ارزیابی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری‌ها‌(مطالعه موردی: کلان‌شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقالات پژوهشی کاربردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

2 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد نجف‌آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف‌آباد، ایران.

4 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

چکیده
شهرداری به عنوان یک سازمان محلی و غیردولتی به منظور اداره‌ی امور و ارائه‌ی خدمات شهری بایستی سعی در کم کردن اتکای خود به درآمدهای ناپایدار و افزایش سهم درآمدهای پایدار در منابع درآمدی خود نماید. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق ارزیابی پایداری درآمدهای شهرداری اصفهان و همچنین شناسایی مؤلفه‌های تأثیرگذار بر پایداری ساختار درآمدی آن می‌باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر کاربردی با ماهیت توصیفی – تحلیلی است که به منظور جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات از روش اسنادی – میدانی (پیمایشی) استفاده گردیده است. جامعه‌ی آماری تحقیق کلیه‌ی متخصصان حوزه‌ی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری در اصفهان می‌باشد که تعداد 200 نفر به عنوان حجم نمونه بصورت گلوله برفی انتخاب گردیده‌اند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تحلیل معادلات ساختاری در محیط نرم‌افزار Amos استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های آماری قابل استنتاج است که ساختار درآمدی شهرداری اصفهان ناپایدار بوده است و مواردی که جزو درآمدهای پایدار محسوب می‌گردند نیز به سختی از طرف شهرداری قابل وصول هستند. یافته‌های تحقیق نیز حاکی از آن است که بیشترین تأثیرگذاری بر پایداری ساختار درآمدی شهرداری اصفهان مربوط به مؤلفه‌های برنامه‌ریزی درآمدها و هزینه‌ها و طبقه‌بندی فعالیت‌های شهرداری در سیستم بودجه‌بندی و سیستم مالی؛ رجوع به بازارهای مالی و پولی خارجی و تنوع بازارهای پولی شهرداری برای تأمین مالی؛ برنامه و کلاس‌های آموزشی جهت توجیه کارکنان نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری؛ اصلاح نرخ عوارض و مالیات محلی توسط دولت در سال‌های متوالی؛ و استفاده از نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای اداری و رایانه‌ای هوشمند به ترتیب با ارزش 92/0، 89/0، 86/0، 82/0 و 78/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


References

Abedin Dorkiosh, S. 2003. City financial management. Urban Management. (13): 6-11 [In Persian].
Alihosseini, R. 2010. Spatial Analysis of Banks Settlement Places Using GIS (Case study: Bank Branches in Isfahan, Third District). Master of Geography and Urban Planning. Isfahan University. 243 p [In Persian].
Alizadeh, K. RazavineZhad, M, Radfar, M. 2013. Investigating the role and participation of people in administrating urban affairs (A case study of zone 10 Mashhad). Urban Structural and Function Studies. 1 (1): 61-87 [In Persian].
Bartkowiak Piotr and Koszel, Maciej (2017): Forms of Relationships among Local Government Units in Polish Metropolitan Areas. 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management.
Cohen, Barney (2015): Urbanization in developing countries: Current trends, futureprojection s, and key challenges for sustainability, Technology in Society xx: 2015, (1–18).
Irandoost, K., Amini, A. 2012. Assessment of the Management Challenges of Towns from the Influential Groups Viewpoint. Journal of city studies, 1 (1): 91-108 [In Persian].
Jamshidzadeh, A. 2010. Investigating and analyzing the costs and credits of country municipalities in the years 1973 to 1983 and 2002-2009. Urban Management. (13): 1-17 [In Persian].
Kamelifar, M. J. 2018. Analysis of Knowledge-based Urban Governance and It’s Impact on Promoting Crisis Management System Performance in Tabriz Metropolis. PhD thesis of Geography and Urban Planning. Shahid Chamran University of Ahvaz. 198 p [In Persian].
Karagela, Hulusi and Karagelb, Döndü Üçeçam (2015): Administrative geography analysis of legislation 6360 regarding metropolitan municipalities in Turkey. Procedia – Social and Behavioral Sciences 120 176 — 185.
Movahhed, A. 2002. Investigation and analysis of spatial pattern of urban tourism (case study: Isfahan city). PhD thesis of Geography and Urban Planning. Tarbiat Modares University. 239 p [In Persian].
Mozaffari, G, H. Papoliyazdi, M, H. Vosoghi, F. Hataminezhad, H. 2016. Providing a Sustainable Model for Income and Municipal Finance (Case Study: Tehran Municipality). Geographic research. 31 (4): 24-44 [In Persian].
Njoh, A. J. (2015): An OLS analysis of the impact of colonialism on inter-country differentials in slum incidence in Africa. Cities, 44, 104–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities. 2015.01.004.
Ortega, Alvareza R., MacGregot- Fors I. (2013): Dsting-off the file: A review of knowledge on urban ornithology in Latin America, Journal of land cape and Urban Planning, 1-10.
Saeednia, A. 2003. Municipal Green Book: Volume of Urban Management. Publications of the Organization of Municipalities of Iran, Tehran. 170 p [In Persian].
Shafaghi, S. 2002. Geography of Isfahan, Isfahan University Press, Isfahan. 678 p [In Persian].
Slack, E. (2016): Municipal Finance and the Pattern of Urban Growth, Commentary 160, Toronto: C.D. Howe Institute.
Tarfie, M. Fatehi, M. A. 2015. A Study of Sustainable Monetization Methods for Municipalities to Promote Sustainable Urban Development. International Conference on New Achievements in Civil, Architectural, Environmental and Urban Management. Tehran.  Apr 18, 2015. 1-15 [In Persian].
Tassonyi, A. (2007): Municipal Budgeting, Canadian Tax Journal 50 (1), 181-197.
UN-HABITAT (2011): State of the Worlds Cities 2010/2011. Bridging The Urban Divide, in: www.unhabitat.org.
Venkatachalam, Pritha (2013): Innovative Approaches to Municipal Infrastructure Financing a case study on Tamil Nadu, India, Development Studies Institute, London School of Economics and Political Science, London.
Zangane Shahraki. S, Hosseini, S, A. 2015. City Economic Management with Emphasis on Local Tax and its Variables (Case Study of Tehran City). Economics and Urban Management. 1 (2): 78-107 [In Persian].
Ziari, K. Mahdi, A. Mahdian Bahmanmiri, M. 2013. Study and identifying of financial resources and strategies foe sustainable income for municiaplities; a case study Mahabad city. Urban management. 11 (31): 107-124 [In Persian].
Heydipour, Esfandiar (2019), Developing a Creative City of Isfahan Handicrafts Planning Model Using Conceptual Model, Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 787-796. [In Persian].
Pahlavanzadeh, Leila, Aboui, Reza, Mozafar, Farhang (2019), Determination of Optimal Uses of Isfahan Risbaf Factory Based on Hierarchical Planning Model, Journal of New Attitudes in Human Geography, 12 (1), 231-250. [In Persian].
Namazi, Asieh, Hosseini, Seyed Ahmad (2018), Spatial Analysis of Sports Facilities and Evaluation of Access to these Centers Based on their Spatial Distribution Patterns at the Level of Communication Networks (Case Study: Isfahan City), Journal of New Attitudes in Human Geography, 10 (3), 397-412. [In Persian].
Heidari Pour, Esfandiar, Mozafar, Culture, Feizi, Mohsen, Kalantari, Khalil (2018), Compilation of Creative City Components of Handicrafts in Isfahan Cultural-Historical Axis by Content Analysis Method,  Journal of New Attitudes in Human Geography, 10 (2), 23-39. [In Persian].
Khodadadi, Azam, Sarvar, Rahim, Shariatpanahi, Majid Wali (2017), User Experience and Vulnerability Reporting in 2025 Using the Cellular Automation Model CA (Case Study: North of Isfahan),­ ­Journal of New Attitudes in Human Geography, 10 (1), 229-243. [In Persian].