تدوین مدل برنامه‌ریزی شهر خلاق صنایع‌دستی اصفهان با استفاده از مدل مفهومی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

دکترای شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
شهر اصفهان به دلیل داشتن سرمایه‌های فراوان ملموس و غیرملموس فرهنگی که شاخص‌ترین و ارزشمندترین آن‌ها در محور فرهنگی- تاریخی شهر قرارگرفته‌اند و همچنین به دلیل پیوستن به شبکه شهرهای خلاق یونسکو در شاخه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه دارد. این امر مستلزم طراحی مدلی بومی برای برنامه‌ریزی شهر اصفهان است. پژوهش حاضر درصدد است مدل برنامه‌ریزی شهر خلاق صنایع‌دستی شهر اصفهان(محور تاریخی- فرهنگی) را تدوین کند. این پژوهش، نوعی پژوهش بنیادی، عمل­گرا و آمیخته (کمّی-کیفی) است. تحلیل‌ها در سه بخش فراترکیب، تحلیل ضریب تغییرات­(CV) و تحلیل عاملی اکتشافی ارائه ‌شده‌اند. در تحلیل عاملی، با برآورد درجه اهمیت شاخص‌ها مدل کلی تحقیق با ۸ عامل معرفی ‌شده است. درنهایت، با بررسی وضعیت فعلی محور در ارتباط با هرکدام از شاخص‌های مدل و ترکیب این نتایج با نتایج تحلیل عاملی­(درجه اهمیت شاخص‌ها)، مدل بومی برنامه‌ریزی شهر خلاق صنایع‌دستی محور تاریخی- فرهنگی اصفهان تدوین شده است.

کلیدواژه‌ها