بازکاوی و تحلیل ساختار شهری با تأکید بر توسعه پایدار با استفاده از روش‌ AHP

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 استاد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
مسئله افزایش روزافزون جمعیت در عرصه جهانی و ملی، تمرکز فعالیت‌ها در شهرها و متعاقب آن رشد بی­ضابطه و بی­برنامه شهرها در کشورهای در حال توسعه خصوصاً ایران و نیز نتایج مخرب آن که آثار خود را در بحران‌های مختلف ظاهر ساخته است. شهرهای بزرگ با مشکلات مشابهی از قبیل گسترش بی‌حد استفاده از اتومبیل، پراکنش حومه­های شهری، انواع آلودگی­های زیست‌محیطی، رشد نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی، نابودی سامانه­های زیستی و مواردی از این دست مواجه هستند. هدف در این تحقیق این است که تا با لحاظ رویکرد توسعه پایدار و در نظر گرفتن اهمیت این رویکرد در توسعه ناپایدار شهری، راهبردها و درصد تأثیرگذاری به توسعه پایدار شهری در البرز مورد بررسی قرار گیرد. در این بررسی، ضمن توجه به ویژگی‌های شهری، شاخص‌های مؤثر و زیر شاخص‌های ساختار توسعه پایدار شناسایی شده و با طرح پرسشنامه و تحلیل آن در مدل AHP وزن‌های زیر شاخص‌ها و شاخص‌ها مشخص شده است. وزن‌های شاخص‌ها به عنوان ورودی در مدل GISقرار گرفته و لایه‌های آن را تشکیل می‌دهد. سپس مکان‌هایی را که پتانسیل توسعه پایدار دارند یا ندارند در مدل GIS مشخص شده است. نتیجه حاصله از این پژوهش بیانگر این مطلب است در دستیابی به توسعه پایدار در شهر البرز شاخص نهادی مدیریتی با وزن 208/ بیشترین تأثیر را داراست که زیر شاخص اصلی آن مربوط به برنامه‌ریزی در شهر البرز است؛ و پس از آن شاخص زیست محیطی با وزن 0.203 در رده دوم که در آن زیر شاخص مدیریت و دانش زیست‌محیطی سهم بیشتری در توسعه پایدار ایفاد می‌کند. است؛ و شاخص کالبدی فضایی با وزن 02/. بوده و برترین استراتژی و زیر شاخص آن مربوط به زیرساخت‌های شهری است.
 

کلیدواژه‌ها


References
Azkia, Mustafa, 2008 Sustainable Rural Development, Paradigm, Encyclopedia of Urban and Rural Management Page 291 - 287 Publications of the Ministry of Interior and Municipalities, Tehran.
Naghizadeh, Mohammad, 2000 Islamic Culture and Sustainable Urban Development, Urban Management Quarterly, Year 1, No. 73, pp. 73-74
Hamideh, Sara and Mohammad Reza Navidpour 2007 Sustainability in Cities from Yesterday to Today Quarterly Journal of Seven Cities 22 - 21 Publications of Ministry of Housing and Urban Planning and Architecture Studies Research Center, Tehran.
Movahed, A. 2000, Sustainable Urban Development No. 90, Journal of Housing and Revolution
Wheeler, SM & T, Bilt 2005, Articles on Sustainable Urban Development, translated by Kianoush Zaker Haghighi, Ministry of Housing and Urban Planning and Architecture Studies and Research Center - Tehran
Matouf, Sharif 2000, The Role of Culture, Participation and Environment in Sustainable Regional Development, Research Quarterly, Volume 2, Number 1, pp. 1 – 4
Azkia, Mostafa, 1998, Sustainable rural deva Lopment, encyclopdia of urban rural Management.
Borja,J, 2007, Counterpoint: Intelligent Cities and Innovative Cities, universitat Oberta De Catalunya (UOC) Papers: E- Jourmal on the Knowledge Socity, No. 5.
Barimani F, and Lafimanjani, S,2011, Determine the Extent of Environmental Instability Rural Settlements Sistan Using Multi- Criteria Evaluation Model, Geography and Development Quarteriy, Vol. 8,No.19,PP.127-144. (In Persian)
Campbell, S, 1996, Grenn Cities. Growing Cities. Just Cities. Just Citiec? Urban Planinng and the Contradictions of Sustanable Development. Jornal of American Planinng Assocation, Vol.3. No. 62, PP. 297- 298.
Chourabi, H.et al. 2012m Understanding Smart Cities: An Integrative Framework, In System Science (HICSS), 2012 45 th Hawaii International Conference, PP. 2289 – 2297.
Correia, L.M, and W-Campbell, S, 1996, Grenn Cities. Growing Cities. Just Cities. Urban Planinng and the Contradictions of Sustanable Development. Jornal American Planinng Assocation, Vol.3. No. 62, PP. 297- 298.
Diamantini,C, and Zanon. B. 2000, Planning the Urban Sustainable Development the Case of the Plan for the Province of Trention, Italy, Environmental Impact Assessment. Rev, Vol 20, No.3, PP. 18-36.
Elkin,T,Mclaren, D, and Hillam, M, 1991, Reviving the City: Towards Sustinable Urban Development, Friends Of the Earth, London, P.3.
Haughton, G, and Hunter, C, 2005, Sustainable Cities, Published in the Taylor and Francis.
Hosseinzadeh, S,R, 2004, Environmental Crises in Metropolises of Iran,Sustainable City Book, Wit Press, England.
Mckinsey Glibal Institute, 2011, Urban World: Mapping The Economic Power of cities
Murray, A, Minevich, M. and Abdoullaev, A, 2011, Being Smart About Smart Cities, Sercher, Vol. 19, No. 8, PP. 3847.
Mega, V, and Pederson, J, 1998, Urban Sustinability Indicators, Luxumborg: Office for Official Publiction of the Europen Comunities, P.2.
Matouf, sh, 1998, The role of Culture, Participation and The environment in Sustainable deve lopment of The region, quarterly journal of Kesearch Secound period
Nam, T, A, 2011, Conceptralizing Smart City With Dimensions of Technology, People, and Institutions, In Proceedings of the 12th Annual International Digital Govemment Research Conference: Digital Government Innovation In Challenging Times, PP.282-291.
NAVIDP pour, H,S,M,2007, Sustainable in Cities from yesterday to Day, Quarterly Journal of 7THC ITY, PP 21-22.
Newman, P, and Kenworthy. J. 1999, Sustinability and Cities: Overcoming Automobil Dependence, Wasngton, D.C. Island Press. P. 146.
23lese, M, and Stren, R.E, 2000, The Social Sustainability of Cities: Diverstity and the Managemment of Change, University of Toronto Press.
Rics Presidential Commission on Sustinablilty, 2007, Surveyng Sustinability: Short Guid for the Property Professional, P.6
Rotmans, J. Van Asselt, M, and Vellinga, P, 2000, An Integrated Planning Tool for Sustainable Cities, Environmental Impact Assessment Review, Vol. 20, No. 3, PP.265-275.
26-Satterthwaite, D. 1999, The Earthscan Reader in Sustainable Cities, London: Earthscan.
Smith S, and Sheate, W, 2001, Sustainability Appraisal of English Regional Plans: Incorporationg the Requirements of the EU Strategic Environmental Assessment Directive, Impact Assess Proj Apprais, Vol 19, No. 1, PP. 263-276.
Steinert, K. et al. 2011, Making Cities Smart and Sustainable, The Glogal Innovation Index, Pp. 87- 95.
Sustainable Cities International, 2010, Our Work, http:// Sustainablecities. Net/ Our-
Taghi Zadeh, M, 1998, ISLAMIC Calture and Sustain ale urban Deve lopment, journal Management City, first year, No. 1, PP 73-74
Washburn, D. et al. 2009, Heping Cios Understand “ Smart City” Initiatives, Growth, Vol. 17, No. 2.
UN Word Urbanization Prospects, 2011. World Urbanization Prospects: The 2011 Revision. United Nations: New York.
unstel, K, 2011, Smart City Application and Requirement, Networks EuropeanTechnolo       Platfor  Http//Www. Networksetp
Verdagur, C, 2002, Urban Development and Sustainability, Contribution to the Ecocity Project W, P.2
VILER, S. 2005. Article on Susfainable urban Deve lopment,IRZaker, K, Quarterly Journal City. ormation process, Alborz
Internet references
https://www.sciencedirect.com)
http://www.nbpars.ir)