بررسی میزان رضایت مشتریان از عملکرد دفاتر آژانس مسکن شهری (مورد مطالعه: کلان شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیاروعضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی، تهران، ایران.

2 استادیاروعضوهیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی ومطالعات اجتماعی، تهران ، ایران.

چکیده

چکیده
بدون شک مهمترین واساسی ترین تقاضای موجود دربازار سرمایه کشور،املاک ومستغلات است.باتوجه به نیاز ضروری افراد به مسکن وسرپناه ارزش آن راچندبرابر می نماید.تحقیق حاضر به دنبال شناسایی رضایت مشتریان از عملکرد آژانس مسکن می باشد. روش انجام تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده که با استفاده از تکنیک پرسشنامه به گردآوری اطلاعات پرداخته است. تعداد نمونه آماری 384 نفر از مشتریان مراجعه کننده به آژانس مسکن واقع در کلان شهر تهران، گزینش گردیده و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. گفتنی است در این تحقیق به لحاظ اعتبار نظری و تجربی مورد آزمون قرار گرفت. اعتبار سازه ای نظری بر اساس مدل کیفیت خدمات سروکوال پاراسورامان ، همچنین اعتبار صوری، و مقدار آلفای کرونباخ بالای  70 درصد و نتایج مشابه با تحقیقات دیگران، همگی حاکی از آن است که روش تحقیق حاضر به لحاظ روایی و پایایی، از اعتبار و قابلیت اعتماد قابل توجهی برخوردار است. بنابراین، نتایج یافته های تحقیق نشان می دهدکه ارزش درک شده توسط مشتری دارای بیشترین اهمیت در جلب رضایت مشتری، سپس، اصلاح وضعیت ظاهری و تکمیل امکانات و تجهیزات آژانس، پاسخگویی، اطمینان خاطر و در نهایت اعتباری که از قبل این عناصر می آید، رضایت مشتری را از خدمات دفاتر آژانس مسکن می افزاید.

کلیدواژه‌ها


Rferences:
- Abedini, A. &, Karemi, R. (2014). Study and ranking of four areas of Urmia based on quantitative and qualitative indicators of housing, Urban and Regional Studies and Research Volume 6, Issue 24.
- Allen R. Drek (2004), Customer Satisfaction Research Management, ASQ Quality Press, Milwaaukee, Wisconsin.
-Farahmand, Naser (2009) economic and social priorities key quality factors of housing, knowledge and Development journal, year 16, No. 26.
-fanni, Zohreh; Dotiran, Esmaeil (2008) Research in the land market and housing in Zanjan 1378 to 1386, Journal of Housing and Revolution.
- Jang, Myungjun, Kang, Chang-Deok (2016) Retail accessibility and proximity effects on housing prices in Seoul, Korea: A retail type and housing submarket approach, Habitat International 49.
-Jabbari, Hossein, and his colleagues.(2001), Evaluation of customer needs and expectations (patients) from health services in Tabriz hospitals, Journal of Hospital, vol. 5.
-Jahani, Mahmood (2007) market developments in the Housing: field of Hasolutions, the Journal of the Economies of housing, no. 39.
-Hayes, Bob, 2002 measure of consumer satisfaction, translation of Nasrin Jazani, industrial Management organization-Tehran, first edition.  
- Holdford David (2003), Identification of the Service Quality of Pharmaceutical Education, Department of Pharmacy. Virginia Common Wealth University, American Journal of pharmaceutical Ed., 67(4) Article 103.
- Herbert, Velma, Gibler, Karen(2014) The effect of new residential construction on housing prices, Journal of Housing Economics 26.
- Hakimi, Hadi, Poormohammadi, Mohammadreza, Parhizkar, Akbar, Meshkini, Abulfazl & Poortaheri Mehdi .(2011). evaluating quantitative and qualitative indicators of housing in Informal settlements of Iran (Case study: jamshidabad in city of khoy), geography and environmental planning, Vol 22, No 44. 
- Hekmatniya, H &,Zarafshan, a. (2005). nvestigating the quantitative and qualitative indicators of housing in Taft city and planning the Etienne divisions Journal of Geography and Regional Development No. 5.
-Hadizadeh Zargar, Sadegh, Hashemi Amiri, Vahid,(2013), Measuring the Development of Housing in Urban Areas of Isfahan, Journal of Urban and Regional Studies and Research, Vol. 5, No. 17.
-Pour-Mohammadi, Mohammad Reza, Ghorbani, Rasoul and Ali Akbaripour (2013) investigating the factors affecting the housing prices in Tabriz city using Hendena model, Geographical Journal of Spatial Planning, Vol. 9, No. 3
- Keshvardoost, Alireza, Hassanpoor, Reza, Ghamkhar, Iraj and Musapoor Pari .(2013). examining qualitative and quantitative indicators and estimating required housing in city of Rasht in horizon of 2021, Geographic Perspectives in Human Studies ، No 25, Pages 95-112.
-Lau-AK, Christopher Volen Wright, (1995), Principles and Marketing Management, translation: Bahman Forouzandeh, Tehran, publishing learned.
- Mohammad Reza, pronouns Rey, Mahsa Vahmahin (2015) Quantitative methods in spatial development of Bojnourd Urban Housing, Journal of Urban Studies, No. 67.
Mousavi, Mir Hussein, Doroudian, Hossein (2015) analysis of factors affecting the housing prices in Tehran City, Journal of Economic Modeling, ninth year, No. 3.
- Malthouse C. Edward, Oakley L.James et al. (2003), Customer Satisfaction Organizational Units, Northwestern University, U.S.A, Integrated Marketing Communications.
-Maghsoudi, Mohammad Hosein. (2012)the relationship between customer satisfaction with the executive and effectiveness.
-Gholizadeh, A.A. and Trace, B. (2008), the effect of monetary policy on the price of housing, Journal of Economic Value, No. 3.
-Rosta, Ahmad et al., (2013), marketing research (practical Attitude), Tehran: Side Publications.
-Rahnama, Mohammad, Asadi, Amir and Mojtaba Rusta (2014) Estimating housing prices in holy city of Mashhad using Kaplan-Meier model, Journal of Urban Economics and Management, No. 8.
-Soheili, Kiumars, Fatahi, Shahram, Oveisi, Bahman (2014) Investigation of effective factors on housing price fluctuations in Kermanshah City, Journal of Economic Research, vol. 14, No. 2.
- Saremi, H & Ebrahimpure ,M. (2012). Investigating the Indices of Housing in Iran and the World. City Identity Journal. Sixth Edition. Sixteenth.
 - Shahiwandi, Ahmad; Mohammadi, Mahmoud and Abbasi, Azam,(2013), Review, Type of housing and facilities for settlement in Iran provinces, Quarterly Journal of Spatial Planning, Year 4, Successive 43, p. 15.
-Sharari Tehran,2018.
-Varsi, Hamidreza, and Mousavi, Mir Najaf. (2010) Investigation of effective factors on housing prices using the model of the price, Journal of Geography and Environmental Studies, No. 3.
-Zarafshan, Ata-Allah, (2004), Spatial Planning of Housing in Maragheh City »Yazd University, Master's Thesis for Geography.
- Ziyari, Keramatallah and Zarafshan Attaollah .(2006). examining Quantitative and qualitative changes in housing in city of maragheh and predicting required number of residential units until 2023, geography and development, Vol 4,