آن بوده است و مسکن به عنوان نیاز اساسی مطرح است، لذا توجه به مسکن به عنوان یک سرپناه، باید بتواند شرایط لازم را برای رشد فردی هر یک از افراد خانواده فراهم آورد و همچنین نیازهای روحی و روانی آنان را مرتفع سازد، حائز اهمیت است. طراحی بیوفیلیک به عنوان ابزاری توسط معماران استفاده می‌شود تا افراد داخل ساختمان‌ها را به طبیعت خارج از آن از طریق الگوهای و پارامترهای طراحی مربوطه به هم پیوند دهد. این الگوها در هر دو محیط داخلی و خارجی کاربردهای گسترده‌ای دارند و مزایای فیزیولوژیکی، شناختی و روانی به همراه دارند. لذا هدف این مقاله ارزیابی تأثیر اصول معماری بیوفیلیک در کیفیت طراحی مسکن در اقلیم شمال ایران است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی _ تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی و میدانی می‌باشد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که توجه به اصول و شاخص‌های معماری بیوفیلیک در حین طراحی و اجرای مجتمع‌های مسکونی در نواحی شمال ایران در ارتقای کیفیت آن‌ها و به تبع آن افزایش میزان رضایتمندی ساکنان آن‌ها، تأثیر عمده‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


-        References
Betaraf, Ehsan, 2018, Developing Biofilm Ecological Architecture Principles and Standards for Improving the Quality of Iranian Residential Complexes, Doctoral dissertation in Architecture, Islamic Azad University of Science and Research, Faculty of Civil Engineering, Architecture and Art, Department of Architecture, Professor Help: Dr. Farah Habib. (in Persian)
Betaraf, Ehsan, Habib, Farah and Zabihi, Hossein, 2018, Localization of Ecological and Biofilm Architecture in Designing Iranian Residential Complexes to Improve Their Quality, Urban Management Quarterly, No. 52, pp. 218-205. (in Persian)
Koohi, Abbas, Sabouri, Mohammad Sadegh, Samiie, Rouhollah (2018), Presentación del modelo de gestión del conocimiento organizacional para la satisfacción del cliente y el aumento de la cuota de mercado con un enfoque orientado a los procesos en el Banco de Exportación de la provincia de Golestan, Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (2), 117-148.
Abdollahzadeh, Gholamhossein, Khajeh Shahkuhi, Alireza (2013), Identificación y explicación de los factores que influyen en el éxito de las empresas turísticas en las zonas rurales (Estudio de caso: Aldea Ziarat de la ciudad de Gorgan), Journal of New Attitudes in Geography 5 ), 93-107.
Aghili, Seyedeh Maryam, Lahmian, Reza, Alipour Nakhi, Abbas (2019), The Role of Renovation and Reconstruction of Worn Textures on the Quality of Urban Life (Case Study: Prince Qasim Neighborhood of Gorgan), Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 765-785.
Pezeshki, Mehdi, Valiollahi, Mohammad Reza, Hossein Nejad, Mojtaba, Barzegar, Nosrat, Karami, Zeinolabedin (2018), Análisis de tráfico y volumen de viajes en la localización de centros de servicios urbanos (Estudio de caso: Mercado semanal de Gorgan), Journal of Attitude New Issues in Human Geography, 10 (4), 281-294.
Kaviani, Abutaleb, Rahmani, Bijan, Razavian, Mohammad Taghi, Alipour Nakhi, Abbas (2018), Evaluar el papel y el impacto del emprendimiento turístico en el desarrollo del espacio empresarial para lograr un desarrollo rural sostenible (Estudio de caso: South Estrabad Village en la ciudad de Gorgan), Journal of New Attitudes in Human Geography, 10 (2), 251-275.
Abdollahzadeh, Gholamhossein, Khajeh Shahkuhi, Alireza (2013), Identificación y explicación de los factores que influyen en el éxito de las empresas turísticas en las zonas rurales (Estudio de caso: Aldea Ziarat de la ciudad de Gorgan), Journal of New Attitudes in Geography 5, 93-107.
Mirktouli, Jafar, Medanloujabari, Masoud, Reza Samadi, Reza Samadi (2012), Investigando el papel de las agencias inmobiliarias en el desarrollo del suelo urbano Estudio de caso: Gorgan City, Journal of New Attitudes in Human Geography, 4 (4), 17-31 .
Faghih Abdollahi, Haniyeh and Eslami Moghaddam, Alireza, 2017, Why the Use of Intelligent Design in Biophilic Architecture, Third International Conference on Research in Science and Technology, Berlin, Germany, July. (in Persian)
11. Hadianpour, Mohammad and Yaghoutizadeh, Abedin, 2015, The Impact of Environmental Psychology on Villas with Apartments in Quality of Housing, International Conference on Civil, Architecture and Urban Infrastructure, Tabriz, Permanent Conference Secretariat. (in Persian)
Jafari, Khodaverdi and Yousefi, Atefeh, 2017, Biophilic Architecture and Sustainable Development, Danesh Sime Publications, First Edition, Tehran, Iran. (in Persian)
Pir Mahmoudi, Forouzan and Barzoui, Amir, 2017, Bioflick Architecture in Sustainable Design Approach, International Conference on Contemporary Iranian Architecture and Urban Development, Tehran. (in Persian)
Shahcharaghi, Azadeh and Bandarabad, Alireza, 2017, Inscription on the Environment (Application of Environmental Psychology in Architecture and Urban Planning), Third Edition, Tehran University Jihad Organization. (in Persian)
Sharifi, Abdolreza and Azarpira, Morteza, 2015, Investigating the Modeling of the Natural Environment in Urban Architecture and Using Biofilica Theory (City in the Garden) and Comparison with Urbanism Approach in Isfahan School, Second National Conference on Sustainable Urban Architecture and Landscape. (in Persian)
16. Ziyari, Karamatollah, Elements of Science, Mohammad and Khademi, Amir Hossein, 2018, Reduction of Environmental Pollution in Tehran District 14 by Bioflick Urban Planning Approach, Journal of Geography and Urban Space Development, Volume 5, Number 1, pp. 19-1. (in Persian)
Kellert, S.R & etal,. (2008). Biophilic Design: The theory, science and practice of Bringing Building Life. Hoboken. New Hersey: John Wilcy and Sons. Inc.
Kellert, Stephen R., 2005, “Biophilic for Life”,Island Press, Washington.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, 2010.
Stewart – Pollack, Julie, 2006, “Biophilic Design: The theory, Science, and practice of Bringing Building Life”, Hoboken, New Hersey: John Wilcy & Sons, Inc, chapter 1.
Wilson, Edward O., 1992, “The diversity of life”, Harvard University Press.