ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور چکیده

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران .(نویسنده مسئول)

2 دانشیار، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران Email: aslanif@ut.ac.ir

3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. Email: soohan@ut.ac.ir

4 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، پردیس بین المللی ارس، دانشگاه تهران، تهران، ایران Email:ali.yousefi1368@ut.ac.ir

چکیده

چکیده
نظارت سیاسی به دلیل اهمیتی که در حفظ نظم عمومی و نیز عدالت میان منطقه­ای و جغرافیایی دارد دارای اهمیت بسزایی است. این نوع نظارت از طریق مردم و همچنین مجلس شورای اسلامی صورت می‌پذیرد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که ابزارهای نظارت سیاسی در نظام حقوق جمهوری اسلامی ایران کدام اند و این ابزارها چه تاثیری بر عدالت جغرافیایی بر جای گذاشته­اند؟ روش این مقاله توصیفی تحلیلی است. یافته‌های این مقاله نشان می دهد که ابزارهایی که مردم برای اعمال این نظارت در اختیار دارند شامل نظارت همگانی­(امر به معروف و نهی از منکر)، مطبوعات و رسانه‌های جمعی، احزاب و تشکل‌های سیاسی و تجمع و راهپیمایی می‌باشد و ابزارهای مجلس شورای اسلامی شامل تذکر، سؤال، استیضاح، اصل 90 قانون اساسی و تحقیق و تفحص می‌باشد. همچنین یافته‌های این مقاله نشان می دهد که یکی از مهم ترین ابزارها برای بهبود وضعیت عدالت جغرافیایی در ایران ابزارهای نظارت سیاسی است زیرا عدالت جغرافیایی در ایران گرفتار عدم تعادل و عدم تواز است. در این مقاله به تشریح این نوع نظارت و ابزارهای اعمال آن و تأثیر آن بر عدالت جغرافیایی در کشور پرداخته می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


-        References
Abrahamian, Yervand (1997), The Mass of the People in the Iranian Constitutional Revolution, Shiraz, Shiraz Publication
Akhavan Kazemi, Bahram (2012), Supervision in Islamic System, Tehran, Institute of Islamic Culture and Thought
Aghaei, Moslem (2007), The Basis and Nature of Judicial Oversight of Government Acts, Tehran, Journal of Strategic Research Institute 1
Bordbar, Mohammad Hosseini (2001), Public Relations Law, Tehran, Phoenix Publications
Parvin, Kheirollah (2014), Foundations of Public Law, Tehran, Post Office
Pirnia, Hassan (2010), Ancient History, Tehran, New Truth
Khoshzad, Akbar (2011), The Last Constitutional Assembly, Tehran, Surah Mehr Publications
Javan Arasteh, Hossein (2005), Social and Political Rights in Islam, Tehran, Education Publication Office
Rasekh, Mohammad (2011), Supervision and Balance in the Basic Law System, Tehran, Dok Publishing
Sadeghi Neshat, Amir (2015), Introduction to the Constitution of the Islamic Republic of Iran, Tehran
Sadr al-Shafi'i, Seyyed Nasrallah (1993), Judicial Oversight of Government Acts in the Court of Administrative Justice, Tehran, Shahriar Publication
Shokri Agriculture, Abbas and Farhadi, Ehsan (2011), Basij in the Iranian Constitutional Revolution, Tehran
Kohan, Goel (1362), The History of Censorship in the Iranian Press, Translated by Iraj Afshar, Tehran, Agah Publishing
Amid Zanjani, Abbas Ali and Musa Zadeh, Ibrahim (2010), Supervision of Governance and Justice of the Utilities, Tehran, Tehran University Press
Madani, Seyed Jalaluddin (1369). Contemporary Iranian Political History, Tehran, Press Office, Vol. 1
Mahmoudi, Abdolhossein (2008), Missing Opportunity, Tehran, Mave Andishe Publications
Mirmohammadi, Seyed Mohammad (2004), Model of Supervision and Control in the Administrative System of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Khome Publications
Hashemi, Seyyed Mohammadi (2007), Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Maghans Publication, Volume 1
Hashemi, Seyyed Mohammadi (2006), The Constitutional Law of the Islamic Republic of Iran, Tehran, Magazine Publication, Volume 2
Habibnejad, Seyed Ahmad, Ameri, Zahra (2014), The Basis of Monitoring in the Constitutional Law System of the Islamic Republic of Iran, Political Science Quarterly, 65
Ameri, Zahra (2015), Political Oversight of Power and its Application by the People in the Iranian Legal System), Sphere of Politics, 3
Mousa Zadeh, Ebrahim (2011), (Comparative Study of Article 90 Commission and Supervisory Authority), Judicial Legal Views Quarterly, 13
Moharrami, Saeed (1996), (Monitoring the Political Power in Shiite Islam), Msc Thesis, Faculty of Political Science, Imam Sadegh University
Moghassinia, Alireza (2013), (Causes and Factors of Non-Implementation of Article Eighth of the Constitution), M.Sc.
Rahimi, Mohammad, Saniie, Mansour, Esmaeilzadeh, Abdol Salam (1398), Evaluation of Spatial Justice in Sustainable Distribution and Development of Urban Green Space Using Entropy and Dispersion Factor Model (Case Study: 10 Districts of Shiraz). Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 277-292.
Pirbabaei, Mohammad Taghi, Hashempour, Parisa, Bagheri, Peymanzadeh (1398), Explaining Spatial Justice from the Perspective of Providing Health Services in Urban Spaces and Land Uses for the Elderly (Case Study: Tehran District 15). Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 345-362.
Warrior, Shahram, Saeedeh Zarrabadi, Zahra Sadat, Zizari, Yousefali, Bandarabad, Alireza (1398), Explaining a Pattern of City Navigation with an Environmental Psychological Approach (Case Study: 11 Pavements in Tehran). Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (4), 579-561.
Ghorbani, Davood, Aivazzadeh, Hassan, Zolghadr, Malik, Khaligraphy, Mehdi (1398), Analysis of Geographical Justice in the Cold War International System Based on John Rawls Theory. Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (4), 305-283.
29. Aghaebi, Ali, Motouf, Sharif (1998), Investigating the Impact of University on Regional Development Based on Islamic Justice in West of Tehran Province with Emphasis on Cultural Development of Islamshahr City. Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (4), 489-465.
30. Koushaneh, Roshan, Ezat Panah, Bakhtiar, Mousavi, Mirjanfeh (1398), Spatial Distribution Analysis of Urban Public Utilities Using Williamson Index Method (Case Study: Tabriz Metropolitan Area), Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 ( 4), 221-205.
Ghahiei, Behnaz, Rahmani, Bijan, Malek Hosseini, Abbas, Ghahiei, Mehdi (1398), Factors Affecting Sustainable Social Development in Arak. Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (3), 114-135.
Zare, Zahra, Amir Ahmadi, Rahmatollah (1398), Comparing the Effectiveness of Creating Urban Spaces in Tehran for Women and Men. Journal of New Attitudes in Human Geography, 11 (3), 291-302.
Panahi, Alireza, Poladi, Kamal (1979), A Comparative Comparison of Liberal Democracy and Dialogue Democracy (Western Countries Approach). Journal of New Attitudes in Human Geography, 10 (3), 161-179.
34. Amini Nejad, Gholamreza, Yazdan Panah, Enayatollah, Bahramian, Hosseini (1397), Measurement of Satisfaction with Public Welfare Services in the Land Use System of Bandar Deir Province, Bushehr Province. Journal of New Attitudes in Human Geography, 10 (3), 91-108.
35. Rasouli, Mojtaba, Aqalaji, Alireza, Shariatpanahi, Majid Wali (1397), Classification of Rural Settlements in Saveh County in terms of Deprivation and Degree of Development Using the Morrisons Inequality Index. Journal of New Attitudes in Human Geography, 10 (2), 203-216.
Dalai Milan, Ebrahim, Kheyreddin, Reza (1396), Measuring Spatial Justice in Public Transport System with Network Analysis Model (Case Study: Districts 2, 3, 4 and 5 of Tehran City). Journal of New Attitudes in Human Geography, 9 (3), 1-39.
37. Keikhosravi, Qasem, Lashkari, Hassan, Baqaei, Mojtaba, Nehdani, Mehdi (2016), Factory Industry Positioning (AHP) and Fuzzy Logic Model in Sabzevar. Ali Quarterly